Import av hundar, katter och illrar för försäljning eller förmedling från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Registreringsplikt för aktörer som importerar hundar, katter, fretter och tamillrar

En förening eller en person som importerar levande hundar, katter, fretter eller tamillrar till Finland från en annan medlemsstat för försäljning eller förmedling bör officiellt registrera sig som importör. Registreringen söks skriftligen hos Livsmedelsverket. Om registreringsplikten stadgas i förordningens 1024/2013 (jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar) 4 paragraf. Registreringsplikten gäller inte aktörer som inte ämnar sälja eller förmedla djuret vidare. Med andra ord, ifall man förmedlar hundar, katter, fretter eller tamillrar hör man till registreringspliktens verkningsområde.

Som förmedling kan avses sådan verksamhet, där man tar en hund från gatan eller en hundgård och levererar den till ett nytt hem. Till förmedling av djur kan höra sådana aktiviteter som letandet efter ett nytt hem, ordnande av en flygfadder för transporten och förberedelser av de dokument som krävs i avgångs- eller destinationslandet. Förmedlingsverksamheten behöver inte fungera mot vederlag. Enligt föregående utövar en välgörenhetsförening som inte strävar efter ekonomisk vinning förmedling.

Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter införseln, tillämpas villkoren för införsel i kommersiellt syfte.

1. Registrera dig som importör vid Livsmedelsverket

Varje aktör måste registrera sig i Livsmedelsverkets register över importörer och exportörer av djur.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret efter det att registreringens giltighetstid gått ut om inte registreringen förnyats eller om registreringen återtagits av någon annan orsak. Det rekommenderas att ansökan görs minst 10 vardagar före den första importen.Registreringen är avgiftsbelagd.

Webropol registreringsansökan finns här.

Bestämmelser om saken ingår i 60 § i lagen om djursjukdomar 441/2013 och i 4 § i JSM förordning 1024/2013.

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen TRACES.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen TRACES.

Anvisningar för registreringen finns på Livsmedelsverkets hemsida. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen TRACES kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

3. Djurhälsokrav för importen

3.1 Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

3.2 Vaccination mot rabies

Ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns. Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. I passet för sällskapsdjur eller ett annat vaccinationsintyg skall det finnas en anteckning om den föregående vaccinationen. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i passet för sällskapsdjur.

3.3 Behandling mot echinococcos

Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar, katter behöver inte längre behandlas. Också valpar under tre månader och bland annata. hundar som kommer till Finland från Sverige skall behandlas innan de kommer till landet. Hundar skall 1–5 dygn (24–120 timmar) innan de anländer till Finland ges en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Medicineringen ska ges i det land från vilket djuret förs in till Finland och det kan sådeles inte längre ges vid gränsen just innan djuret överskrider gränsen. Veterinären gör en anteckning om behandlingen mot echinococcos i sällskapsdjurets intyg (passet för sällskapsdjur).

Av hundar krävs inte bandmasksmedicinering, om djuret införs direkt från Norge, Malta, Förenade Konungariket eller Irland.

3.4 Klinisk undersökning

En veterinär som är godkänd av avgångslandets behöriga myndighet har högst 48 timmar innan djuret avsändes utfört en klinisk undersökning och därvid konstaterat att djuret är friskt och kan klara av transporten till bestämmelseorten. Den kliniska undersökningen noteras i passet för sällskapsdjur.

3.5 Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination, klinisk undersökning och vid behov behandling mot echinococcos (delarna I – V, X och vid behov del VII).

Man får pass för sällskapsdjur från veterinären. Modellen för pass för sällskapsdjur är enhetlig inom hela EU:s område, och andra vaccineringskort kan inte användas i stället för det nya passet för sällskapsdjur.

3.6 Undantag angående rabiesvaccination av hundvalpar, kattungar och illervalpar

Ovaccinerade hundvalpar, kattungar och illervalpar som är yngre än 12 veckor får föras in från alla EU:s medlemsländer till Finland. 

 1. Djuret är yngre än 12 veckor vid tidpunkten för införseln.
 2. Djuret har gjorts identifierbart med ett mikrochip.
 3. En hundvalp skall behandlas mot echinococcos. Behandlingen skall ges 1–5 dygn (24–120 timmar) före införseln och veterinären antecknar läkemedlet i djurets pass. Behandlingskravet gäller inte kattungar eller illervalpar.
 4. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Om valparna är med sin moder, som de fortfarande är beroende av, bör det pass som åtföljer modern visa att modern fått rabiesvaccination innan valparna fötts.
 5. En veterinär som är godkänd av avgångslandets behöriga myndighet har högst 48 timmar innan djuret avsändes utfört en klinisk undersökning och därvid konstaterat att djuret är friskt och kan klara av transporten till bestämmelseorten. Den kliniska undersökningen noteras i passet för sällskapsdjur.
 6. Djuret åtföljs av ett pass för sällskapsdjur.

Det är även tillåtet att från alla EU:s medlemsländer till Finland förflytta 12–16 veckor gamla vaccinerade unga djur utan att väntetiden på 21 dagar efter vaccinationen uppfyllts. Djuret ska vara minst 12 veckor gammal på vaccinationsdagen. 

 1. Djuret är 12–16 veckor gammalt vid tidpunkten för införseln.
 2. Djuret har gjorts identifierbart med ett mikrochip.
 3. En hundvalp skall behandlas mot echinococcos. Behandlingen skall ges 1–5 dygn (24–120 timmar) före införseln och veterinären antecknar läkemedlet i djurets pass. Behandlingskravet gäller inte kattungar eller illervalpar.
 4. Ägaren eller den auktoriserade personen ska ha med sig en undertecknad förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Förklaringen kan undertecknas av ägaren eller den auktoriserade personen. Den nya blankettmodellen för detta finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013
 5. En veterinär som är godkänd av avgångslandets behöriga myndighet har högst 48 timmar innan djuret avsändes utfört en klinisk undersökning och därvid konstaterat att djuret är friskt och kan klara av transporten till bestämmelseorten. Den kliniska undersökningen noteras i passet för sällskapsdjur.
 6. Djuret åtföljs av ett pass för sällskapsdjur.

Man bör beakta att dessa undantag angående rabiesvaccination inte gäller Norge, Schweiz, Island eller övriga tredjeland.

Livsmedelsverket rekommenderar att enbart vaccinerade över 16 veckor gamla unga djur förflyttas från ett land till ett annat. Rekommendationen gäller speciellt sådana länder där man konstaterat rabiesfall inom de två senaste åren. Inom EU har rabiesfall förekommit mest de senaste åren i Rumänien, Polen, Ungern, Grekland och Kroatien. De europeiska ländernas rabiessituation kan granskas från WHOs webbsidor.

3.7 Anmälan om importen till systemet TRACES

En anmälan om införsel av hundar, katter och illrar i kommersiellt syfte skall göras till systemet TRACES. Del 1 i TRACES-intyget som innehåller uppgifter om försändelsen kan uppgöras av den som sänder djuren genom att han/hon registrerar sig som aktör. Också avgångslandets tjänsteveterinär kan göra upp del 1 i TRACES-intyget. Avgångslandets behöriga myndighet som granskar de djur som sänds bekräftar djurens hälsovillkor i intyget och skickar samtidigt en elektronisk uppgift till mottagarlandets myndigheter. Intyget kan bekräftas först när veterinären har granskat de djur som skall exporteras. Avgångslandets tjänsteveterinär printar ut intyget från TRACES-systemet att åtföljas med försändelsen. Försändelsen ska åtföljas av intyg både på avgångslandets och mottagarlandets språk. Veterinären ska stämpla båda intygen och underteckna åtminstone intyget på avgångslandets språk.

Ytterligare information om systemet TRACES och användningen av programmet finns på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats.

Då aktören förmedlar djur på ett flygfält eller i en hamn ska man välja i TRACES-intyget del 1 som destinationsort det flygfält eller den hamn som djuren anländer till från avgångslandet. Sålunda får destinationsortens tjänsteveterinär information om kommande försändelser via TRACES-systemet och veterinären kan vid behov utföra kontroller på destinationsorten. Om aktören har ett skilt utrymme icke i användning som bostad där djuren efter införseln kontrolleras och sedan förmedlas vidare, ska man välja detta utrymme som destinationsort. Aktören ska se till att man i avgångslandet väljer rätt destinationsort för djuren i TRACES-intyget del 1. Som mottagare inskrivs den hos Livsmedelsverket registrerade aktören med den rätta adressen.

Bestämmelser om saken ingår i 11 och 12 § i JSM:s förordning 1035/2013 (förändr. 1139/2014 och 272/2016), Rådets direktiv 92/65/EEG och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 576/2013, Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 577/2013, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/772 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/878.

4. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären.

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen 441/2013 och i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1024/2013.

5. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen 441/2013 och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013

6. Anmälningar enligt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

Den som bedriver yrkesmässig eller annars storskalig försäljning av hundar, katter eller övriga sällskaps- eller hobbydjur skall senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan härom till regionförvaltningsverken.

Som yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur enligt 24 § djurskyddslagen anses följande slag av verksamhet:

 1. regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur,
 2. att en ägare eller innehavare av hundar eller katter föder upp minst sex avelstikar eller avelshonor som har fått valpar eller ungar åtminstone en gång,
 3. tagande av hundar eller katter för vård, förvaring eller dressyr, om minst sex hundar eller katter som är äldre än fem månader tas samtidigt och regelbundet för vård, förvaring eller dressyr,
 4. uppfödning, uthyrning eller tagande för förvaring, vård, träning eller dressyr av trav- eller ridhästar eller andra motsvarande djur som skall hållas som sällskaps- eller hobbydjur, samt meddelande av undervisning i användningen och hanteringen av ovan nämnda djur, om det sammanlagda antalet fullvuxna djur är minst sex, samt
 5. annat motsvarande yrkesmässigt eller storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur.

Anmälan till regionförvaltningsverken skall innehålla

 1. verksamhetsidkarens namn, adress och hemort,
 2. om verksamhetsidkaren är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning eller en stiftelse, en kopia av bolagsordningen eller av stadgarna samt ett registerutdrag,
 3. den firma som eventuellt kommer att användas i verksamheten,
 4. en utredning över den för djurens skötsel ansvariga personens utbildning och övriga erfarenhet som behövs i verksamheten,
 5. var verksamheten kommer att bedrivas, verksamhetens art samt när verksamheten är avsedd att inledas,
 6. uppgifter om de djurarter och det antal djur som verksamheten gäller eller kommer att gälla,
 7. en utredning över de utrymmen som kommer att användas i verksamheten och de anordningar som används eller är avsedda att användas, samt
 8. en utredning över hur djurens skötsel är avsedd att ordnas.

Förande av förteckning  

Den som bedriver verksamheten skall föra en uppdaterad förteckning över de djurarter och djur som verksamheten omfattar. Förteckningen skall på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheterna och djurskyddsövervakaren.

Bestämmelser om saken ingår i 24 och 26 § i djurskyddslagen 247/1996 och i 26 - 28 § i djurskyddsförordningen 396/1996.

7. Transport av djur

Bestämmelser om skydd av djur under transport ingår i lagen om transport av djur (1429/2006) och i förordningen om djurtransporter [Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97].

Ta reda på före transporten om din körning ska följa förordningens bestämmelser det vill säga att den hör till kommersiell verksamhet och om du således behöver ett tillstånd som djurtransportör. Vid behov kontakta länsveterinären på regionförvaltningsverket.

Mer information om djurtransport.

7.1 Skick att transporteras

Enbart sådana djur som är i skick för planerad körning får transporteras. Yngre än åtta veckor gamla hundar eller katter anses inte enligt Rådets förordning 1/2005 vara i skick att transporteras om inte deras moder följer med dem.

En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens ansvaringar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol. 
  
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna är markerad med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 9.5.2019