Import av sperma från hästdjur från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar sperma från hästdjur som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland.

1. Hälsokrav vid handel på den inre marknaden

  • Sperman har samlats in och behandlats på en godkänd station för insamling av sperma i enlighet med kraven i kapitel II punkt I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och den har förvarats endast på en sådan station eller på ett godkänt spermalager
  • Sperman har samlats in från djur enligt kapitel II punkt I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.
  • Sperma får förflyttas endast från en godkänd station för insamling av sperma eller från ett godkänt spermalager
  • Försändelsen ska åtföljas av ett hälsointyg enligt Europeiska kommissionens beslut 2010/470/EU (ändrat med Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/261). Formen finns på höger sida.


Avsändarlandets behöriga myndighet som kontrollerar den spermaförsändelse som skall sändas skriver ut intyget från systemet TRACES för att sändas med försändelsen och skickar samtidigt intyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter. Försändelsen skall åtföljas av versioner av intyget på såväl avsändarlandets som mottagarlandets språk. Bägge versionerna skall vara stämplade och åtminstone versionen på avsändarlandets språk skall ha undertecknats av en veterinär.

Bestämmelser om saken ingår i 6 och 8 § i JSM förordning 1033/2013.

2. Krav enligt djuravelsverksamhetslagstiftningen och djurskyddslagen

Sperman som är avsedd för produktion av registrerade hästdjur ska åtföljas av ett härstamningsbevis i överensstämmelse med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602. Den som utför seminering måste ha behörighet för artificiell reproduktion av djur. På hemstallet får endast en veterinär utföra semineringen.

Ytterligare uppgifter: Handel av avelsmaterial och Behörighet för artificiell reproduktion

Bestämmelser om saken ingår i förordningen om djuravel (EU) 2016/1012 och lagen om djuravelsverksamhet 319/2014 (ändringen 514/2018) och i djurskyddslagen 247/1996 (ändringen 320/2014). 

3. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären.

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tillsynsmyndigheter (Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket eller kommunalveterinären) kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tillsynsmyndigheter har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen och i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1024/2013.

4. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

  1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
  2. antalet djur, embryon och könsceller,
  3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
  4. importdatum,
  5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
  6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.  
  
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2020