Trade Control and Expert System New Technology (TracesNT)

Obs! TracesNT är i pilotfasen, vilket betyder att innehållet på dessa sidor uppdateras allt eftersom informationen blir mer exakt.

Vad är TracesNT?

TracesNT står för Trade Control and Expert System New Technology. TracesNT-systemet har utvecklats för att säkerställa bland annat spårbarhet och kontroll av levande djur och växter samt animaliska, organiska och växtprodukter både inom EU:s inre marknad och vid import från länder utanför EU. Systemet upprätthålls av Europeiska kommissionen. För mer information om TracesNT, se länkarna nedan:

TracesNT introduceras i Finland för import av växter och växtprodukter i etapper

När det gäller import av växt- och växtprodukter kommer TracesNT-systemet att tas i bruk i etapper under åren 2018 och 2019 så att systemet används i första skedet av importörer av växter för plantering (hösten 2018) och slutligen av importörer av trävaror som omfattas av periodförtullning (hösten 2019). Den nya växtskyddsförordningen (EU/2016/2031) gör det obligatoriskt att använda systemet från och med den 15 december 2019. Importörer bör komma ihåg att efter det datumet måste varje importparti som kräver ett sundhetscertifikat antecknas i TracesNT-systemet.

Inverkan av introduktionen av TracesNT på importprocessen

Införandet av ett nytt system innebär alltid oförutsägbara situationer. I Eviras enhet för växthälsa försöker vi ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos olika importörer när vi planerar introduktionen. Vi vill emellertid påpeka att användningen av systemet i initialfasen kan öka tiden för importprocessen och därmed kostnaderna. Detta ombeds att tas hänsyn till i verksamheten.

Hur kan mitt företag bli en TracesNT-användare?

  • Först måste företaget bestämma vem som är dess TracesNT-administratör. Administratören ger rättigheter till andra TracesNT-användare i samma företag. Även en representant för en speditionsfirma kan agera som en TracesNT-administratör för importören. För att möjliggöra detta behövs importörens auktorisering, för vilken man kan hitta en färdig blankett här:
  • Företaget bör meddela Ruokavirasto (kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi) informationen om bolaget och dess administratör. Om administratören är en speditör, måste auktoriseringen ingå i anmälan.
  • Efter meddelandet kommer företaget att få instruktioner från Ruokavirasto för att ansöka om identifieringskod för TracesNT-systemet.
  • Efter att Man har fått ID-koden kan man öva användningen av systemet i TracesNT-träningsmiljön.
  • Innan man börjar importera måste företaget registrera sig i EORI. Anvisningar för registrering finns på Tullens webbplats. EORI-registreringen är en förutsättning för tulldeklarationer.

Frågor?

Vänligen ställ era frågor om TracesNT och skicka eventuell feedback till: kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2021