Exporttillsynssystemet

Den kinesiska myndigheten kräver att Livsmedelsverket utövar tillsyn över och vägleder  anläggningar som exporterar livsmedel av animaliskt ursprung till Kina för att säkertsälla att de kinesiska kraven följs. Även tillsynen på anläggningarna ska kontrolleras av Livsmedelsverket. Anläggningar i fisk-, kött- och mjölkbranschen som ansöker om tillstånd för export till Kina ska ansluta sig till Livsmedelsverkets exporttillsynssystem (CSCS, China Specific Control System). Livsmedelsverket kontrollerar regelbundet de anslutna anläggningarna och tillsynen över dem. För kontroll av exportanläggningar tas ut en avgift enligt förordning 161/2021. Avgiften är 143,00 euro per timme för kontrollen och 88,00 euro per timme för bearbetning av kontrollmaterialet eller för kontroll på distans.

Den som utövar tillsyn över en anläggning som hör till exporttillsynssystemet utövar också regelbundet exporttillsyn enligt de kinesiska kraven. Exporttillsynens bokföring görs i systemet Oiva på exportraderna 21.1 – 21.11 (särskilda krav som Kina ställer). På exportanläggningens ansvar ligger att utreda Kinas väsentliga lagstiftning och följa den i sin verksamhet vad gäller exportprodukter och tillverkningen av sådana. Den som utövar tillsyn över anläggningen ska övervaka att författningarna omsätts i praktiken.

Nedan följer en förteckning över de författningar som åtminstone (minimikrav) ska behärskas och följas vid export. Av dessa författningar ska man behärska dem som gäller den ifrågavarande anläggningens godkända exportprodukter och dessas tillverkningsprocesser. Förteckningen är inte heltäckande utan för exportens del ska företagaren också inhämta annan information. Livsmedelsverket svarar inte för att författningarna är uppdaterade. Mer information om den kinesiska lagstiftningen: kiina@ruokavirasto.fi.

Allmänna standarder som gäller alla livsmedel:

 • GB 14881-2013 National Food Safety Standard General Hygienic Regulation for Food Production
 • GB 2760 -2014 Hygienic Standards for Uses of Food Additives
 • GB 2762-2017 Maximum Levels of Contaminants in Foods
 • GB 2763-2016 Maximum Residue Limits for Pesticides in Food
 • GB 7718-2011 General Rules for the Labeling of Prepackaged Foods
 • GB 5749-2006 Standards for Drinking Water Quality
 • GB 29921-2013 National Food Safety Standard Limit of Pathogen in Foods
 • GB 9685-2016 Hygienic Standard for Use of Additives in Food Containers and Packaging Materials
 • GB 28050-2011 Nutrition Label Standards of Pre-packaged Food
 • GB 14880-2012 Food Safety National Standards for the Usage of Nutrition Enrichment
 • GB 13432-2013 National Food Safety Standard Labeling of Prepackaged Foods for Special Dietary Uses
 • GB 29924-2013 General rule of designation of food additives

Processtandarder:

 • GB 14881 General Hygiene Regulation for Food Production
 • GB 12694-2016 Code of Hygienic Practice for Livestock and Poultry Slaughtering and Processing
 • GB 20941-2016 Code of Hygienic Practice for Aquatic Products
 • GB 12693-2010 Good manufacturing practice for milk products
 • GB 23790-2010 Good manufacturing practice for powdered formulae for infants and young children

Exempel på produktstandarder:

 • GB 2707-2016 Fresh (frozen) livestock, poultry products
 • GB 2733-2015 Fresh and frozen marine products of animal origin
 • GB 10136-2015 Hygienic Standard for Salt Liquor-Saturated Aquatic Products of Animal Origin
 • GB 19301-2010 Raw milk
 • GB 19302-2010 Fermented milk
 • GB 19644-2010 Milk powder
 • GB19645-2010 Pasteurized milk
 • GB19646-2010 Cream, butter and anhydrous milkfat
 • GB 25190-2010 Sterilized milk
 • GB 25191-2010 Modified milk
 • GB 5420-2010 Cheese
 • GB 25192-2010 Processed cheese
 • GB 11674-2010 Whey powder and whey protein powder
 • GB 10765-2010 Infant Formula
 • GB 10767-2010 Older Infants and Young Children Formula
Sidan har senast uppdaterats 12.3.2021