Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Importpartier av bearbetat animaliskt protein av kategori 3, dvs. PAP (fiskmjöl, köttben- och blodmjöl från icke-idisslare), från den inre marknaden skall föras in i TRACES-systemet av sändande anläggningen.

Om det är fråga om foderpartier för livsmedelsproducerande djur, mottagande anläggningen skall göra ankomstanmälan till Livsmedelsverkets fodersektion till adressen rehutuonti(at)ruokavirasto.fi. TRACES-dokumentet eller dess identifierare (DOCOM-nummer) för partiet måste bifogas anmälan.

Mer information: