Godkännande som exportanläggning och exporttillsynssystemet

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till Eurasiska ekonomiska unionen ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem och exportanläggningar ska godkännas för export. Det gäller såväl den som tillverkar produkten som den som lagrar produkten.

Åtgärder som förutsätter ett exportgodkännande

1. Sätt dig in i exportförfarandena och lämna en ansökan.

Innan du ansöker om ett exportgodkännande bör du sätta dig in i Livsmedelsverkets anvisningar som hänför sig till exportförfarandena och exportkraven som gäller din bransch. Beakta Eurasiska ekonomiska unionens krav och eventuella krav i mottagarlandet i anläggningens plan för egenkontroll. Som exportör är du skyldig att utreda vilka särskilda krav som gäller din bransch och dina produktionsprocesser.

För ett exportgodkännande behöver du dessa handlingar:

  • En ifylld basinformationsblankett (be om en blankett: euraasia@ruokavirasto.fi
  • En plan för egenkontrollen som gäller exporten till Ryssland och som också inbegriper ett övervakningsprogram.

Sänd den ifyllda basinformationsblanketten med bilagor till din tillsynsmyndighet och euraasia@ruokavirasto.fi.

2. Utvärdering av exportdugligheten och kontroll

Myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen utvärderar om planen för egenkontroll i din anläggning uppfyller kraven som ställts på den. Planen för egenkontroll kan returneras till anläggningen för komplettering eller omarbetning. Att planen för egenkontroll godkänns är en ovillkorlig förutsättning för utvärderingen av exportdugligheten.

Tillsynsmyndigheten utför en exportgodkännandekontroll i anläggningen, då planen för egenkontroll har godkänts. Under kontrollen utvärderas om anläggningen verkar i enlighet med EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen och om man i anläggningen också iakttar Eurasiska ekonomiska unionens och mottagarlandets krav.

Den som utför kontrollen fäster särskild uppmärksamhet vid anläggningens övervakningsprogram, eftersom det spelar en central roll med tanke på såväl produktsäkerheten som beviljandet av djurhälsointyg.

3. Kontrollresultatet och utvärderingen

Slutresultatet av kontrollen är ett av följande:

  • Anläggningen uppfyller kraven i tillräcklig grad. Då anläggningen utgående från kontrollen uppfyller de EU-krav och nationella krav som ställts för ett godkännande av anläggningen och de krav som Eurasiska ekonomiska unionen och Ryssland ställer kan Livsmedelsverket försäkra för den ryska myndigheten att anläggningen uppfyller kraven.
  • Anläggningen uppfyller Eurasiska ekonomiska unionens och Rysslands krav i tillräcklig grad under förutsättning att anläggningen levererar en lämplig plan över tillrättaläggande åtgärder till den officiella veterinär som svarar för anläggningen. Denna utvärderar, godkänner och övervakar att de tillrättaläggande åtgärderna vidtas inom den utsatta tiden och dokumenterar uppföljningen och lämnar en anmälan om det till Livsmedelsverket. Därefter kan livsmedelsverket försäkra för den ryska myndigheten att anläggningen uppfyller Eurasiska ekonomiska unionens och Rysslands krav. 
  • Anläggningen uppfyller inte Eurasiska ekonomiska unionens och Rysslands krav (betydande avvikelser) och Livsmedelsverket kan då inte försäkra för den ryska myndigheten att anläggningen uppfyller kraven. Anläggningen kan utvärderas på nytt då de uppdagade bristerna korrigerats.

4. Livsmedelsverkets försäkran till den ryska myndigheten

Om resultaten av kontrollen är godkänd, försäkrar Livsmedelsverket för ryska myndigheten att anläggningen uppfyller Eurasiska ekonomiska unionens och Rysslands krav och föreslår att anläggningen läggs till i förteckningen över anläggningar som godkänts för export. Livsmedelsverket kan ändå vid behov be den lokala tillsynsmyndigheten om tilläggsutredningar innan försäkran ges.

5. Beslutet om godkännande med i förteckningen över anläggningar som godkänts för export till Ryssland

Efter att ha beslutat att anläggningen tillsätts i förteckningen över anläggningar som godkänts för export informerar ryska myndigheten Livsmedelsverket om saken. En förutsättning för att anläggningen ska kunna komma med i förteckningen är i de flesta fall att experter från Eurasiska ekonomiska unionen utför en kontroll. Det kan ta månader eller rentav år att få ett godkännande.

6. Certifiering av produkten vid behov

Ett godkännande av exportanläggningen är inte samma sak som en certifiering av exportprodukten. Exportören eller anläggningen har skäl att kontrollera till exempel via sin handelspartner i mottagarlandet om produkten som ska exporteras kräver en certifiering eller om andra åtgärder krävs. Livsmedelsverket har ingen roll i frågor som hänför sig till certifiering av exportprodukter.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2021