Lagstiftning

Den centralaste lagstiftningen för första ankomstverksamhet:

 • Livsmedelslag 23/2006 med förändringar.
  Inofficiell engelsk översättning av livsmedelslagen (pdf)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser 118/2006 med förändringar
 • Kommissionens förordning  EG 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning EG 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg
  (=salmonellakrav gällande införsel av animaliska livsmedel)
 • Kommissionens förordning EU 427/2012 gällande utvidgning av salmonellagarantierna till ägg avsedda för Danmark
  (=undantag i salmonellakrav gällande införsel av ägg från Danmark)
 • Komissionens förordning EU 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. i Europaparlamentets och rådets förordning EG 853/2004 till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark
  (=undantag i salmonellakrav gällande införsel av kycklingkött från Danmark)
 • Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp. som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning EG 853/2004 till kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island
  (=undantag i salmonellakrav gällande införsel av ägg, kycklingkött och kalkonkött från Island)
 • Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung EG 853/2004
 • Kommissionens genomförandeförordning om spårbarhetskrav för livsmedel av animaliskt ursprung  EU 931/2011
 • Gällande jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer, se Livsmedelsverkets prislista