Export till länder utanför EU

AGREX-exportlicenser

Export av ris kräver en AGREX exportlicens för export utanför EU. Ansök om exportlicenser hos Livsmedelsverkets marknadsavdelning och ge in exportdeklaration till Tullen före exporten. Ytterligare information om inlämnandet av exportdeklaration får du på Tullens webbplats.

Se närmare i Ansökningsguide: Import- och exportlicenser för jordbruksprodukter

När du ansöker om exportlicenser kan du behöva betala säkerhet.

Livsmedelsverket beslutar om att frisläppa eller förverka en ställd säkerhet enligt förutsättningarna i EU:s lagstiftning om marknadsordningar. Mer information om säkerheter ingår i Anvisningen om säkerheter.

När du ansöker om en exportlicens för första gången gör du så här:

  1. Ta reda på KN-numret för det ris som ska exporteras. Ta reda på om det behöver en exportlicens. Vid behov kan du fråga Tullen om KN-numret. Länk till Taric-databasen, länk till Tullens webbplats.
  2. Skaffa EORI-numret hos Tullen. EORI på Tullens webbplats.
  3. Registrera dig som kund hos Livsmedelsverket. 561000 Registreringsansokan.
  4. Registrera dig som användare av e-tjänsten, dvs. ansökningstjänsten för import- och exportlicenser. 561027 Registrering av användare i export och imports kommunikationstjänst. Lämna in ett utdrag ur handelsregistret tillsammans med ansökan om registrering till Livsmedelsverket.
  5. Betala den säkerhet som krävs. Betalningsinstruktioner: Anvisning om säkerheter. Beloppet av säkerheten hittar du i fråga om exportlicenser för ris i vår ansökningsguide och när det gäller exportkvoter i förordningarna eller genom att kontakta oss.
  6. Ansök om licens i ansökningstjänsten för import- och exportlicenser. Kom ihåg att ange kvotnumret på ansökan om du ansöker inom ramen för en kvot. 
  7. Kom ihåg att använda licensen och returnera den till Livsmedelsverket efter användning.

Ansökningar om exportlicens för ris som inkommit senast klockan 14:00 behandlar vi samma dag. Kvoter kan omfattas av särskilda regler om ansökningstider och datum för utfärdande.

Under nationella söckenhelger behandlar Livsmedelsverket inte ansökningar om import- och exportlicenser.

Exportkvoter

Det finns exportkvoter för mjölk och mjölkprodukter som avtalats med vissa exportländer och omfattas av preferensvillkor. De här kvoterna förvaltas med hjälp av AGREX-exportlicenser. Bestämmelser om exportkvoter finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761 som ska tillämpas på tullkvotperioderna från och med den 1 januari 2021. För att företag ska kunna ansöka om att ta del av exportkvoterna ska de uppfylla vissa kriterier, och sökandena ska ha tidigare erfarenhet av handel med produkterna i fråga.

Kvot för export av ost till Kanada

Licensansökningar tas upp till prövning endast om den sökande skriftligen försäkrar att samtliga råvaror som använts vid framställningen av de produkter som avses bli exporterade, i sin helhet härrör från gemenskapen. De sökande ska också skriftligen åta sig att på de behöriga myndigheternas begäran tillhandahålla alla ytterligare bevis som dessa myndigheter anser sig behöva för att utfärda licensen, samt att i förekommande fall godta all form av kontroll från dessa myndigheters sida av räkenskaperna och av framställningen av de berörda produkterna. Det finns ingen föreskriven ansökningstid som gäller kvoten för export av ost till Kanada, så ansökan om exportlicens kan lämnas in när som helst. Exportlicensen utfärdas omedelbart efter det att ansökan har godkänts. Exportlicensen får inte användas för mer än en exportdeklaration. Efter inlämnandet av exportdeklarationen upphör licensen att gälla. En bestyrkt kopia av licensen ska läggas fram för den behöriga kanadensiska myndigheten i samband med ansökan om importlicens. Licenser får inte överlåtas.

Kvot för export av ost till Förenta staterna

Den som ansöker om exportlicens ska tillhandahålla intyg på egen export till Förenta staterna av de produkter som omfattas av kvoten under minst ett av de tre föregående kalenderåren. Ansökan om exportlicens ska åtföljas av den utsedda importörens försäkran om att han eller hon i enlighet med de bestämmelser som gäller i Förenta staterna är berättigad att erhålla en importlicens. Den som ansöker om exportlicens ska tillhandahålla intyg på att den utsedda importören är ett dotterbolag till den sökande. I samband med ansökan ska den sökande ställa en säkerhet på 3 euro/100 kg. Ansökningar om exportlicenser ska lämnas in till Livsmedelsverket 1–10.9 årligen, om den sökande vill ansöka om att ta del av exportkvoten för det följande kvotåret (= kalenderåret). Exportlicenserna gäller 1 januari–31 december under kvotåret. Licenser får inte överlåtas.

Kvot för export av mjölkpulver till Dominikanska republiken

Produkter (KN-nummer 0402 10, 0402 21 och 0402 29) som exporteras i enlighet med kvoten för Dominikanska republiken ska i sin helhet ha framställts i unionen. På begäran av behöriga myndigheter ska den sökande lämna alla kompletterande underlag som dessa behöver för att utfärda licensen och i förekommande fall tillåta att nämnda myndigheter granskar räkenskaperna samt hur de berörda produkterna har framställts. Kvoten 22 400 ton fördelas mellan de av unionens exportörer som kan intyga att de till Dominikanska republiken har exporterat minst 25 ton de produkter som ingår i kvoten under ett av de tre kalenderår som föregår inlämnandet av en licensansökan. Lämnandet av exportlicensansökningar förutsätter dessutom att sökanden ställer en säkerhet på 3 euro/100 kg. Ansökningar om exportlicenser ska lämnas in 1-7.6. under respektive år. Exportlicenserna gäller export under kvotåret som löper från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år. Licenser får inte överlåtas.

Hund- och kattfoder som exporteras till Schweiz

Till Schweiz kan exporteras av en årlig kvot på 6 000 ton hund- och kattfoder som omfattas av KN-nummer  2309 10 90, från gemenskapen till en nolltullsats. För den export krävas en exportlicens av typen AGREX som måste visas för de schweiziska myndigheterna. Ni kan ansöka om exportlicens hos Livsmedelsverket på varje vardag. Ansökan om exportlicens kan endast godkännas om den sökande skriftligen försäkrar att allt material som använts vid framställningen av de produkter som ansökan gäller kommer från Europeiska unionen och skriftligen förbinder sig att på de behöriga myndigheternas begäran tillhandahålla alla ytterligare bevis som myndigheterna anser sig behöva för att utfärda exportlicensen och att i förekommande fall godta all kontroll från dessa myndigheters sida av räkenskaperna och av omständigheterna för framställningen av de berörda produkterna. Om den sökande inte själv har framställt produkterna skall han vid ansökan lämna en försäkran och en förbindelse motsvarande dem som producenten skall lämna. I fält 7 i licensansökan och licensen ska bestämmelselandet anges. Rutan ”ja” i det fältet ska kryssas i. Licensen skall utfärdas så snart som möjligt efter det att ansökan lämnats in. Licensen skall gälla från och med utfärdandedagen till och med den 31 december efter dagen för utfärdandet. Licensen skall utfärdas utan krav på att en säkerhet ställs och utan bevis på tidigare handel med produkterna i fråga. Licenser får inte överlåtas.

Myndighet som utfärdar export- och importlicenser och dellicenser

Livsmedelsverket / Marknadsstöd
PB 100, 00027 Ruokavirasto
Tfn 029 530 0400 (växel)
E-postadress tuovi(at)ruokavirasto.fi 

Tullmyndighet som gör avskrivningar på elektroniska export- och importlicenser

Tullen, Elektroniska servicecentralen (SPAKE)
PB 512, 00101 HELSINGFORS
Tfn 0295 5207
E-postadress spake.feoga(at)tulli.fi eller spake.tuonti(at)tulli.fi

 
Sidan har senast uppdaterats 13.4.2021