Sydkorea

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Sydkorea. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

EU och Sydkorea har ett frihandelsavtal, som omfattar så gott som alla jordbruksprodukter och livsmedel. Från Finland till Sydkorea har på senare år exporterats bl.a. svinkött, mjölkprodukter, frysta fiskprodukter och choklad.

Ta del av kraven på export till Sydkorea med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Registrera dig som exportör hos de sydkoreanska myndigheterna

För att ditt företag ska kunna exportera livsmedel till Sydkorea, måste det registrera sig hos myndigheterna i Sydkorea (MFDS). Registreringen är obligatorisk för alla företag som exporterar livsmedel till Sydkorea. Det exporterande företaget eller den koreanska importören ska registrera sig. Registreringen ska ske innan en importanmälan lämnas. I samband med registreringen ombeds att lämna in ett intyg över registreringen av livsmedelslokalen samt en auktoriserad översättning av intyget (engelska). Med begärda intyg avses registreringsbevis eller beslut om godkännande av en livsmedelslokal som utfärdats av en tillsynsmyndighet. Registreringen gäller i två år.

Ett Positive List System för rester av bekämpningsmedel

Sydkorea har tagit i bruk ett Positive List System som gäller gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i livsmedel. Enligt systemet tillämpas för rester av bekämpningsmedel MRL-värdet 0,01 mg/kg, om ett MRL-värde inte har fastställts i den sydkoreanska lagstiftningen. På den sydkoreanska MFDS-myndighetens webbplats finner du uppdaterade, i lagstiftningen fastställda MRL-värden på engelska. 

Bär och bärprodukter

Det är möjligt att exportera bär och bärprodukter från Finland till Sydkorea. För finska blåbär, lingon och produkter framställda av dem krävs dock ett intyg över radioaktivitetsmätningar för att export till Sydkorea ska vara möjlig. Radioaktivitetsmätningen ska göras av ett laboratorium som är godkänt av Sydkoreas myndighet (Ministry of Food and Drug Safety). Produkterna ska underskrida följande strålningsvärden: 131 I < 300 Bq/kg; 134 Cs + 137 Cs < 100 Bq/kg.

Din sydkoreanska importör ska kunna uppvisa undersökningsintyget i samband med importanmälan. Kravet som de sydkoreanska myndigheterna ställt gäller t.o.m. 21.10.2022. Mer information om kravet: 
aasia@ruokavirasto.fi.

Fisk och fiskeriprodukter

Export av fiskeriprodukter till Sydkorea kräver vanligen endast att företaget MFDS-registreras. Något djurhälsointyg behövs i princip inte, då fisken eller fiskeriprodukterna kommer att användas som livsmedel. Det omfattar alla för användning som livsmedel avsedda färska och djupfrysta fiskeriprodukter och processade fiskeriprodukter. MFDS är den ansvariga myndigheten för sådana fiskeriprodukters del, som är avsedda att användas som livsmedel. 

Införsel av levande fiskar, musslor, räkor, kräftdjur och havsöron till Sydkorea kräver alltid ett djurhälsointyg. NFQS svarar för levande fiskar, kräftdjur, musslor och räkor.

Fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött till Sydkorea är möjligt endast från anläggningar som godkänts av Sydkorea. Kravet på godkännande gäller anläggningar där produkten tillverkas och anläggningar där den lagras. För registrering av anläggning, kontakta: aasia@ruokavirasto.fi

Exporttillståndet gäller fjäderfäkött, inklusive slaktkroppsdelar som lämpar sig till användning som livsmedel, såsom tår och muskelmage. För närvarande får inga processade fjäderfäköttprodukter (till exempel marinerade och uppvärmda produkter) exporteras till Sydkorea.

När ditt företag exporterar fjäderfäkött till Sydkorea, behöver du ett intyg av en veterinär som ska åtfölja partiet. Vid export ska ett sådant intyg som avtalats mellan Finland och Sydkorea användas. Där hittar du villkoren för exporten av dessa produkter. För att få ett intyg, kontakta den officiella veterinären som svarar för tillsynen i din anläggning. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Med exportpartiet ska åtfölja förutom det ursprungliga intyget även en intygskopia som är bestyrkt, daterad och stämplad med en röd COPY-stämpel. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

Mjölkprodukter

Från Finland till Sydkorea får för närvarande exporteras mjölkpulver, vassla, färskost och processad ost. Export av sådana produkter är möjlig endast från anläggningar som Sydkorea godkänt. För att få ett sådant godkännande måste du i ansökan beskriva ditt företags exportprodukter, tillverkningsmetoderna och kvalitetssäkrings- och HACCP-systemen. Livsmedelsverket levererar din ansökan till de sydkoreanska myndigheterna. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar mjölkpulver, vassla, färskost eller processad ost till Sykorea ska partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydkoera överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Exportpartiet ska utöver intyget i original också åtföljas av en styrkt och daterad kopia av intyget, som stämplats med en röd COPY-stämpel.

Inledande av export av andra mjölkprodukter kräver ett separat marknadstillträdesprojekt. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt glass, smör och modermjölksersättning men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Svinkött och svinköttsprodukter

Export av svinkött och svinköttsprodukter till Sydkorea är möjlig endast från anläggningar som Sydkorea godkänt. För att få ett sådant godkännande måste du i ansökan beskriva ditt företags exportprodukter, tillverkningsmetoderna och kvalitetssäkrings- och HACCP-systemen. Livsmedelsverket levererar din ansökan till de sydkoreanska myndigheterna. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött eller svinköttsprodukter till Sydkorea måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydkorea överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

För export av steriliserade köttprodukter (helkonserver) ska du använda ett djurhälsointyg som är överenskommet mellan Finland och Sydkorea. I intyget finns exportvillkoren för produkten. För djurhälsointyg ta kontakt med den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Djurhälsointygen kommer att beviljas i Livsmedelsverkets elektroniska system eCert. För Sydkoreas djurhälsointyg kan vanligt kopieringspapper användas. Exportpartiet ska utöver intyget i original också åtföljas av en styrkt och daterad kopia av intyget, som stämplats med en röd COPY-stämpel. Företaget loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamn via Åtkomstkontrollen. För mer information om användning av eCert och om att skapa användarnamn ta kontakt med ecert@ruokavirasto.fi.

Ägg och äggprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera äggprodukter från Finland till Sydkorea. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2017 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt ägg och äggprodukter, men godkännandeprocessen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Djur, embryon och könsceller

Avelssvin

Då ditt företag exporterar avelssvin till Sydkorea måste djuren åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Sydkorea överenskommit om finner du villkoren för export. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Kläckägg och dunungar

Då ditt företag exporterar kläckägg och dunungar till Sydkorea måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg.  I intyget som Finland och Sudkorea överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter.

Om du planerar att exportera och behöver ett certifikat, kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Djurhälsointyg beviljas av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Djurhälsointyget beviljas i Livsmedelsverkets elektroniska system eCert. Vanligt kopieringspapper kan användas. Företaget loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamn  via Åtkomstkontrollen. För mer information om användning av eCert och om att skapa användarnamn ta kontakt med ecert@ruokavirasto.fi 

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2022