Mobil och säsongsbetonad försäljning

Inhemska livsmedelsföretagare som har en mobil livsmedelslokal och/eller en säsongsbetonad verksamhet (mobil och/eller säsongsbetonad försäljning), och som har ansvar för import av livsmedel av animaliskt ursprung via den inre marknaden och vidareförmedling av dessa livsmedel, omfattas av samma krav som företagare med motsvarande verksamhet av permanent karaktär. För utländska livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling och som använder en mobil livsmedelslokal gäller vissa undantag jämfört med de inhemska aktörerna. Undantagen gäller anmälningarna till livsmedelstillsynen samt kravet på en fast första ankomstplats.

Alla livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling ska anmäla sin verksamhet

Tillsyn över första ankomstplatser utövas över all kommersiell införsel i Finland av livsmedel av animaliskt ursprung från länder som hör till EU:s inre marknad (EU-länder och EES-länder). Alla inhemska och utländska livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling ska registrera sig dvs. anmäla sig som sådana hos Evira, minst 14 dagar innan verksamheten vid den första ankomstplatsen inleds (Livsmedelslagen, 23 §). Anmälningsskyldigheten gäller även vid betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Se Instruktioner och blanketter för anmälningsblanketten Inledande av verksamhet vid första ankomstplats, väsentliga förändringar och verksamhet som upphör. Vi rekommenderar att en kopia av den inskickade anmälningsblanketten förvaras på det mobila försäljningsstället så att den vid behov kan uppvisas för livsmedelstillsynen.

Inhemska ambulerande försäljare

Alla inhemska livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling (första mottagande livsmedelsföretagare) ska ha en fast första ankomstplats (livsmedelslokal) där livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av tillsynen över första ankomstverksamhet tas emot i Finland, eller där sådana livsmedel tas emot som odelade importpartier från mellanlager efter att de förvarats i högst 48 timmar (livsmedelslagen, 6 § och jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser, 4 §).

Fasta livsmedelslokaler som används som första ankomstplats ska anmälas till tillsynsmyndigheten i den kommun där livsmedelslokalen är belägen senast fyra (4) veckor innan verksamheten inleds eller betydande ändringar i verksamheten görs (livsmedelslagen, 13 och 14 §). Den fasta livsmedelslokalen ska dessutom anmälas till Livsmedelsverket. Anmälan görs på blanketten Inledande av första ankomstverksamhet (se Instruktioner och blanketter). LINKKI: Kontaktuppgifter till de kommunala myndigheterna.

För livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av tillsynen över första ankomstverksamhet gäller samtliga av kraven i Livsmedelsverkets anvisning om utomhusförsäljning (Livsmedelsverkets anvisning 16022/5) då dessa livsmedel hanteras i mobila livsmedelslokaler och saluförs. När det handlar om en väsentlig förändring av verksamheten i en mobil livsmedelslokal ska livsmedelslokalen anmälas till livsmedelsmyndigheten i den kommun i vars område den ska tas i bruk eller där den tidigare har anmälts. Anmälan ska göras senast fyra (4) veckor innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Inhemska ambulerande försäljare ska tillkännage sin ankomst till den lokala myndigheten för livsmedelstillsyn i det område där försäljningen kommer att äga rum. Myndigheten ska få informationen senast fyra (4) vardagar innan försäljningen inleds. Mer information om hur mobila livsmedelslokaler ska tillkännages.

Alla inhemska livsmedelsföretagare med ansvar för import av livsmedel av animaliskt ursprung via den inre marknaden och vidareförmedling av dessa livsmedel ska göra en månatlig sammanfattande anmälan (månatlig sammandragsanmälan) till Livsmedelsverket. I anmälan anges de livsmedel av animaliskt ursprung som företagaren har importerat till Finland från den inre marknaden under föregående månad. Se Instruktioner och blanketter.

Utländska ambulerande försäljare

Utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling krävs inte en permanent första ankomstplats (fast livsmedelslokal) i Finland. De måste dock alltid anmäla sin mobila livsmedelslokal i Finland (om verksamheten i Finland är permanent) eller i något annat EU-land. Utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling behöver inte göra några månatliga anmälningar till Livsmedelsverket. Anmälan om inledande av verksamhet vid första ankomstplats ska lämnas till Livsmedelsverket (se Instruktioner och blanketter).

Utländska ambulerade livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling och vars verksamhet är säsongsbetonad eller tillfällig (mindre än 6 månader per år totalt) behöver inte göra någon anmälan föra sina livsmedelslokaler i Finland förutsatt att de har anmält dem till en tillsynsmyndighet i något annat EU-land. Om ingen anmälan har gjorts före ankomsten i Finland ska livsmedelslokalen anmälas i den kommun där verksamheten inleds (livsmedelslagen, 14 § 1 mom.). Anmälan behövs också om verksamheten i Finland är permanent eller kontinuerlig (mer än 6 månader per år totalt). En kopia av den anmälan som gjorts i hemlandet för livsmedelslokalen samt av den senaste inspektionsberättelsen bör hållas på försäljningsstället så att de vid behov kan uppvisas för livsmedelstillsynen.

För utländska ambulerande livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling rekommenderar vi att de ger sig till känna hos den lokala myndigheten för livsmedelstillsyn i förväg, innan de anländer för att bedriva försäljning. Vi rekommenderar också att de i samband med detta översänder den anmälan som gjorts i hemlandet för livsmedelslokalen. Mer information om hur mobila livsmedelslokaler ska tillkännages.