Införsel av vilda däggdjur och fåglar från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Vilda däggdjur och fåglar får tas in till Finland från en annan EU-medlemsstat endast med tillstånd av Livsmedelsverket. Tillstånd kan beviljas, om djuren inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ställs sådana villkor som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomar. Om tillståndet stadgas i 63 § i lagen om djursjukdomar (441/2013).

Ansökan om tillstånd till Livsmedelsverket: 

Ansökan om tillstånd är fritt formulerad och ska innehålla följande information:

  1. Sökanden och dennes kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) 
  2. Vilken djurart ansökan gäller samt antalet djur 
  3. Det land varifrån djuret avses införas 
  4. En beskrivning av den verksamhet för vilken djuret avses bli levererat till Finland samt utredningar som behövs för att bedöma risken för spridning av djursjukdomar.

Den skriftliga ansökan ska skickas till: 

Livsmedelsverket, Enheten för djurens hälsa och välfärd 
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 

fax 029 530 4350 
e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Tillståndet är avgiftsbelagt. Sökanden ska först utreda eventuella Cites-villkor med SYKE samt vid behov ansöka om importtillstånd hos Viltcentralen.

Annan relevant lagstiftning

Invasiva främmande arter 

I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva främmande arter. EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. Därtill föreskrivs i statsrådets förordning 1725/2015 invasiva främmande arter av nationell betydelse.

De invasiva främmande arterna i EU-förteckningen samt de nationellt betydande invasiva främmande arterna hittar du på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

CITES-tillståndsförfarandet och naturvårdslagen 

Bestämmelser om import och export på den inre marknaden av hotade och fredade djurarter ingår i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Den internationella konventionen (CITES-avtalet), som reglerar handeln med utrotningshotade växt- och djurarter, måste ändå alltid tas i beaktande i samband med import av sällsynta eller annars utrotningshotade djur. Angående vissa djurarter förutsätter CITES-avtalet export- och importtillstånd eller en importanmälan.

Ytterligare information fås från Finlands miljöcentral tel. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi eller på Finlands miljöcentrals webbsidor.

Införsel av djur av främmande ursprung 

Enligt 42 § i jaktlagen (615/1993, ändr. 1711/2015) får vilt och viltbestånd av främmande ursprung inte importeras eller sättas ut i frihet utan tillstånd av Finlands viltcentral. Ifråga om införsel av djur från Åland och utsläppande av dessa i frihet på annat håll tillämpas samma principer som för annan införsel.

För detta syfte kan tillstånd sökas av Finlands viltcentral.

Enligt jaktlagen ska tillstånd vägras om åtgärden medför skada på naturen och de vilda djuren.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2018