Taiwan

Från Finland till Taiwan har på senare år exporterats bl.a. svinkött, kvarnindustriprodukter, mjölkprodukter och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Taiwan med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Fisk och fiskeriprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera fisk eller fiskeriprodukter från Finland till Taiwan. Inledande av export skulle kräva att ett marknadstillträdesprojekt inleds och slutförs. Mer information: aasia@ruokavirasto.fi.

Mjölkprodukter

Då ditt företag exporterar mjölkprodukter till Taiwan måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Taiwan överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Exportpartiet ska åtföljas av såväl ett intyg i original som en styrkt kopia av det. Mer information: aasia@ruokavirasto.fi.

Svinkött

Export av svinkött till Taiwan är möjlig endast från anläggningar som Taiwan redan godkänt. I Livsmedelsverket har allt sedan år 2018 pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt svinkött och som är en förutsättning för ett godkännande av nya exportanläggningar, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd. Projektet är avgiftsfritt ända till utgången av år 2020. Mer information: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar svinkött till Taiwan måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Ett prov på underteckningen och stämpeln för den officiella veterinär som beviljar intyget ska finnas hos den taiwanesiska myndigheten före export. I frågor som gäller intyg och underteckningar kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Ägg och äggprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera ägg eller eggprodukter från Finland till Taiwan. Mer information: aasia@ruokavirasto.fi.

Levande hjortdjur, könsceller och embryon

På grund av TSE-sjukdomen har Taiwans myndighet BAPHIQ förbjudit export förutom av levande hjortdjur, könsceller och embryon från hjortdjur även av biprodukter från hjortdjur, till exempel horn, från Finland till Taiwan.

Taiwans myndighet BAPHIQ har förbjudit import av samtliga produkter från hjortdjur från Finland till Taiwan.
Mer information: aasia@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2020