Till företagare som inför animaliska livsmedel från inre marknader

Livsmedelsföretagare som mottagar eller vidareförmedlar (inklusive distansförsäljning i till exempel näthandeln) animaliska livsmedel till Finland från andra medlemsländer i EU samt från specialavtalsländer (på finska) ansvarar för sina produkters säkerhet och överensstämmelse med kraven i lagstiftningen. Den här verksamheten kallades tidigare första ankomstverksamhet. Införsel av animaliska livsmedel från inre marknaden övervakas vid kommunal livsmedelstillsyn (Oiva-tillsyn). Nedanför finns en sammanfattning av de krav som ställts för införsel av animaliska livsmedel från inre marknaden.  

Anmälningar angående mottagna försändelser från den inre marknaden

Som följd av ändringen av livsmedelslagen (1397/2019) behöver inte företagarna, som inför animaliska livsmedel från den inre marknaden, för tillfället göra anmälningar angående mottagna försändelser (månatlig sammandragsanmälan).

Godkända anläggningar

Animaliska livsmedel ska endast införas från godkända anläggningar med undantag för honung och livsmedel innehållande insekter. 

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden

Företagare som till Finland inför animaliska livsmedel bör kunna visa, varifrån infört råmaterial eller annat produktparti har kommit och vart det har möjligtvis skickats. Läs mera om införda livsmedels spårbarhet och krävda identifierings- och hälsomärken (på finska).

Företagaren anmäler verksamhet till sin egen kommun 

En livsmedelsföretagare ska anmäla sig som livsmedelsföretagare till livsmedelstillsynsmyndigheten i sin kommun. Anmälan görs skriftligen senast fyra veckor innan importverksamheten inleds, det görs väsentliga ändringar i verksamheten eller importverksamheten avslutas. Blanketter och anvisningar gällande anmälan hittas från kommunala myndigheternas webbplatser. Kontaktuppgifter till kommunerna.

Företagarens egenkontroll ska omfatta också införsel av livsmedel från inre marknaden 

Införsel av animaliska livsmedel ska inkluderas i företagarens egenkontroll och följande uppgifter ska ta i beaktande 

  • hur anmälningar gällande importverksamheten upprättas
  • kontrollen av försändelser som tas emot
  • åtgärder som vidtas vid förekommande missförhållanden
  • en plan för provtagning och forskning
  • egenkontrollbokföringen.

I planeringen av egenkontrollen kan du bekanta dig med Livsmedelsverkets hemsidor om egenkontroll och spårbarhet samt kontrollanvisningar på oivahymy.fi -sidor.

Vid import ska kraven i förordningen om särskilda garantier gällande salmonella iakttas

Med försändelser av rått (färskt och förpackat) nöt-, svin- och fjäderfäkött (inkl. Inälvor och blod) eller malet kött av dessa ska följa ett handelsdokument gällande salmonella och ett laboratorieundersökningsintyg (salmonella). Handelsdokumentet ska överensstämma med bilaga IV till förordningen om särskilda garantier EG 1688/2005 eller annat dokument som innehåller motsvarande uppgifter. Salmonellaprover ska tas vid den anläggning som skickar försändelsen.

Med hönsäggsförsändelser som levereras till Finland ska finnas ett djurhälsointyg för handel inom gemenskapen (bilaga V till förordningen om särskilda garantier, del 1 och del 2). Salmonelladokumenten ovan ska kunna sammankopplas till försändelsehandlingarna och livsmedelsförsändelserna. 

Ovan nämnda krav gäller inte

  • rått nöt-, svin- och fjäderfäkött och hönsägg som tas emot från Sverige och Norge
  • rått broilerkött och hönsägg som tas emot från Danmark
  • rått höns- och kalkonkött och hönsägg som tas emot från Island.

För dessa produkter räcker det med normala försändelsedokument.

 

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2021