Begränsningar i samband med import

Import av växtunderlag och jord

Det är förbjudet att importera växtunderlag och jord som i sin helhet består av organiskt material från länder utanför EU, bortsett från Schweiz. Importförbudet gäller inte ren torv eller kokosfiber när de inte tidigare har använts inom växtproduktion eller jordbruk. Förbudet mot import av växtunderlag och jord hänför sig till lagstiftningen om växters sundhet. Ytterligare information lämnas av Livsmedelsverkets enhet för växthälsa kasvinterveys(a)ruokavirasto.fi.

Ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt

Med ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt avses gödselmedel vars kvävehalt beräknad utgående från produktens innehåll av ammoniumnitrat är minst 28 %.

Endast sådana ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som uppfyller kraven i EG-förordning 2003/2003 får importeras till Finland eller tillverkas och släppas ut på marknaden här. För dem krävs ett detonationssäkerhetsintyg som inte får vara äldre än sex månader. Förhandsanmälan om import av ammoniumnitratgödselmedel ska göras minst 5 vardagar före den planerade importtidpunkten. Ett detonationssäkerhetsintyg ska ges som bilaga till förhandsanmälan.

Importören ska säkerställa produktens spårbarhet genom att spara uppgifterna om tillverkare och produktionsanläggningar. Uppgifterna ska sparas så länge gödselmedlet släpps ut på marknaden och två år därefter.

Aktören ska dessutom uppmärksamma begränsningarna för försäljning av gödselmedel som innehåller minst 16 % ammoniumnitrat samt bestämmelserna om lagring och transport av sådana gödselmedel. Behörig myndighet i ärenden som rör försäljning, lagring och transport är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter som ska användas som gödselfabrikat eller som råvara till ett sådant måste alltid bearbetas i en godkänd bearbetningsanläggning enligt biproduktförordningen. Listor över godkända anläggningar finns på EU-kommissionens webbplats.

När animaliska biprodukter i kategori 2 (t.ex. bearbetad stallgödsel och köttbenmjöl) samt bearbetat animaliskt protein i kategori 3 (PAP) förflyttas från ett land till ett annat måste en anmälan göras till systemet TRACES. Den avsändande anläggningen gör anmälan. Transporten ska åtföljas av ett handelsdokument som görs upp i systemet. Mottagaren kontrollerar det anlända partiet och dokumenten på destinationsorten och gör en ankomstanmälan till kommunveterinären antingen i systemet TRACES eller på annat sätt. Kommunveterinären kan genom stickprov eller på basis av misstanke utföra kontroller och ta prover i samband med dem.   

TRACES är en förkortning av Trade Control and Expert System och systemet har tagits fram för att säkerställa spårbarheten för och tillsynen över levande djur och animaliska produkter såväl vid handel på EU:s inre marknad som vid import från länder utanför EU. En aktör som registrerat sig i systemet TRACES kan göra anmälningar om förflyttningar och göra upp handelsdokument om animaliska biprodukter i systemet. Aktören kan i systemet dessutom följa med alla dokument som hör samman med den egna verksamheten – både dokument som sänds iväg och dokument som anländer. Det rekommenderas att också aktörer som enbart tar emot animaliska biprodukter registrerar sig i systemet. Anvisningar om registreringen finns på Livsmedelsverkets webbplats.