Animaliska livsmedel och kombinationslivsmedel

Med animaliska livsmedel avses bearbetade och obearbetade produkter som definieras i bilaga I till EG-förordning 853/2004. Sådana är till exempel kött, levande musslor, fiskeriprodukter, mjölk, ägg, grodlår och snäckor.

Livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung är inte animaliska produkter, utan kombinationslivsmedel. Kombinationslivsmedel som levereras från andra EU-medlemsstater till Finland är under Tullverkets tillsyn.

Animaliska livsmedel

Med animaliska livsmedel avses bearbetade och obearbetade produkter som definieras i punkter 1-7 i bilaga I till EG-förordning 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. I EG:s förordning 852/2004 om livsmedelshygien har definierats vad som avses med bearbetning, obearbetade produkter och bearbetade produkter:

 • 'bearbetning' åtgärd som väsentligt förändrar den ursprungliga produkten, genom bland annat värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring, torkning, marinering, extraktion, extrudering eller en kombination av dessa behandlingar;
 • 'obearbetade produkter' livsmedel som inte har genomgått någon bearbetning, och som omfattar produkter som har delats, styckats, trancherats, skivats, benats ur, hackats, flåtts, krossats, skurits upp, rengjorts, putsats, skalats, malts, kylts, frysts, djupfrysts eller tinats;
 • 'bearbetade produkter' livsmedel som framställts av obearbetade produkter. Dessa produkter får innehålla ingredienser som behövs vid tillverkningen för att de skall få särskilda egenskaper.

I lagstiftning angående förflyttning av livsmedel använder man ofta också termerna sändning och parti.

Kött och köttprodukter

Med kött avses alla ätliga delar av de djur som avses i punkt 1.2 – 1.8 i förordning EG 853/2004, inklusive blod.

Med köttprodukter avses bearbetade produkter som framställs genom bearbetning av kött eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter och vars snittyta visar att produkten inte längre har karaktären av färskt kött (bilaga I punkt 7.1)

Köttberedningar

Med köttberedningar avses sådant rå kött eller malen kött, som har tillsatt salt, tillsatsämnen, kryddor eller något annat. Salmonellagarantier krävs inte av köttberedningar. Om en produkt innehåller ≥1 % tillsatt salt, den avses som en köttberedning. Till exempel broilerkött som har tillsatt salt, avses som en köttberedning.

Fiskeriprodukter och bearbetade fiskeriprodukter

Med fiskeriprodukter avses alla viltlevande eller uppfödda salt- och sötvattensdjur (med undantag för levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor samt alla däggdjur, kräldjur och groddjur) inklusive alla ätliga former, delar och produkter av sådana djur (bilaga I punkt 3.1 i förordning EG 853/2004).

Med bearbetade fiskeriprodukter avses bearbetade produkter som framställs genom bearbetning av fiskeriprodukter eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter (bilaga I punkt 7.4).

Musslor, kräftdjur och livsmedel av animaliskt ursprung erhållna av sådana

Med musslor avses blötdjur med lamellförgrenade gälar som livnär sig genom filtrering (bilaga I punkt 2.1 i förordning EG 853/2004).

Levande musslor, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor och livsmedel av animaliskt ursprung erhålla av sådana är produkter av animaliskt ursprung som nämnts i bilaga I punkt 8.1.

Mjölk och mjölkprodukter

Med obehandlad mjölk avses mjölk som producerats genom utsöndring från mjölkkörtlar hos husdjur och som inte har uppvärmts till mer än 40 Celsius-grader eller behandlats på annat sätt med motsvarande verkan (bilaga I punkt 4.1 i förordning EG 853/2004).

Med mjölkprodukter avses bearbetade produkter som framställts genom bearbetning av obehandlad mjölk eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter (bilaga I punkt 7.2).

Ägg

Med ägg avses ägg i skal – med undantag av knäckta, ruvade och kokta, stekta eller på annat sätt tillagade ägg – som produceras av hägnat fjäderfä och som är lämpliga för direkt användning som livsmedel eller för beredning av äggprodukter (bilaga I punkt 5.1 i förordning EG 853/2004).

Med äggprodukter avses bearbetade produkter som framställs genom bearbetning av ägg, eller olika beståndsdelar eller blandningar av ägg, eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter (bilaga I punkt 7.3).

Exempel på livsmedel av animaliskt ursprung

 • färskt nötkött, svinkött, fjäderfäkött och annat färskt kött och malet kött framställt av dessa
 • köttberedningar
 • inälvor
 • slaktbiprodukter (annat färskt kött än slaktkroppen)
 • blod
 • tillredda och förtillredda kött- och fiskprodukter (såsom köttkonserver, köttbullar, köttfärsbiffar, ankleverpaté, tonfiskkonserver, sillkonserver, fiskbullar, fiskfärsbiffar, fiskrom och kaviar)
 • grönsaker fyllda med färskt kött eller färsk fisk
 • färsk fisk, fiskrom och kaviar
 • färska musslor och kräftdjur
 • tillredda och förtillredda produkter framställda av musslor och kräftdjur
 • grönsaker fyllda med färska musslor eller kräftdjur
 • obehandlad mjölk
 • syrade produkter (såsom surmjölk, yoghurt, kvarg)
 • mjölkpulver
 • färsk och mognad ost och övriga ostprodukter (såsom ostfondue och oststickar med panering)
 • färska hönsägg och andra fågelägg och bearbetade äggprodukter (såsom äggmassa)

Kombinationslivsmedel

Livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung är inte sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 8.1 i bilaga i förordningen EG 853/2004, utan livsmedel om vilka i detta sammanhang används benämningen kombinationslivsmedel. Definition för kombinationslivsmedel finns i förordning EG 853/2004 (artikel 1, punkt 2): "denna förordning tillämpas inte på livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung".

Tillsynen över kombinationslivsmedel som levereras från andra EU-medlemsstater omfattas inte av första ankomsttillsynen, utan det är tullverket som i samband med avlastningen av livsmedelspartiet och den därmed anknytande lagringen i Finland med stöd av livsmedelslagen svarar för att de följer livsmedelsbestämmelserna (34 § 4).

Exempel på kombinationsprodukter

Kombinationslivsmedel som innehåller produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung är till exempel:

 • färdigmatsmåltider som innehåller tillrett nötkött, svinkött, fjäderfäkött eller tillredd fisk (såsom soppor, pizzor)
 • bakverk som innehåller tillrett nötkött, svinkött, fjäderfäkött eller tillredd fisk (såsom piroger, pastejer)
 • romkrämer (såsom Kalles kaviar)
 • glass
 • mjölkkaffedryck
 • ostfyllda grönsaker
 • modersmjölksersättningar
 • färdigmat för barn (såsom burkmat)
 • kliniska mjölkbaserade produkter
 • mjölkbaserade bantningspreparat
 • kaseinatblandningar (andelen av animalisk material mindre än vegetabilisk material)
 • alla kosttillskott
 • choklad innehållande insekter
Sidan har senast uppdaterats 26.3.2021