Vad ska varje exportör veta om export?

Före export: kartlägg marknaden och ta reda på villkoren

Länder utanför EU kan ställa strängare krav på ditt företag och din exportprodukt än vår lagstiftning. Allt enligt mottagarlandet och produkten kan du inleda exportverksamhet också mycket lätt, men ibland kan marknadstillrädet ta flera år. Inledande av export av särskilt produkter av animaliskt ursprung kan förutsätta att man ansöker om ett godkännande av anläggningen hos myndigheterna i mottagarlandet. 

Ta i god tid reda på vilka krav som ställs på din exportprodukt i mottagarlandet och ett eventuellt transitoland utanför EU! I egenskap av exportör ligger det enligt lag på ditt ansvar att kraven utreds och uppfylls – men tänk på att det finns hjälp av få i utredningsarbetet.

Var kan man ta reda på kraven på export?

Berätta också för tillsynsmyndigheten om din begynnande exportverksamhet och om kraven du utrett så att denna kan sätta sig in i kraven och försäkra sig om att de uppfylls. Livsmedelsverket deltar i påvisandet av att kraven som mottagarlandet ställer uppfylls, om mottagarlandet förutsätter till exempel utredningar av den finska livsmedelstillsynens organisation och verksamhet.

Då exporten inleds: sköt godkännandena, registreringarna och intygsbeställningarna i tid

  • Säkerställ att din produkt uppfyller kraven som mottagarlandet ställer på den och att det inte finns några hinder för exporten.
  • Registrera dig i nödvändiga register i hemlandet.
  • Se till att du har registrerat dig i de register som eventuellt krävs i mottagarlandet.

Skaffa exportintygen i god tid. Tillsynsmyndigheten beviljar de exportintyg som mottagarlandet förutsätter. Leverera all dokumentation och information som ett beviljande av intyget förutsätter till tillsynsmyndigheten så att denna kan bevilja det intyg som krävs. Intygen åtföljer exportpartierna till mottagarlandet, där de kontrolleras i samband med gränsformaliteterna.

Kontakta våra experter på export, om myndigheten i mottagarlandet förutsätter:

  • en överenskommelse om innehållet i och modellen på exportintyget (såsom health certificate) mellan mottagarlandet och Finland
  • att anläggningen som tillverkar exportlivsmedlet, exportlastningsplatsen som används vid export och/eller exportören registreras av mottagarlandet
  • att livsmedelstillsynssystemet i Finland godkänns av mottagarlandet
  • någon annan åtgärd som hänför sig till livsmedelssäkerheten.

Då exporten fortsätter: följ upp verksamhetsmiljön och följ överenskomna spelregler

Säkra en redan existerande export genom att agera i enlighet med kraven som mottagarlandet ställt. Beakta att till exempel en ändring i djur- eller växtsjukdomsläget i Finland eller EU kan påverka exporten.

Tänk på att ett beaktande av kraven kan medföra extra arbete i produktionen och i egenekontrollen och myndighetstillsynen. Man måste kunna påvisa för mottagarlandet för exporten att man i Finland följer de krav som mottagarlandet ställt.

EU och Finland har överenskommit om exportvillkoren med flera enskilda mottagarländer eller kategorier mottagarländer. Avtalen gäller huvudsakligen produkternas säkerhet. Att avtalsvillkoren inte följs kan äventyra hela Finlands export.  Exporten är lika stark som dess svagaste länk. Du vinnlägger väl dig om din egen exportkompetens och för din del om kontinuiteten i exporten.

Produktens ursprung spelar en roll

Världshandelsorganisationen WTO vill harmonisera begreppet ursprung i internationell handel. Ursprunget bestäms ändå enligt de ursprungsbestämmelser som mottagarlandet fastställt.

På basen av produktens ursprung bestäms handelspolitiska åtgärder såsom antidumpnings- och utjämningstullar, ursprungsmärkningarna som ska användas i märkningarna på förpackningen och eventuella skyddsåtgärder. Sätt dig in i ursprungsvillkoren vid export på EU-kommissionens webbplats.

Mottagarländerna kan också ställa ursprungskrav som hänför sig till primärproduktionen av en produkt.  För svinkött avsett att exporteras från Finland kan till exempel ha ställts det villkoret att svinen är födda och uppfödda i Finland. Från Finland till mottagarlandet i fråga kan då inte exporteras kött från sådana svin som fötts och uppfötts i Sverige.