EUTR förpliktar till detta

Verksamhetsutövarnas skyldigheter

Verksamhetsutövarna ska iaktta tillbörlig aktsamhet när de släpper ut timmer och trävaror på marknaden, eftersom det är förbjudet att på marknaden släppa ut olagligt avverkat timmer och trävaror som härrör från sådant. Därför måste verksamhetsutövarna använda ett så kallat system för tillbörlig aktsamhet.

Systemet för tillbörlig aktsamhet (due diligence-systemet) innehåller åtgärder och metoder vars syfte är att ge aktörerna möjlighet att spåra virket och träprodukterna samt få tillgång till uppgifter för uppföljningen av den tillämpade lagstiftningen. Verksamhetsutövarna ska, på basis av den information som de har samlat, bedöma risken för eventuella olagligheter i hela den föregående leveranskedjan. Bestämmelser om systemet för tillbörlig aktsamhet ingår i artikel 6 i förordningen om timmer (EUTR 995/2010).

Verksamhetsutövarna kan använda antingen sina egna system eller system som erbjuds av övervakningsorganisationer som Europeiska kommissionen har godkänt. Varje verksamhetsutövare ska upprätthålla och regelbundet utvärdera det system för tillbörlig aktsamhet som den använder, förutom när verksamhetsutövaren använder ett system som inrättats av en övervakningsorganisation.

Handlarnas skyldigheter

Handlare ska utmed hela leveranskedjan kunna identifiera:

  1. a) verksamhetsutövare och handlare som har levererat timmer eller trävaror, och
  2. b) vid behov de handlare till vilka de har levererat timmer eller trävaror.

Ovanstående uppgifter ska sparas i minst 5 år. Förordningen om timmer förpliktar inte handlaren att föra journal över de konsumenter som de har levererat produkter till.

Vägledningsdokument

Vägledningsdokumentets (guidance document) uppgift är att klargöra några punkter i förordningen om timmer (EUTR 995/2010), kommissionens delegerade förordning (EU 363/2012) och kommissionens genomförandeförordning (EU 607/2012) och ge riktlinjer för tolkningen av dem. Vägledningsdokumentet är inte rättsligt bindande, utan syftar till att stöda de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samt dem vars förpliktelser timmerförordningen berör i tolkningen.

Vägledningsdokumentet har gjorts upp i samarbete med experter från medlemsstaterna, intressegrupperna och FLEGT -kommittén.

EUTR Guidance på svenska

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018