Till första ankomstföretagare

Första ankomstverksamhet är mottagning eller förmedling av livsmedel av animaliskt ursprung från andra medlemsstater i EU och vissa andra länder (på finska: länder som har ett särskilt avtal) till Finland. Första ankomstföretagare svarar för livsmedelssäkerhet och att lagstiftningen följas.

Link till instruktioner och blanketter avsedda för första ankomstföretagare på höger. På dessa sidor finns länkar till sådana sidor som är väsentliga med tanke på första ankomstverksamheten.

Godkända anläggningar

  • EU-anläggningar: Förteckningar över godkända anläggningar i Europa som producerar livsmedel av animaliskt ursprung
  • Anläggningar utanför EU: Anläggningar i länder utanför gemenskapen som EG-kommissionen godkänt och från vilka livsmedel av animaliskt ursprung får levereras till EU-marknaden   

Beslut om skydd

CITES-Avtalet

Fångsintyg