Förhandsanmälan om kommande ekoförsändelser

Importören ska i god tid, innan försändelserna anländer till landet, göra en förhandsanmälan om alla ekoprodukter som är avsedda att importeras till EU.  Anmälan om anländande sändningar görs per e-post till adresserna: Tullen: kuluttajasuojelu@tulli.fi  och Livsmedelsverket: kirjaamo@livsmedelsverket.fi . Till anmälan ska bifogas en kopia av kontrollintyget som printats ut från datasystemet TracesNT eller kontrollintygets nummer, som fås från systemet. Av anmälan ska dessutom framgå den uppskattade ankomsttiden samt en kopia av de övriga handelsdokumenten. 

Kontrollera uppgifterna i förhandsanmälan

Innan anmälan lämnas bör importören kontrollera att alla obligatoriska ifyllda uppgifter i kontrollintyget är riktiga och korrekt ifyllda ända till punkt 18, som exempel

  • kontrollinrättningen eller -myndigheten som utfärdat kontrollintyget har nämnts i förteckningen över godkända tredje land eller i förteckningen över godkända kontrollinstanser
  • uppgifterna om exportör, första mottagare och importör samt utförselland är korrekta
  • uppgifterna i kontrollintyget ska kunna länkas till märkningar som identifierar försändelsen och även till andra presenterade importdokument 

 
Förhandsanmälningarna till Livsmedelsverket tillställs Livsmedelsverkets registreringskontor per e-post. Anmälan ska ha en tydlig rubricering som anger att det är fråga om import av ekoprodukter. Anmälningarna om alkoholdrycker riktas dock till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Övriga anmälningar i anknytning till import av ekoprodukter

En importör av ekoprodukter ska, förutom förhandsanmälan, komma ihåg att lämna även andra obligatoriska importanmälningar om inkommande försändelser, t.ex. tullen vill ha en tullanmälan. 

Speciellt riskbenägna fodermedel (råvaror till foderblandningar) ska anmälas till Livsmedelsverket före 24 timmar före anländandet till Finland.

Djur som importeras till Finland i kommersiellt syfte från tredje land ska alltid undergå en veterinärmedicinsk gränskontroll. EU har vid sina yttre gränser anlagt veterinärmedicinska gränskontroller och det är till en sådan som förhandsanmälan om djurimport ska riktas.