Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Livsmedelsverket. På basis av förhandsanmälan meddelar Livsmedelsverket anvisningar om provtagningen för salmonella analyser (JSM:s förordning 1266/2020) eller gällande fiskmjöl för mikroskopisk undersökning (EY N:o 999/2001 och ändring EY 1292/2005).

En anmälan om import av ovannämda foder (lista 1) görs med blankett 1 för förhandsanmälan. Också skeppningslistor som importörer av proteinfoderämnen har skickat till Livsmedelsverkets fodersektion motsvarar den ovan avsedda förhandsanmälan. Anmälan skickas till Livsmedelsverkets fodersektion,  adressen rehutuonti@ruokavirasto.fi.

Förhandsanmälan om import av foder under effektiviserad tillsyn (lista 2) på grund av EU-lagstiftning måste göras elektroniskt till Traces NT med hjälp av CHED-D-blanketten. Det ursprungliga hälsointyget och, i förekommande fall, analysintyget ska överlämnas till gränskontrollstationen och ange CHEDD-kod för det parti som dokumenten hänför sig till. CHEDD-kod ska också meddelas via e-post till rehutuonti@ruokavirasto.fi

Förhandsanmalan måste göras 24 timmar innan fodret anländer till Finland eller om dagen fore införseln är inte en vardag senaste föregående vardag.

För att påskynda förtullningen kan förhandsanmälan också göras i fråga om andra än de riskbenägna foder som nämns ovan. På basis av förhandsanmälan kan Livsmedelsverket i förväg ta ställning till provtagningen, varvid Tullen inte särskilt behöver försäkra sig om saken hos Livsmedelsverket. Ståndpunkten skrivs in på blanketten för förhandsanmälan som skickas tillbaka till aktören för att fogas till importhandlingarna.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2021