Hongkong

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Hongkong. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Hongkong är en särskild administrativ region (Special Administrative Region SAR) i Folkrepubliken Kina. Från Finland till Hongkong har på senare år exporterats bl.a. fjäderfä- och svinkött, alkohol- och läskedrycker jämte kvarnindustriprodukter.

Ta del av kraven på export till Hongkong med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Många livsmedel kan rätt lätt exporteras till Hongkong. Den lokala importören måste registrera sig hos myndigheterna i Hongkong innan exporten inleds, men som exportör behöver du vanligen inte registrera dig. Särskilda tilläggskrav ställs ändå på följande produktkategorier: fisk och fiskeriprodukter; mjölk och mjölkdrycker; djupfrysta produkter; vilt, kött, fjäderfä och ägg.

Då ditt företag exporterar livsmedel till Hongkong, kan du allt enligt produkten i fråga behöva olika exportintyg. Om livsmedlet inte ingår i någon av de ovan nämnda kategorierna, räcker det ofta med ett fritt formulerat intyg. Glöm inte att också kontrollera kraven på märkningarna på förpackningarna och andra eventuella krav.

Fisk och fiskeriprodukter

I CFS:s vägledning om export av fiskeriprodukter ingår inte något omnämnande om anläggningsgodkännande för fiskeriprodukter. I vägledningen rekommenderas att ett djurhälsointyg används. Finland och Hongkong har inte överenskommit om något djurhälsointyg för fiskeriprodukter. I egenskap av exportör kan du sålunda föreslå för mymdigheterna i mottagarlandet att man vid export använder till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt djurhälsointyg för fiskeriprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Fjäderfäkött och fjäderfäköttsprodukter

Export av fjäderfäkött och produkter framställda av sådant kött från Finland till Hongkong är möjlig endast från anläggningar som Hongkong godkänt. Slakteriet, styckningsanläggningen, processsnings- och lageranläggningen ska alla vara införda i Hongkongs förteckning över anläggningar. Livsmedelsverket rekommenderar exportanläggningar för den myndighet i Hongkong som administrerar förteckningen. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fjäderfäkött och produkter framställda av sådant kött till Hongkong måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Hongkong överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Honung

Då ditt företag exporterar honung till Hongkong måste partiet åtföljas av ett exportintyg. Finland och Hongkong har inte någon officiellt överenskommen exportintygsmodell för honung. Du kan i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt exportintyg för honung.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Mjölk och mjölkprodukter

Nötkött och nötköttsprodukter jämte svinkött och svinköttsprodukter

Export av nötkött, svinkött och produkter framställda av sådant kött från Finland till Hongkong är möjlig endast från anläggningar som Hongkong godkänt. Slakteriet, styckningsanläggningen, processsnings- och lageranläggningen ska alla vara införda i Hongkongs förteckning över anläggningar. Livsmedelsverket rekommenderar exportanläggningar för den myndighet i Hongkong som administrerar förteckningen. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar rött kött till Hongkong måste partiet åtföljas av ett TRACES-intyg. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Intyget söks och beviljas i det elektroniska systemet för TRACES-intyg.

Till TRACES-intygen hänför sig en kuriositet som beror på lagstiftningen i Hongkong och den ska beaktas vid export:

  • Ett officiellt djurhälsointyg (Official Health Certificate) kan användas endast i sådana falla att exporten sker från det land där djuret slaktats.
  • Om slakten av djuret inte sker i exportlandet, används en officiell exportdeklaration (Official Export Declaration) vid export. Innehållet i den är i praktiken det samma som i djurhälsointyget. I ett sådant fall ska exportören också ansöka om exporttillstånd från myndigheterna i Hongkong.

Enligt myndigheten i Hongkong förutsätter dock export av tillagade köttprodukter och köttkonserver till Hongkong inte formellt djurhälsointyg. Det rekommenderas dock att tillhandahålla importören ett intyg som visar att produkten är lämplig som livsmedel. Mer information: aasia@ruokavirasto.fi.

Ägg och äggprodukter

Då ditt företag exporterar ägg eller äggprodukter till Hongkong måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Hongkong överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter.  Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021