Djur som reser utan resenär eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen.

Transporten (införsel/utförsel) av hundar, katter och illrar sker i kommersiellt syfte (se även transporter i kommersiellt syfte) om:

  • djuret är avsett att säljas eller överlåtas vidare till en ny ägare, eller
  • totala antalet av djur av alla djurarter som förs in från länder  är sex eller större eller
  • djuret är avsett för idkande av näring.

1. Vid införsel/utförsel av djur iakttas samma krav som gäller införsel/utförsel av sällskapsdjur som transporteras med en resenär

Den här punkten gäller förflyttningar av sällskapsdjur som inte är avsedda att säljas eller överlåtas vidare till en ny ägare. Om sällskapsdjuret reser utan ägare, måste man iaktta samma krav som gäller införsel av sällskapsdjur som transporteras med en resenär d.v.s. icke-kommersiell förflyttning. Krav för icke-kommersiella förflyttningar finns här.

1.1 Auktoriserad person

En auktoriserad person kan förflytta ett sällskapsdjur istället för ägaren. Med en auktoriserad person menas en fysisk person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta sällskapsdjuret.

1.2 Djur som reser utan ägare och femdagarsregeln

Den här punkten gäller förflyttningar av sällskapsdjur som inte är avsedda att säljas eller överlåtas vidare till en ny ägare. Medan ett sällskapsdjur förflyttas är det inte alltid möjligt för djuret att hela tiden befinna sig i omedelbar närhet av ägaren eller den auktoriserade personen. En förflyttning ska anses vara utan kommersiellt syfte om den äger rum högst fem dagar före eller efter ägarens förflyttning, eller äger rum på en annan fysisk plats än den där ägaren befinner sig. Detta ska bevisas med handlingar, till exempel flygbiljettens pärmar eller fraktsedel och orsakerna ska motiveras.

1.3 Maximiantal djur

Det högsta antalet hundar, katter eller illrar som får åtfölja ägaren eller en auktoriserad person är fem, annars betraktas det som en förflyttning med kommersiellt syfte. Det högsta antalet får överstiga fem, om vissa villkor är uppfyllda. Resans syfte ska då vara deltagande i tävlingar, utställningar eller idrottsevenemang eller träning inför sådana evenemang. Ägaren ska ha med sig skriftligt bevis på evenemanget och djuren ska vara äldre än sex månader. En officiell veterinär behöver inte längre bevilja hälsointyg inom TRACES-systemet för sådana förflyttningar av djur. Däremot ska hälsointyg upprättas inom TRACES-systemet för förflyttningar med kommersiellt syfte.

2. Vid införsel/utförsel av djur iakttas samma krav som gäller kommersiell införsel av sällskapsdjur

Den här punkten gäller förflyttningar av sällskapsdjur som är avsedda att säljas eller överlåtas vidare till en ny ägare. Angående sällskapsdjuren måste man iaktta samma krav som gäller kommersiell införsel av sällskapsdjur.

2.1 Hälsointyg fastställt i systemet TRACES

Om det gäller ett djur som reser utan resenär eller ett djur som säljs d.v.s. djur överlåtas vidare till en ny ägare, måste ett TRACES hälsointyg följa djuret. En veterinär som är godkänd av avgångslandets behöriga myndighet utför en klinisk undersökning av djuret högst 48 timmar innan djuret avsänds och fastställer hälsointyget för djuret i systemet TRACES. Hälsointyget skrivs ut på pappret som följer djuret. Mer information om systemet TRACES.

2.2 Klinisk undersökning

En veterinär som är godkänd av avgångslandets behöriga myndighet har högst 48 timmar innan djuret avsändes utfört en klinisk undersökning och därvid konstaterat att djuret är friskt och kan klara av transporten till bestämmelseorten. Den kliniska undersökningen noteras i passet för sällskapsdjur.

Annan information

Undantag i händelse av katastrof/krig

En medlemsstat får tillåta direkt införsel till sitt territorium av ett djur som inte uppfyller kraven exempelvis i händelse av en plötslig naturkatastrof, politiska oroligheter eller någon annan typ av force majeure som rör ägaren. Detta förutsätter att ägaren har begärt tillstånd i förväg och att medlemsstaten beviljat det. Efter ankomsten placeras djuret i isolering under officiell tillsyn tills djuret uppfyller kraven, dock inte längre än sex månader. Transitering genom en annan medlemsstat förutsätter att transitmedlemsstaten dessförinnan har lämnat bestämmelsemedlemsstaten sitt samtycke till detta.

Stickprovskontroller på gränsen

En medlemsstats behöriga myndigheter ska utföra kontroller av handlingar och identitetsmärkningar på gränserna mellan medlemsstaterna. Ägaren är då skyldig att på begäran visa upp de handlingar som krävs samt djuret.

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2020