Veterinärintygen

Med ett veterinärintyg försäkrar du myndigheterna i mottagarlandet om att din produkt överensstämmer med kraven och inte sprider djursjukdomar. Den officiella veterinären som står för tillsynen bekräftar med sin underteckning de uppgifter om olika partier som du fyllt i på intyget. Ett intyg kan beviljas endast till företag som är införda i Livsmedelsverkets exportörsregister.

Överenskomna veterinärintyg finner du i Kontti och i systemet TRACES

EU och Finland har överenskommit med några mottagarländer om exportintygsmodeller för export av djur och produkter av animaliskt ursprung. Om det finns en med mottagarlandet överenskommen intygsmodell för din produkt, ska du använda den.

Du finner dessa intygsmodeller i vår tjänst Kontti på varje enskilt lands sida eller i EU-kommissionens system TRACES. Observera att mottagarlandet utöver intyget till exempel kan kräva att din anläggning är godkänd innan du kan inleda export.  Kraven som vi känner till finner du i Kontti.

  • Om det rör sig om ett intyg som Finland förhandlat fram, beställer den officiella veterinären som beviljar intyget intygsunderlag tryckta på säkerhetspapper från Livsmedelsverket.
  • Om intyget finns i systemet TRACES, fyller du som exportör i intyget för din del innan den officiella veterinären fyller i sin del.

Vad göra om det inte överenskommits om någon intygsmodell?

Om det inte finns något officiellt överenskommet intyg eller underhandlingar om ett sådant inte pågår, kan du som exportör till exempel tillsammans med din importör låta godkänna ett eget förslag till intyg hos myndigheterna i mottagarlandet. Vi råder dig att du i sådana fall använder allmänna veterinärintyg som Livsmedelsverket formulerat, om ett sådant finns för din produkt. I intyg som man själv formulerat får man inte använda vapnet Finlands lejon.

Om intygsmodellen inte godkänns, måste man utarbeta ett mottagarlandspecifikt skräddarsytt intyg för exporten. Du kan beställa arbetet med att utarbeta intygsunderlaget hos Livsmedelsverkets exportteam. För arbetet debiteras enligt Livsmedelsverkets prislista, om det inte rör sig om ett intyg som hänför sig till ett prioriserat marknadstillträdesprojekt eller spetsprojekt. Alla intygsunderlag som vi utarbetat kan beställas från Livsmedelsverket.

De allmänna veterinärintygen

Säkerställ alltid att veterinärintyget är godtagbart hos myndigheten i mottagarlandet före export. Dessa intygen kan fyllas i elektroniskt och skrivas ut på ett vanligt A4-ark.

Inrapportera månatligen användningen av allmänna intyg till e-postadressen vienti@ruokavirasto.fi. Berätta numreringen på intygen du fått, allmänna intygets nummer (t.ex. 004A9), exportprodukten, mottagarlandet, underteckningsdatumet och undertecknaren.

Se till att antingen du eller myndigheten som beviljar intyget numrerar intyget med ett individuellt referensnummer. Numret antecknas också på arkets frånsida. Intygets nummer (Certificate number) ska ha formen XX/YYYY/OOOO, där

  • XX = tillsynsmyndighetens / tillsynsområdets namn, förkortningen av det eller dess nummer eller anläggningens godkännandenummer (utan bokstäverna EG/FIN)
  • YYYY = intygets beviljningsår
  • OOOO = intyget tillsynsenhetsspecifika eller anläggningsspecifika löpande nummer så, att två intyg aldrig kan få samma nummer.

Bearbetat animaliskt protein för användning som foder

Fisk och fiskeriprodukter (tillverkningsland: Finland)

Honung och andra biodlingsprodukter avsedda för användning som livsmedel (tillverkningsland: Finland)

Horn och jakttroféer

Hudar och skinn av nötkreatur (slakt- och tillverkningsland: Finland)

Insekter och insektprodukter för användning som livsmedel (tillverkningsland: Finland)

Kött och köttprodukter (slakt- och tillverkningsland: Finland)

Mjölk och mjölkprodukter (mjölkens ursprung: Finland eller EU, tillverkningsland: Finland)

Ägg och äggprodukter