Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Livsmedelsverket. På basis av förhandsanmälan meddelar Livsmedelsverket anvisningar om provtagningen för salmonella analyser (JSM:s förordning 548/2012) eller gällande fiskmjöl för mikroskopisk undersökning (EY N:o 999/2001 och ändring EY 1292/2005).

En anmälan om import av ovannämda foder (lista 1) görs med blankett 1 för förhandsanmälan. Också skeppningslistor som importörer av proteinfoderämnen har skickat till Livsmedelsverkets fodersektion motsvarar den ovan avsedda förhandsanmälan.

Förhandsanmälningar om import av foder som är under effektiviserad tillsyn på EU-nivå (lista 2) görs med blankett 2 för förhandsanmälan, dvs. CED-blanketten (gemensam handling vid införsel /common entry document). Till CED-blanketten fogas ett införseldokument/en sändlista samt eventuella certifikat/analysintyg. Livsmedelssverkets fodersektion gör anteckningar på CED-blanketten och återsänder den till foderföretagaren eller dennes företrädare för att fogas till importhandlingarna. CED behövs för Tullens omlastningstillstånd och för slutförandet av förtullningen.

Förhandsanmalan måste göras 24 timmar innan fodret anländer till Finland eller om dagen fore införseln är inte en vardag senaste föregående vardag.

Anmälan skickas till Livsmedelsverkets fodersektion,  adressen rehutuonti@ruokavirasto.fi.

Från och med 14.12.2019 måste förhandsanmälan skickas elektronisk till Traces NT med hjälp av CHED-D-blanketten, som kommer att ersätta den nuvarande CED-blanketten.

För att påskynda förtullningen kan förhandsanmälan också göras i fråga om andra än de riskbenägna foder som nämns ovan. På basis av förhandsanmälan kan Livsmedelsverket i förväg ta ställning till provtagningen, varvid Tullen inte särskilt behöver försäkra sig om saken hos Livsmedelsverket. Ståndpunkten skrivs in på blanketten för förhandsanmälan som skickas tillbaka till aktören för att fogas till importhandlingarna.