Mobil och säsongsbetonad försäljning

Inhemska livsmedelsföretagare som har en mobil livsmedelslokal och/eller en säsongsbetonad verksamhet (mobil och/eller säsongsbetonad försäljning), och som har ansvar för import av animaliska livsmedel från inre marknaden och vidareförmedling av dessa livsmedel, omfattas av samma krav som företagare med motsvarande verksamhet av permanent karaktär. För utländska livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling av animaliska livsmedel från den inre marknaden och som använder en mobil livsmedelslokal gäller vissa undantag jämfört med de inhemska företagarna (anmälningarna till livsmedelstillsynen).

Ansvisningar på den här sidan gäller också företagare som säljer icke-animaliska livsmedel. 

Alla livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling ska anmäla sin verksamhet

All kommersiell import till Finland av animaliska livsmedel från länder som hör till EU:s inre marknad (EU-länder och EES-länder) stå under livsmedelstillsynen. Alla inhemska och utländska livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling ska anmäla sig som sådana till livsmedelstillsynsmyndigheten i sin kommun. Anmälan görs minst fyra veckor innan verksamheten inleds (Livsmedelslagen, 10 §). Anmälningsskyldigheten gäller även vid betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Vi rekommenderar att en kopia av den inskickade anmälningsblanketten förvaras på det mobila försäljningsstället så att den vid behov kan uppvisas för livsmedelstillsynen.

Inhemska ambulerande försäljare

Fasta livsmedelslokaler ska anmälas till tillsynsmyndigheten i den kommun där livsmedelslokalen är belägen senast fyra (4) veckor innan verksamheten inleds eller betydande ändringar i verksamheten görs (livsmedelslagen, 10 och 11 §). När det handlar om en väsentlig förändring av verksamheten i en mobil livsmedelslokal ska livsmedelslokalen anmälas till livsmedelsmyndigheten i den kommun i vars område den ska tas i bruk eller där den tidigare har anmälts. Kontaktuppgifter till de kommunala myndigheterna ka hittas från Livsmedelsverkets webbsidor

Inhemska ambulerande försäljare ska tillkännage sin ankomst till den lokala myndigheten för livsmedelstillsyn i det område där försäljningen kommer att äga rum. Myndigheten ska få informationen senast fyra (4) vardagar innan försäljningen inleds. Mer information på finska om hur mobila livsmedelslokaler ska tillkännages.

För animaliska livsmedel gäller samtliga av kraven i Livsmedelsverkets anvisning om utomhusförsäljning (Livsmedelsverkets anvisning 16022) då dessa livsmedel hanteras i mobila livsmedelslokaler och saluförs.

Alla inhemska livsmedelsföretagare med ansvar för import av animaliska livsmedel från inre marknaden och vidareförmedling av dessa livsmedel ska göra en månatlig sammanfattande anmälan (månatlig sammandragsanmälan) till Livsmedelsverket. I anmälan anges de animaliska livsmedel som företagaren har importerat till Finland från den inre marknaden under föregående månad. Anmälan kan ges i en e-tjänst eller med en blankett.

Utländska ambulerande försäljare

Utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling av animaliska livsmedel från den inre marknaden måste alltid anmäla sin mobila livsmedelslokal i Finland (om verksamheten i Finland är permanent) eller i något annat EU-land. Utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling av animaliska livsmedel från den inre marknaden behöver inte göra sammandragsanmälan för importerade livsmedel.

Utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling av animaliska livsmedel från den inre marknaden och vars verksamhet är säsongsbetonad eller tillfällig (mindre än 6 månader per år totalt) behöver inte göra någon anmälan föra sina livsmedelslokaler i Finland förutsatt att de har anmält dem till en tillsynsmyndighet i något annat EU-land. Om ingen anmälan har gjorts före ankomsten i Finland ska livsmedelslokalen anmälas i den kommun där verksamheten inleds (livsmedelslagen, 10 §). Anmälan behövs också om verksamheten i Finland är permanent eller kontinuerlig (mer än 6 månader per år totalt). En kopia av den anmälan som gjorts i hemlandet för livsmedelslokalen samt av den senaste inspektionsberättelsen bör hållas på försäljningsstället så att de vid behov kan uppvisas för livsmedelstillsynen.

För utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling av animaliska livsmedel från den inre marknaden rekommenderar vi att de ger sig till känna hos den lokala myndigheten för livsmedelstillsyn i förväg, innan de anländer för att bedriva försäljning. Vi rekommenderar också att de i samband med detta översänder den anmälan som gjorts i hemlandet för livsmedelslokalen. Mer information på finska om hur mobila livsmedelslokaler ska tillkännages.

Sidan har senast uppdaterats 16.5.2022