Livsmedel

Allmänna villkor för import av leveranser av animalt ursprung till EU

 • leveransen måste komma från ett EU-godkänt land
 • leveransen måste härstamma från en anläggning godkänd av EU        
 • produkten måste ingå i ursprungslandets övervakningsplan för ifråga varande djurart för kontroll av restsubstanser (vattenbruksprodukter, mejeriprodukter, ägg och kött)
 • Importören måste se till att de produktspecifika märkningskraven uppfylls
 • leveransen måste åtföljas av ett hälsointyg av den godkända modellen för ifrågavarande produkt
 • Importören måste följa Kommissionens skyddsbeslut angående djur och animala produkter. Kommissionens skyddbeslut hinner du här.
 • Importören informera i förhand om leveransens ankomst via TRACES-systemet
 • Leveransen får importeras till EU endast via en gränsbevakningsstation som har tillstånd att inspektera ifrågavarande produkter. Gränsbevakningsstationerna i Europa finner du här.  
 • Gränsveterinären granskar ifråga varande leverans på gränsbevakningsstationen
  • Vid gränsinspektionen måste sändningen åtföljas av ett ORIGINALT HÄLSOCERTIFIKAT. Kopian berättigar inte till godkännande.
 • Kontrollera om AGRIM-importkvotscertifikatet kan tillämpas på denna leverans
 • Kontrollera de produktspecifika kraven via länkarna till vänster!

Importkraven kan förändras väldigt snabbt vid utbrott av djursjukdomar. Du kan hitta detaljerad information om importkraven för olika produkter under rubrikerna på denna sida. Innan du importerar, se till att förordningarna som nämns i importkraven är uppdaterade.

Kommissionens skyddsbeslut kan utfärdas vid farosituationer i ursprungsländer. Dessa rättsakter är bindande för medlemsstaterna och kan hänföras till incidenter som inkludera sjukdomsutbrott, restsubstanser i livsmedel eller brister i produktionshygien. Skyddsbeslutet begränsar / förbjuder importen av vissa produkter av animaliskt ursprung.

Tilläggsinformation ges vid behov via: rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2022