Ömsesidigt erkännande av gödselmedel

Syftet med ömsesidigt erkännande är att främja att produkter för vilka lagstiftningen inte har harmoniserats inom EU har marknadstillträde. Enligt denna princip ska alla produkter som lagligt marknadsförs i en medlemsstat definitionsmässigt få marknadstillträde i alla medlemsstater även i det fall att produkten inte fullkomligt motsvarar de nationella tekniska och kvalitetsmässiga föreskrifter som medlemsstaten ålagt produktion i dess eget område.

 Förhandstillståndsförfarande

En aktör ska ansöka om förhandstillstånd hos Livsmedelsverket för att få släppa ut en produkt på marknaden med stöd av ömsesidigt erkännande. Av den fritt formulerade ansökningen ska följande uppgifter framgå:

 • Sökandens namn och kontaktinformation
 • Tillverkarens namn och kontaktinformation
 • Faktureringsadress och FO-nummer för debitering av kostnaderna för handläggningen av ansökan
 • Lagstiftning med stöd av vilken produkten lagligt saluförs i en annan medlemsstat
 • Råvaror som används vid tillverkningen av produkten och råvarornas ursprung
 • Beskrivning av tillverkningsmetoden
 • Uppgifter om produktens egenskaper
 • De senaste analysresultaten för produkten från ett laboratorium som godkänts av en behörig myndighet. Minst följande analysresultat ska anges:
 • Produktens användningssyfte och -mängder
 • Den tillverkande anläggningens godkännandenummer, då produkten innehåller animaliska biprodukter
 • En finskspråkig bruksanvisning för produkten
 • Produktens registreringsuppgifter eller certifiering av en behörig myndighet om att produkten är lagligt utsläppt på marknaden i en annan medlemsstat.

Handläggningstiden för ansökan är som längst två månader. Handläggningen av ansökan inleds först när alla begärda uppgifter lämnats in. Uppgifterna i ansökan ska lämnas in på finska, svenska eller engelska. Ansökan om ömsesidigt erkännande kan göras via brev eller e-post till Finlands livsmedelsmyndighet, e-post: lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi.

Förvaltningsbeslut

Med stöd av de uppgifter som lämnas i ansökan fattar Livsmedelsverket ett förvaltningsbeslut i ärendet, varefter produkterna kan släppas ut på marknaden. För handläggningen av ärendet och beslutet tas ut en timbaserad avgift i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer 1146/2018 (ändring 986/2019).

Livsmedelsverket kan på motiverade grunder förhindra marknadstillträdet för den produkt som avses i ansökan eller begränsa dess marknadsföring. Sådana grunder är bland annat skydd av människors, djurs och växters hälsa och liv samt miljöskydd. I Finland har bland annat följande omständigheter betraktats som hinder för marknadstillträde för gödselfabrikat: skadliga ämnen, sjukdomsalstrare, karantänskadegörare i växter samt hög selenhalt.

Avslående beslut delges den sökande. Dessutom lämnas det avslående beslutet utan dröjsmål för kännedom även till Europeiska unionens kommission och de övriga medlemsstaterna. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. En anvisning om sökande av ändring medföljer beslutet som bilaga. Alternativt kan ärendet hänskjutas för behandling i SOLVIT-förfarandet. Information om SOLVIT-förfarandet finns på adressen https://tem.fi/sv/solvit2.

Mer information

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32019R0515)

En ny EU-förordning om marknadskontroll och överenskommelse för produkter

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition_en

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2020