Import av inhägnade idisslare och kameldjur som hålls som husdjur (bland annat lamadjur, alpackor, kameler, myskoxar, snögetter) från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar inhägnade idisslare och kameldjur som hålls som husdjur som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland.

Denna anvisning gäller inte nötkreatur, bison, buffel, jakoxe, sebu, ren, get eller får.

1. Registrera dig som importör vid Livsmedelsverket

Varje aktör måste registrera sig i Livsmedelsverkets register över importörer och exportörer av djur. Det rekommenderas att ansökan görs minst 10 vardagar före den första importen.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören stryks från registret efter det att registreringens giltighetstid gått ut om inte registreringen förnyats eller om registreringen återtagits av någon annan orsak.

Registreringen är avgiftsbelagd. Ansökan kan formuleras fritt eller uppgöras på en blankett. Webropol registreringsansökan finns här.

Bestämmelser om saken ingår i 60 § i lagen om djursjukdomar 441/2013 och i  4 § i JSM förordning 1024/2013.

2. Registrera dig som aktör i systemet TRACES

Aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter från Finland till ett annat medlemsland ska registrera sig i databasen TRACES.

Det är rekommendabelt att även aktörer som förflyttar djur, könsceller, embryon eller animaliska biprodukter till Finland från ett annat medlemsland registrerar sig i databasen TRACES.

Anvisningar för registreringen finns på Livsmedelsverkets hemsida. Efter att aktören har registrerat sig, skickar programmet ett meddelande om registreringen till det lokala regionsförvaltningsverket, där länsveterinären aktiverar aktörens TRACES -konto. Efter att kontot aktiverats skickar programmet aktören ett meddelande om att kontot aktiverats.

En aktör som registrerat sig i databasen TRACES kan i databasen göra del I av det hälsointyg som krävs på inre marknaden eller ett handelsdokument för animaliska biprodukter. Aktören kan i databasen följa upp alla de hälsointyg, både för in- och utförsel, som gäller den egna verksamheten. Man hittar i databasen också alla mallar för intygen.

3. Godkända importländer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1035/2013 får inhägnade idisslare och kameldjur föras in från alla EU-länder. Djursjukdomsepidemier kan ändå orsaka begränsningar i fråga om importländer och områden. Uppdaterade skyddsbeslut om begränsningarna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

4. Hälsokrav som ställs på importen

4.1 Hälsointyg

Inhägnade idisslare och kameldjur ska åtföljas av ett intyg enligt förlagan i del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG. Hälsointyget upprättas enligt Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 (mall biofogas). Avsändarlandets behöriga myndighet som undersöker djuren skriver ut intyget från systemet TRACES för att sändas med djuren och skickar samtidigt intyget på elektronisk väg till mottagarlandets myndigheter. Försändelsen ska åtföljas av versioner av intyget skrivna på både avsändarlandets och mottagarlandets språk. Bägge intygen ska vara stämplade och åtminstone versionen på avsändarlandets språk ha undertecknats av en veterinär.

4.2 Krav i avsändarlandet

 1. djurens avgångsplats har inte belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjokdomar,
 2. djuren ska vara märkta med individuella märken på ett sådant sätt att avgångsplatsen kan identifieras,
 3. beslut om slakt eller avlivning av djuren av orsaker som har att göra med deras hälsa har inte fattats,
 4. djuren har inte vaccinerats mot mul- och klövsjuka och de härstammar inte heller från ett område som är belagt med förbud och spärrbestämmelser i syfte att hindra spridningen av mul- och klövsjuka,
 5. djuren har varit på avgångsplatsen sedan födseln eller minst 30 dygn närmast före avsändandet,
 6. de djur som ska förflyttas har genomgått de undersökningar av djursjukdomar som nämnts här. Då de djur som ska avsändas undersöks, ska de isoleras från de övriga djuren på avgångsplatsen på en plats som godkänts av den behöriga myndigheten i avgångslandet minst 30 dygn före avsändandet.  De undersökningar av djursjukdomar som krävs ska utföras under dessa 30 dygn. Isolering krävs dock inte om undersökningarna har utförts på alla djur på avgångsplatsen.
 7. djuren får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar djur som inte uppfyller åtminstone motsvarande krav på hälsostatus som dessa djur förutsätts uppfylla vid förflyttningar inom medlemsstater.


Dessutom ska djuren härstamma från en avgångsplats där det inte fått förekomma brucellos, infektiös bovin rinotrakeit (IBR) eller tuberkulos inom 42 dygn närmast före avsändandet av djuren.

Djuren ska under den 30 dygn långa isoleringen före importen testas med negativt resultat:

 • med tuberkulintest med användning av bovint och aviärt tuberkulin
 • serologiskt med avseende på brucellos
 • serologiskt med avseende på IBR.


Undersökningarna av tuberkulos och brucellos ska framgå av det hälsointyg som följer med djuren. Från undersökningen av infektiös bovin rinotrakeit (Infectious bovine rhinotracheitis, IBR) ska det finnas ett undersökningsresultat som meddelats av det laboratorium som utfört undersökningen och i vilket de undersökta djurens individuella märkningar finns omnämnda.

4.3. Import från ett restriktionsområde för bluetongue

I ett flertal europeiska länder finns det områden som är belagda med spärrbestämmelser med anledning av bluetongue. Från ett restriktionsområde är import av djurarter som är mottagliga för sjukdomen möjlig endast med iakttagande av villkoren i Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007. I det hälsointyg som medföljer djuren ska det påvisas att villkoren är uppfyllda. Närmare anvisningar om importen och åtgärderna efter import finns i en separat bilaga.

De områden i olika EU-länder som är belagda med spärrbestämmelser med anledning av bluetongue finns på kommissionens webbsidor.

4.4. Undersökningar efter importen

Efter ankomsten till Finland ska idisslarna och kameldjuren hållas på den djurhållningsplats som är bestämmelseort under det år som följer på importen. Idisslarna och kameldjuren och de djur på den djurhållningsplats som är bestämmelseort vilka varit i kontakt med de importerade djuren så att de skulle ha kunnat smittas av tuberkulos ska undersökas avseende tuberkulos med användning av bovint och aviärt tuberkulin första gången 1―2 månader och andra gången 11―12 månader efter importen. Staten ansvarar för undersökningskostnaderna och kommunens tjänsteveterinär utför undersökningarna.

Djuren ska undersökas serologiskt för IBR och brucellos inom två vardagar från ankomsten

Dessutom ska idisslare och kameldjur som importeras från länder med risk för bluetongueundersökas för bluetongue med ett myndighetsförordnande inom 2 vardagar från importen.  Länsveterinären ger kommunalveterinären order om att ta de nödvändiga proverna. Som prov tas ett blodprov (1 serumblodprov och 1 EDTA-blodprov). Djuren undersöks även kliniskt.

Bestämmelser om saken ingår i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1035/2013,Rådets direktiv 92/65/EEG och i Kommissionens förordning (EG) nr 599/2004)

5. Importkontroll

Importören ska kontrollera djuren, deras identifikationer och importhandlingar omedelbart efter importen på bestämmelseplatsen. Om kontrollören konstaterar att importhandlingarna eller identifikationerna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om djuren misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska djuren omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kontrollören skall anmäla ärendet till kommunveterinären.

Importören får inte överlåta djuren till en annan mottagare innan djuren och de importhandlingar som åtföljer djuren har konstaterats uppfylla importkraven.

Tjänsteveterinären kan utföra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen, under transporten eller på den djurhållningsplats dit djuren har förts från bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att kontrollera djuren och importhandlingarna också under transporten.

Bestämmelser om saken ingår i 64 § i djursjukdomslagen 441/2013 och i 5 och 6 § i JSM:s förordning 1024/2013.

6. Att föra förteckning och bevara uppgifter

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. djurart, antalet djur och eventuella identifikationer,
 2. antalet djur, embryon och könsceller,
 3. uppgifter om djurens, embryonas och könscellernas avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats,
 4. importdatum,
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet samt
 6. om mottagna djur, embryon eller könsceller överlåts vidare, de följande kända mottagarna.

Bestämmelser om saken ingår i 65 § i djursjukdomslagen 441/2013 och i 8 § i JSM:s förordning 1024/2013.

7. Annan relevant lagstiftning

7.1. Lagstiftning om skydd för djur under transport

Bestämmelser om skydd av djur under transport ingår i lagen om transport av djur (1429/2006) och i förordningen om djurtransporter [Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97].

Ta reda på före transporten om din körning ska följa förordningens bestämmelser det vill säga att den hör till kommersiell verksamhet och om du således behöver ett tillstånd som djurtransportör. Vid behov kontakta länsveterinären på regionförvaltningsverket.

Ytterligare information om djurskydd vid transporter.

7.2. Förhindrandet av att djursjukdomar sprids vid transporten

Vid transport av djur till Finland ska det användas transportmedel från vilka djursekret, strö eller foder inte kan läcka ut eller på annat sätt komma ut under transporten. Mellan transporterna ska det utrymme i transportmedlet som är avsett för djuren rengöras och vid behov desinficeras med ett desinfektionsmedel som är lämpligt för ändamålet.

Bestämmelser om saken ingår i 73 § i djursjukdomslagen 441/2013.

7.3. Lagstiftning om invasiva främmande arter

EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen arter som ingår i förteckningen. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse.

7.4. Importtillstånd enligt jaktlagen

Före importen ska importören ta reda på om det för importen dessutom behövs ett importtillstånd för vilt av främmande ursprung enligt 42 § i jaktlagen 615/1993. Anhållan om tillstånd görs hos Finlands viltcentral telefon +358 (0)29 431 2001, fax +358 (0)9 2727 8130.

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 9.5.2019