Förflyttningar av hundar, katter och illrar i kommersiellt syfte mellan EU-medlemsländer

OBSERVERA! Läs först alla de andra krav som gäller förflyttningar från huvudsidan.

Dessa krav gäller sällskapsdjur som reser i kommersiellt syfte bland annat som frakt. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter införseln, tillämpas villkoren för införsel i kommersiellt syfte.

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Norge och Schweiz.

Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från andra EU-länder. (utan kommersiellt syfte)
Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från andra Schweiz. (utan kommersiellt syfte)
Införselkrav för hundvalpar, kattungar och illervalpar från Norge. (utan kommersiellt syfte)

1. Förflyttningskrav

1.1 Identitetsmärkning

Ett djur måste ha gjorts identifierbart med ett mikrochip eller en klart läsbar tatuering. Mikrochipet bör överensstämma med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik. Mikrochipet kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785. Om mikrochipet inte uppfyller dessa krav, skall ägaren eller den som ansvarar för sällskapsdjuret kunna tillhandahålla vad som krävs för att läsa av mikrochipet. Från och med den 3.7.2011 godkänns enbart mikrochipsmärkning som identifieringssystem. Tatuering godkänns dock som identitetsmärkning om tatueringen är gjord före den 3.7.2011. Efter den 3.7.2011 ska ett djur som har en klart läsbar tatuering åtföljas av ett skriftligt bevis på att djuret är tatuerat före den 3.7.2011. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering.

1.2 Vaccination mot rabies

Ett ungt djur som är under 12 veckor gammalt får inte vaccineras utan djuret ska vara minst 12 veckor gammalt på vaccinationsdagen.

Ett djur måste vara vaccinerat mot rabies med ett inaktiverat vaccin som fyller den internationella standarden (WHO) och som innehåller minst en antigenenhet per dos. Även rekombinanta rabiesvacciner godkänns. Rabiesvaccineringen måste ges och vid behov förnyas i överensstämmelse med rekommendationerna från det laboratorium där vaccinet framställts. Ett djur måste vara identifierbart innan det får en rabiesvaccinering. Vaccineringen måste ges minst 21 dygn före införseln. Om vaccinet har en avvikande början på skyddande immunitet inleds giltighetstiden för vaccinationen när skyddande immunitet fastställs, vilket skall vara minst 21 dagar efter slutförandet av det vaccinationsprotokoll som tillverkaren kräver för den första vaccinationen. När det gäller förnyad vaccination krävs ingen karenstid på 21 dygn om vaccinationen har getts innan den föregående vaccinationen slutat gälla. I passet för sällskapsdjur eller ett annat vaccinationsintyg skall det finnas en anteckning om den föregående vaccinationen. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i passet för sällskapsdjur.

1.3 Behandling mot echinococcos

Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar, katter behöver inte längre behandlas. Också valpar under tre månader och bland annata. hundar som kommer till Finland från Sverige skall behandlas innan de kommer till landet. Hundar skall 1–5 dygn (24–120 timmar) innan de anländer till Finland ges en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot bandmaskar som orsakar echinococcos. Medicineringen ska ges i det land från vilket djuret förs in till Finland och det kan sådeles inte längre ges vid gränsen just innan djuret överskrider gränsen. Veterinären gör en anteckning om behandlingen mot echinococcos i sällskapsdjurets intyg (passet för sällskapsdjur).

Behandling mot echinococcos krävs av hundar för resor till Finland, Norge, Malta och Irland. Av hundar krävs inte bandmasksmedicinering om djuret flyttas direkt mellan Finland, Norge, Malta och Irland.

1.4 Klinisk undersökning

En veterinär som är godkänd av avgångslandets behöriga myndighet har högst 48 timmar innan djuret avsändes utfört en klinisk undersökning och därvid konstaterat att djuret är friskt och kan klara av transporten till bestämmelseorten. Den kliniska undersökningen noteras i passet för sällskapsdjur.

1.5 Pass för sällskapsdjur

Djuret måste åtföljas av ett pass för sällskapsdjur, som innehåller uppgifter om djurets identifiering samt en veterinärs anteckning om giltig rabiesvaccination, klinisk undersökning och vid behov behandling mot echinococcos (delarna I – V, X och vid behov del VII).

Man får pass för sällskapsdjur från veterinären. Modellen för pass för sällskapsdjur är enhetlig inom hela EU:s område, och andra vaccineringskort kan inte användas i stället för det nya passet för sällskapsdjur.

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2021