TRACES i handeln på den inre marknad

Dokument om den inre marknaden har överförts till TRACES NT-systemet från och med 17.10.2021.

Tjänsteveterinärer, företag och speditörer som är verksamma i handeln på den inre marknaden, det vill säga mellan EU-länderna (inkl. Norge och Schweiz), använder TRACES-programmet tillsammans. 

Animaliska produkter eller djur avsedda för den inre marknaden måste ha ett medföljande hälsointyg, som görs upp av en tjänsteveterinär i TRACES-programmet. Det finns 30 st hälsointyg för levande djur och de gäller produktionsdjur (nötkreatur, får, getter och andra idisslare, svin, hästar, bin, fjäderfän, avelsägg, fiskar, blötdjur och skaldjur) och sällskapsdjur, som i kommersiellt syfte lämnar och förs in i landet, samt vissa djurparksdjur.

Det finns 10 hälsointygsmodeller som gäller produkter. Dessa produkter är bland annat sperma och embryon från olika djurarter samt färsk gödsel. Även förordningen om biprodukter förutsätter anmälan via TRACES-programmet, när biprodukter som hör till klass 1 och 2 sänds till ett annat medlemsland.

Beträffande livsmedel krävs hälsointyg i sådana fall då kommissionen på grund av djursjukdomsepidemi har utfärdat ett skyddsbeslut om att intyg över djurhälsa krävs också för livsmedel. Till exempel införsel av produkter som innehåller svinkött med risk för Afrikansk svinpest från Estland.

På grund av salmonella krävs enligt kommissionens beslut 1688/2005/EU hälsointyg uppgjort i TRACES-programmet för hönsägg som importeras till Finland och Sverige för användning som människoföda.

I samband med den avgångskontroll som krävs i lagen uppgörs ett hälsointyg. Information om det uppgjorda hälsointyget av sändningen går genom TRACES-programmet till mottagarlandets och genomfartländernas myndigheter. Ett intyg, som ska medfölja sändningen, ska skrivas ut på åtminstone mottagarlandets språk. En tjänsteveterinär undertecknar och stämplar intyget.

Ett hälsointyg enligt TRACES-programmet

DEL 1 innehåller information om försändelsen (avsändare, mottagare, försändelsens innehåll m.m.) och kan uppgöras av djur- eller varuexportören eller dennes representant genom att denne registrerar sig som aktör i TRACES-programmet. Den övervakande veterinären kan också fylla i del 1 efter att ha fått all behövlig information av exportören.

DEL 2 innehåller en försäkran om djurens hälsa. Den övervakande veterinären ger denna försäkran efter att först ha fått information om sändningen av exportören och efter att ha inspekterat exportpartiet.

DEL 3 fylls i av mottagarlandets behöriga myndighet, om han inspekterar sändningen.

Av myndigheterna i Finland använder för närvarande alla länsveterinärer samt en del av kommunal-/stadsveterinärerna TRACES-programmet. Exportören ska i god tid före exporten förhandla med den veterinär som inspekterar exportförsändelsen om de praktiska arrangemangen vid uppgörande av hälsointyg.

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022