LORI-registrering

Registrering i ISAMM LORI -systemet är obligatorisk för alla de företag som från och med tullkvotperioden 1.1.2021 ansöker om licens inom ramen för kvotnummer 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215,09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422 i fråga om sektorn för fjäderfäkött och inom ramen för kvotnummer 09.4285 i fråga om vitlök av kinesiskt ursprung. Ansökan om LORI-registrering ska lämnas in minst två månader före den månad under vilken aktören har för avsikt att ansöka om licens.

Beakta utöver registreringen i LORI också de andra kriterierna (inklusive ett gällande EORI-nummer och krav på tillräcklig referenskvantitet) som företaget ska uppfylla innan det kan ansöka om deltagande i importkvoterna för fjäderfäkött eller vitlök. Referenskvantiteten omfattar de produkter som övergått till fri omsättning i unionen och som har samma löpnummer för tullkvoten och samma ursprung. Närmare information om kraven för referenskvantitet ingår i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/760 och dess artikel 9 och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/761.

Proceduren för LORI-registrering i Finland:

  1. När ett i Finland momsregistrerat företag har kontrollerat i EU-förordningarna eller genom att kontakta Livsmedelsverket på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi, att företaget uppfyller de i EU-förordningarna nämnda förutsättningar som gäller LORI-importkvoter, skaffar sig företaget ECAS-koder från Europeiska kommissionen på adressen: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/  (se närmare instruktioner i kapitel 2.1. i handboken LORI Reference Guide)
  2. Efter att ha fått ECAS-koderna ansöker företaget om åtkomsträttigheter till ISAMM LORI-registreringsblanketten (se närmare instruktioner i kapitel 2.2 i LORI Reference Guide (kapitel 2.2, underpunkterna 1-9). Ett företag som registrerar sig i LORI ska skriva ut den i kap. 2.2 underpunkt (9) i guiden nämnda ansökan om åtkomsträttigheter till LORI-registreringsblanketten och underteckna den. Den undertecknade åtkomsträttighetsblanketten skannas per e-post till adressen paasynhallinta(at)ruokavirasto.fi (Livsmedelsverkets Single Liaison Body). När åtkomsträttigheterna till LORI-registreringsblanketten har beviljats, får företaget en e-postbekräftelse.
  3. Därefter kan företaget slutligen fylla i LORI-registreringsblanketten och ansöka om godkännande av LORI-registreringen på adressen: Https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/ . Se närmare anvisningar i kapitlen 3-4 i LORI Reference Guide. I bilaga I (Annex I, kapitel 8) finns information om eventuella felanmälningar och hur man kan gå vidare i dessa fall. När du har fyllt i LORI-registreringsblanketten och är färdig att skicka in den ska du välja Send to issuing authority. Kontakta därefter Livsmedelsverket på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi och meddela att du skickar in den ifyllda LORI-registreringsblanketten, så att det inte uppstår onödigt dröjsmål med behandlingen av LORI-registreringen. Livsmedelsverkets import- och exportteam granskar uppgifterna om LORI-registreringen och godkänner eller sänder tillbaka LORI-registreringsblanketten till företaget för korrigering. Om LORI-registreringen har skickats tillbaka för korrigering, ska företaget agera enligt anvisningarna i kapitel 4.3 i LORI Reference Guide. När Livsmedelsverket har kontrollerat LORI-registreringsblanketten och konstaterat att uppgifterna i den är korrekta och uppdaterade, validerar Livsmedelsverket LORI-registreringsblanketten, varefter kommissionen registrerar företaget i det elektroniska LORI-systemet. Livsmedelsverket meddelar företaget per e-post om att LORI-registreringen har godkänts. När ett företag har registrerats i LORI-systemet gäller registreringen tills den har återkallats.
  4. En förutsättning för ansökan till LORI-kvoter är att kriterierna som rör referenskvantitet uppfylls. Företaget måste därför också rapportera sin referenskvantitet via ISAMM LORI. I kapitel 5.1 i LORI Reference Guide berättas om uppdateringen av referenskvantiteten. Detta är möjligt endast efter det att företaget har godkänts i LORI-registret. Företaget ska skicka handlingar som styrker referenskvantiteten (handelsfakturor, tulldeklarationer och importlicenser) per e-post till tuovi(at)ruokavirasto.fi. Därefter kontrollerar Livsmedelsverkets import- och exportteam de uppgifter som företaget fört in i LORI-registret och att de handlingar som sänts till Livsmedelsverket motsvarar dem.
  5. Du kan återkalla LORI-registreringen. Närmare anvisningar om återkallande av registrering finns i kapitel 6 i handboken LORI Reference Guide.

Vid utgången av varje tullkvotperiod offentliggör kommissionen på sin officiella webbplats namn, EORI-nummer och adresser för de aktörer till vilka det under den föregående tullkvotperioden har utfärdats licenser för tullkvoter som kräver obligatorisk LORI-registrering.

Sökande som har registrerat sig i LORI-systemet och misstänker att någon annan registrerad aktör inte uppfyller villkoren och behörighetskraven för ansökan om licens för överefterfrågade tullkvoter som kräver förhandsregistrering, kan lämna in ett klagomål. I Finland kan företag som registrerats i momsregistret och LORI-systemet lämna in klagomål till Livsmedelsverkets marknadsavdelning. Motiverade klagomål skickas till tuovi(at)ruokavirasto.fi. Närmare information om sanktionerna för överträdelse av förordningen ges i artikel 15 i den delegerade förordningen.

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2020