Frågor och svar om Traces rörande växter, timmer och trävaror

Frågor angående CHED-PP, alltså transportdokumentet för växtskydd 


Måste sundhetscertifikatets nummer anges i transportdokumentet för växtskydd (CHED-PP)?

Om du importerar växter avsedda att planteras eller virke från annat land än Ryssland ska du skriva in sundhetscertifikatets nummer och skanna sundhetscertifikatet som bilaga till CHED. Det här gör införselprocessen snabbare och du får snabbare tillgång till varorna.

Om du importerar rundvirke eller träprodukter (flis, sågat virke, panel m.m.) som kräver sundhetscertifikat från Ryssland och du omfattas av periodförtullning, räcker det med periodförtullningens nummer och periodens inledningsdag på CHED. Vid gränsen ska Arex:s MRN-nummer och TracesNT:s CHED-nummer anges. Beakta att CHED som gjorts i slutet av månaden för följande månad ska anmälas med följande månads periodförtullningsnummer men med föregående månads datum, eftersom datumet inte kan vara i framtiden.

Måste det använda transportmedlets id (t.ex. bilens registernummer) anges på växtskyddstransportdokumentet (CHED-PP)?

För närvarande ja. Enligt information från Kommissionen kommer tvånget att upphöra senast 14.12.2019.

Måste lossningsplatsen eller den plats där importpartiet eventuellt ska kontrolleras, anges i växtskyddstransportdokumentet (CHED-PP)?

Ja. I Finland kontrolleras största delen av de partier som går till kontroll på lossningsplatsen (officiellt kontrollställe). Myndigheten beslutar dock om vilka partier som går till kontroll och om kontrollen ska ske vid gränskontrollstationen eller vid destinationen. Därför skriver företaget in ”Avsedd för den inre marknaden” i CHED i punkten Ändamål I.23. Om inspektionsplatsen inte hittas i systemet, kan du söka den för ditt företag på Livsmedelsverkets webbplats (Hakemus kasvien valvontapisteeksi) (Ansökan om kontrollplats för växter).

Går det att göra växtskyddstransportdokumentet (CHED-PP) på förhand?

Ja. Det går att klona CHED från redan sända CHED, varvid all information inte alltid behöver fyllas i på nytt. Det går också att lämna CHED i utkastform, varvid det vid behov kan kompletteras. Det går alltså att på en gång göra många CHED, som valideras, alltså godkänns, i den takt som importpartierna anländer. Efter valideringen går det inte mera att ändra uppgifterna, eftersom CHED är i behandling hos myndigheterna.

Hur långt på förhand ska växtskyddstransportdokumentet (CHED-PP) vara gjort?

Enligt lagen ska CHED göras senast 4 h innan importpartiet anländer till gränsen. I praktiken räcker det att CHED är gjort senast då partiet befinner sig vid gränsen. Ju tidigare CHED har fyllts i, desto snabbare kan införselprocessen framskrida och växtinspektörerna kan göra eventuell växtinspektion av importpartiet.

Jag sände CHED av misstag. Hur får jag bort det?

Inget problem. Du kan göra en ersättande anmälan av det redan sända CHED och precisera/ändra uppgifterna där.

Det CHED som jag sände innehöll felaktiga uppgifter. Hur kan jag ändra uppgifterna?

Då man fyller i uppgifterna är det skäl att vara noggrann och spara CHED som utkast så länge som möjligt. Då du får närmare uppgifter om importpartiet kan du komplettera utkastet och sända det till myndigheten. Om du redan har sänt CHED och vill ändra de uppgifter du har skrivit in måste du skapa ett ersättande CHED och ändra uppgifterna där.

Jag importerar trä och virke. I CHED-PP:s DEL I punkt I.31. listan över varornas produkttyp finns inte tydligt virke, flis eller rundvirke. Vilken produkttyp ska jag välja?

  • Flis: Växtprodukter (andra)
  • Damm: Växtprodukter (andra)
  • Spån: Växtprodukter (andra)
  • Bark: Plant product (bark)
  • Bakar/Diverse avfallsvirke: Växtprodukter (andra)
  • Rundvirke (massaved, stockar): Växtprodukter (andra)
  • Sågat virke: Plant products (sawn wood)

Kan jag se i Traces om myndigheten redan har godkänt importpartiet?

Då du går till Todistukset (Intyg) – CHED i Traces och söker upp det aktuella importpartiet i sökfältet med hjälp av CHED-numret står det ”Tila” (Status) i högra kanten. Då du har sänt CHED, är status Uusi (Ny) (blå färg). Då Tullen har granskat dokumenten och godkänt CHED blir status Validoitu (Validerat) (grön färg). Om importpartiet underkänns är status Hylätty (Underkänt) (röd färg).

Frågor angående Traces-id och roller

Jag importerar virke eller rundvirke. I Traces-systemet vid mitt företag står det som Funktion ”Taimiviljely (PLANTS)” (Plantodling) eller ”Kasvien juurrutus (PLANTS)” (Rotning av växter). Borde jag välja/begära funktionen import av virke (FLEGT) för mitt företag?

Definitivt nej. Licenssystemet FLEGT gäller import från VPA-länder (för närvarande endast Indonesien). Mer information finns på Flegt-licenssystemets webbplats. Funktionen PLANTS gäller sådana aktörer som avses i växtskyddslagstiftningen och de produkter som de importerar, exempelvis rundvirke eller sågat virke av tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies).

Jag har ansökt om användar-id men har inte fått något meddelande om saken och kommer inte in i systemet. Vad borde jag göra?                   

Företagets Traces-huvudanvändare godkänner företagets andra användare som Traces-användare. Kontakta i första hand ditt eget företags Traces-huvudanvändare och be om mera information. Om du är företagets huvudanvändare, dvs. du är den första som ansöker om rätt att använda Traces i ditt företag, kontakta Livsmedelsverket.

Mitt företag finns i Traces-systemet men det har inte rollen ”Vastuussa lastista” (RFL) (Ansvarar för lasten). Hur kan jag ansöka om nya roller i systemet?

Nya roller ansöks på samma sätt som den första rollen. Då behöver man dock inte mera ansöka om användar-id till EU Login-systemet utan man ansöker om en ny roll direkt i Traces.          

Andra frågor

Vilket är förhållandet mellan växtskyddstransportdokumentet (CHED-PP) och sundhetscertifikatet?

CHED-PP är ett växtskyddstransportdokument utfärdat av aktören. För partier som kräver sundhetscertifikat är CHED-PP en förutsättning för import från 14.12.2019. Sundhetscertifikatet är ett intyg utfärdat av avsändarlandets myndighet över att partiet uppfyller de uppställda växtskyddskraven.

Finns det någon testmiljö där man kan öva sig att använda systemet?       

I Finland har systemet tagits i bruk utan testmiljö, och användarna har tyckt att systemet är lätt att använda. Om ni tycker att våra anvisningar är bristfälliga eller om det behövs ytterligare anvisningar kan ni kontakta  kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi.

Kan Traces-systemet användas utanför EU?

Ja. Systemet kan användas på många olika språk runtom i världen. Språket väljer man i de egna inställningarna. Det sändande företaget och den mottagande myndigheten kan läsa systemet på sitt eget språk. För närvarande kan Traces dock inte användas med kyrilliska bokstäver, alltså ryska.

Kan Traces användas bara med en webbläsare?

För närvarande ja. Kommissionen har inte öppnat systemets gränssnitt, vilket skulle möjliggöra en integrering i företagens eller myndigheternas egna system.

Finns det något reservförfarande för Traces-systemet, om programmet inte fungerar? Importpartierna kan inte bli stående vid gränsen och vänta, för det är dyrt.

Eftersom programmet är webbaserat fungerar programmet om det finns en nätförbindelse. Man kan trygga programmets funktion genom att använda webbläsaren Chrome. Traces är en del av kommissionens IMSOC-system som också innehåller andra sektorers anmälnings- och larmsystem.  Om det sker en störning i IMSOC-systemet och störningen omfattar hela EU, kommer vi, med beaktande av sakens omfattning, från fall till fall att överväga situationen, och då meddelar vi om hur man ska gå till väga på vår webbplats och i sociala medier.