Import av animaliska produkter och visningsobjekt

Prover för forskning och diagnostik är animaliska biprodukter och därav framställda produkter som är avsedda för undersökning i samband med diagnostisk verksamhet eller analys för att främja den vetenskapliga och tekniska utvecklingen i samband med undervisning eller forskning.

Varuprover är animaliska biprodukter eller därav framställda produkter avsedda för särskilda undersökningar eller analyser för genomförande av en produktionsprocess, behandling av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, utveckling av foder, foder för sällskapsdjur eller framställda produkter, inbegripet testning av maskiner eller utrustning.

Visningsobjekt är animaliska biprodukter eller därav framställda produkter avsedda för utställningsändamål eller konstnärlig verksamhet.

Import eller transitering via Finland av prover för forskning, diagnostiska prover, varuprover och visningsobjekt tillåts endast med importtillstånd som beviljats av Livsmedelsverket. Importtillståndet innehåller de nödvändiga villkoren för import.

Du ansöker om importtillstånd för sändningen från Livsmedelsverket. Handläggningen av importtillståndet tar 1–4 veckor.

Kontaktuppgifter tuontilupa@ruokavirasto.fi

Ansökningsblankett för importtillstånd

  • Instruktioner för hur blanketten ska fyllas i finns i slutet av blanketten.
  • Skriv ansökan på det språk som du önskar att importtillståndet utfärdas på (finska, engelska, svenska).

Lagstiftning

Nationell lagstiftning

Finlex

Import från länder utanför EU

Lagstiftning om import av prover finns på punkt 21 i förteckningen

EU-lagstiftning

Eur Lex

Biproduktförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009)

Genomförandeförordningen (Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011)

Europeiska kommissionens sidor om biprodukter

 

Sidan har senast uppdaterats 4.10.2019