Export av växtprodukter och trävaror till länder utanför EU

Man har uppställt begränsningar vid export av levande växter och produkter med vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU, för att växtsjukdomar och skadedjur inte skulle kunna sprida sig med produkterna. Begränsningarna varierar beroende på land och produkt. Varje land har en lista på växtskadegörare (karantänskadegörare) som inte får förekomma på produkter som förs in i landet. Somliga produkter omfattas även av importförbud och då är det inte möjligt att alls föra in produkten i landet i fråga.

Exportören bör be mottagaren av exportpartiet ta reda på vilka krav mottagarland ställer på den produkt som exporteras i god tid före tidpunkten för exporten. En förutsättning för exporten kan vara till exempel inspektion av produktionsstället under odlingssäsongen (t.ex. i fråga om plantskoleväxter).

Ta hänsyn till Brexit vid export till Förenta Kungariket från och med 1.1.2021.

Vad är ett sundhetscertifikat och när behövs det vid export?

Sundhetscertifikatet (phytosanitary certificate), som utfärdas av ursprungslandets eller avsändarlandets myndighet, intygar att kraven som gäller växthälsa har uppfyllts. Det utfärdas efter inspektion för ett exportparti, om partiet uppfyller mottagarlandets krav på växthälsa. I Finland utfärdas certifikatet av Livsmedelsverket.

Ett sundhetscertifikat krävs i allmänhet för följande produkter:

 • Plantor och förökningsmaterial av växter
 • Snittblommor
 • Kruk-, utplanterings- och grönväxter
 • Utsäde
 • Färska frukter, bär och grönsaker
 • Potatis
 • Trävaror
 • Spannmål
 • jord och växtunderlag
 • Vid export till Ryssland t.ex.: livsmedel och foder till en del, kartongprodukter och malt.

Vilka andra intyg kan krävas för ett exportparti?

Hur skaffar man ett sundhetscertifikat?

Alla som exporterar produkter som behöver åtföljas av ett sundhetscertifikat ska registrera sig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister.

Man anhåller om ett sundhetscertifikat genom att göra en exportanmälan till Livsmedelsverket. Anmälan ska göras minst 14 dagar innan exporten. Exportanmälan görs antingen elektroniskt i Livsmedelsverkets e-tjänst (sundhetscertifikatsystem (kasvinterveystodistuspalvelu)) eller genom att skick en ifylld blankett. Sundhetscertifikatet är alltid försändelsespecifikt och avgiftsbelagt.

Förrän en axportanmälan görs bör man ta reda på:

 • Om det är tillåtet att föra produkten i fråga in i landet
 • Vilka är kraven på växthälsa för produkten i fråga i mottagarlandet
 • Följande uppgifter för ifyllandet av exportanmälan 
  • avsändarens namn och fullständiga adress
  • mottagarens namn och adress
  • mottagarlandet
  • produktens ursprungsland och tillverkarens namn samt adress
  • exportmedel (sjöfrakt, flyg, bil etc.)
  • införselort
  • planerad avsändningstidpunkt och -ort
  • uppgifter om produkten (växtart och sorter med botaniskt namn) och exakt mängd (lådor, knippen, st etc.)
  • faktureringsadress
  • speditör med kontaktuppgifter, ifall en sådan anlitas (ej obligatorisk uppgift)

Gör en exportanmälan

Exportinspektioner

För att Livsmedelverket skulle kunna utfärda sundhetscertifikat inspekteras produkter på produktionsställena som exportfärdighetskontroll eller så görs partivisa inspektioner av exportpartier. Exportinspektionerna är också avgiftsbelagda.

Syftet med inspektionen är att klarlägga om produkten som planeras exporteras fyller kraven i mottagarlandet. Vid behov tas prov på partiet och analyseras om där förekommer växtskadegörare eller ogräs som mottagarlandet har kategoriserat som karantänskadegörare. Ett sundhetscertifikat utfärdas för ett exportparti som fyller kraven. Ifall produkten inte uppfyller kraven, kan certifikatet inte utfärdas.

Vanligtvis behöver man inte skilt beställa en inspektion, utan den utförs vid behov på basis av exportanmälan. För att möjliggöra inspektionen i god  tid före exporten, gör en anmälan per e-post (kasvienvienti@ruokavirasto.fi) för följande produkter redan innan du lämnar in din exportanmälan: plantskoleväxter, spannmål, jordbruks- eller skogsmaskiner, kaffe samt övriga produkter ifall deras ursprung är annat än Finland.

När man har erhållit ett sundhetscertifikat, är partiet redo för export. I mottagarlandet inspekterar växtskyddsmyndigheten sundhetscertifikatet och ofta även partiet innan det kan föras in i landet. Importkontrollen kan omfatta provtagning och -analysering.

Export av plantmaterial och potatis till Ryssland

Exporten av potatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland har inte varit möjlig från och med 1.7.2013. Orsaken för Rysslands importförbud är att Ryssland har meddelat att de har funnit flera importpartier som har varit behäftade med växtskadegörare som nämns i ryska lagstiftningen. Förbudet gäller inte växthusodlade växter. Ifall växterna som ska exporteras härstammar i ett annat EU-land ska de åtföljas av ett internt EU-dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document, IPCD), varav det framgår vilket ursprung partiet har. Respektive, då man transporterar växthusväxter till ett annat EU-land och dessa är avsedda att föras vidare till Ryssland, bör man kontakta Livsmedelverkets enhet för växthälsa före transporten för att erhålla ett IPCD-dokument.

Kontaktning

Sidan har senast uppdaterats 27.10.2020