Organisationer

I programmet finns infört ett stort antal organisationer som kan vara aktörer i handel på den inre marknaden eller vid import från länder utanför EU. Sådana är bland annat alla husdjursgårdar, stationer för artificiell insemination, embryosamlingsgrupper, djurparker, godkända anläggningar (kött-, mjölk- och fiskanläggningar), tullager, godkända djurtransportörer, djurförmedlare och så vidare. För närvarande är inte nödvändigtvis precis alla ovannämnda finländska organisationer med, eftersom informationen infördes i programmet då det inledde verksamheten. Avsikten är att då och då komplettera informationen då programmet utvecklas så att informationen kan överföras automatiskt.

För varje organisation i TRACES måste en eller flera typer anges. Organisationens typ anger hurudan verksamhet den bedriver och typen påverkar hurudana produkter den kan vara ursprungsplats för. Till exempel tjursperma kan sändas endast från en station för artificiell insemination med tjursperma. Mottagaren av tjursperma kan vara en annan station för artificiell insemination eller en gård. En godkänd anläggning är den ovanligaste organisationstypen. Som godkända anläggningar kan vara vissa djurparker och forskningsanstalter. I Finland finns det för tillfället bara två godkända anläggningar och båda är redan registrerade i TRACES. För tillfället finns det i Finland ingen godkänd uppsamlingsplats (uppsamlingscentral) eller collection centre (kontrollstation). Nedan finns en förteckning över organisationstyper samt information om när den aktuella organisationen måste ha ett godkännandenummer som getts av myndigheterna innan den kan införas i programmet. Alla organisationer behöver inte ett sådant godkännandenummer. Tyvärr anges en del av dessa organisationstyper i programmet fortfarande bara på engelska.

En del av organisationstyperna gäller endast verksamhet på den inre marknaden, en del gäller införsel från länder utanför EU, en del gäller båda.

Organisationstyp/-typer anges då en ny organisation införs i systemet. En myndighet kan dock vid behov komplettera organisationens information senare.

Organisationstyp Gödkännande obligatoriskt Vid handel på den inre marknaden (S)/ 
Vid import från ett land utanför EU (K)

Vattenodlingsanläggning

Ja

 S

Nötgård

Ja

 S

Godkänd djurtransportör

Ja

 S

Importör

Nej

 S/K

Tullager som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet

Ja

 K

Annan djurgård

Nej

 S

Får-/getfarm

Ja

 S

Svingård

Ja

 S

Fjäderfägård

Ja

 S

Privat djurtransportör

Nej

 S

Person som ansvarar för lasten

Nej

 K

Rastställe

Ja

 S

Grupp för embryon från nötkreatur

Ja

 S

Inseminationsstation för nötkreatur

Ja

 S

Livsmedelsprovianteringslager

Ja

 K

Grupp för hästembryon

Ja

 S

Inseminationsstation för hästar

Ja

 S

Godkänd anläggning

Ja

 S

Karantän

Ja

 S

Insamlingsstation (nötkreatur, svin, får)

Ja

 S

Hanteringsanläggning

Ja

 S

Inseminationsstation för övriga djur

Ja

 S

Grupp för embryon från övriga djur

Ja

 S

Inseminationsstation för får/getter

Ja

 S

Grupp för embryon från får/getter

Ja

 S

Inseminationsstation för svin

Ja

 S

Grupp för svinembryon

Ja

 S

Djurförmedlare

Ja

 S

Djurförmedlares gård

Ja

 S