Förenta staterna

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Förenta staterna. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Förenta staterna har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, alkoholdrycker, kryddor, havre och svinkött.

Ta del av exportkraven till Förenta staterna med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

I handeln med djur och animaliska produkter följs veterinäravtalet mellan EU och USA.

Livsmedel

Registrera dig som exportör hos Förenta staternas myndighet och gör nödvändiga förhandsanmälningar

För att ditt företag ska kunna exportera livsmedel till Förenta staterna ska det vara registrerat hos Förenta staternas FDA-myndighet. Kravet gäller tillverkare, förpackare och lagerförare av livsmedel. Du kan själv registrera dig på FDA:s webbplats. För hjälp med registreringen se FDA:s step-by-step-registreringsguide och Vanliga frågor publicerade av FDA.

Alla exportpartier ska förhandsanmälas till FDA med en "Prior notice"-förhandsanmälan till FDA. Anmälningskravet gäller även till exempel livsmedel som skickas som varuprover. Mer information om "prior notice"-meddelande finns på FDA:s webbplats.

För mer information om registrering och förhandsanmälan, besök FDA:s webbplats.

Kaffe

För kaffeexport, kolla in U.S. Customs response på deras webbplats.

Växtprodukter

Information om export av växtprodukter finner du på webbsidan export av växter och trävaror till länder utanför EU och Förenta staternas myndighets webbplats Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). 

Ekologiska produkter

Landspecifik information om export av ekologiska produkter finner du på webbsidan export av ekologiska produkter. Kolla också in USDA:s webbplats om ekologiska produkter.

Mjölkprodukter

S.k. Grade A-mjölkprodukter kan inte exporteras från Finland till USA. Grade A-mjölkprodukter är bl.a. grädde, yoghurt, kefiri och grynost. Finland har anhållit om tillstånd att exportera Grade A-mjölkprodukter till Förenta staterna genom EU-kommissionens gemensamma projekt för marknadstillträde 2014, men projektet har inte framskridit.

Export av andra mjölkprodukter än Grade A-mjölkprodukter till Förenta staterna är möjlig. Finland och Förenta staterna har inte en officiellt överenskommen modell för djurhälsointyg för mjölkprodukter. En intygsmodell utformad av destinationslandet kan användas, eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för destinationslandets myndigheter att det allmänna djurhälsointyget för mjölkprodukter som har utformats av Livsmedelsverket används.

Obs! Eftersom ingen överenskommelse skett med destinationslandets myndigheter om att använda det allmänna intyget, kan vi inte garantera att det kan användas. Innan export, kontrollera alltid med destinationslandets myndigheter huruvida det allmänna intyget godkänns.

EU och Förenta staterna har kommit överens om exportkvoter för ost som berättigar till förmånsbehandling och som förvaltas med hjälp av AGREX-exportintyget. För att kunna ansöka om exportkvoten ska ditt företag uppfylla vissa kriterier. Ditt företag ska till exempel ha exporterat ost till Förenta staterna under de tre föregående kalenderåren.

Äggprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera äggprodukter från Finland till Förenta staterna. Export av dessa produkter är möjligt endast från Holland och Kanada. Inledande av export skulle kräva att ett marknadstillträdesprojekt inleds och slutförs. Mer information: usa@ruokavirasto.fi.

Nötkött

För närvarande är det inte möjligt att exportera nötkött från Finland till Förenta staterna. Inledande av export skulle kräva att ett marknadstillträdesprojekt inleds och slutförs. Mer information: usa@ruokavirasto.fi.

Svinkött

Export av svinkött från Finland till Förenta staterna är endast möjligt från anläggningar godkända av Förenta staternas myndigheter. Anläggningen ska omfattas av Livsmedelsverkets USA-exportövervakningssystem. Kravet på godkännande gäller även anläggningar där produkten packas upp mellan tillverkningen och exportlastningen samt lagringsanläggningar där den slutliga exportlastningen sker. Mer information: usa@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött till Förenta stater måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. Djurhälsointyget får du av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Utfärdande av intyg förutsätter att Förenta staternas exportvillkor uppfylls vad gäller produkten, produktionen, partiets slutkontroll och Livsmedelsverkets månatliga revision.

Djur, embryon och könsceller

Sperma från hästdjur och svin

EU och Förenta staterna har överenskommit om TRACES-intyg för sperma från hästdjur och svin. Mer information om intygen och möjligheterna att använda dem: usa@ruokavirasto.fi.

Kläckägg

Då ditt företag exporterar klackägg till Förenta staterna måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Förenta staterna överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. djurhälsointyget får du av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Foder, biprodukter och gödsel

Processat animaliskt protein från hjortdjur eller fjäderfä ämnat som foder

Export av processat animaliskt protein från hjortdjur eller fjäderfä ämnat som foder till Förenta staterna är endast möjligt från anläggningar godkända av Förenta staterna. För registrering av anläggning, kontakta: usa@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar processat animaliskt protein måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Förenta staterna överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter.  Djurhälsointyget får du av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021