Ekoprodukter från ekouppsamlingsområden

Naturprodukterna i våra skogar och sjöar har inte automatiskt ekostatus. Beteckningen ’eko’ får användas enbart i samband med vilda växter och delar av dem från uppsamlingsområden som är anslutna till kontrollsystemet. Det förutsätts också att plockningen är kontrollerad verksamhet.

Skogsprodukter såsom

  • skogsbär
  • svampar 
  • vilda örter

är ekoprodukter endast när de har plockats på särskilda godkända uppsamlingsområden. Både uppköparna av ekouppsamlingsprodukter och ekouppsamlingsområdena kontrolleras årligen. Varje ekoplockare ska ge uppköparen en skriftlig förbindelse att iaktta villkoren för ekoplockning.

Uppsamlingsprodukterna kan delas in i två grupper. Den ena gruppen består av produkter som omfattas av allemansrätten, medan ett särskilt tillstånd av skogsägaren behövs för att plocka produkterna i den andra gruppen. Till produkterna i den första gruppen hör bland annat bär, svampar, örter och blommor. För att man ska få ta vara på produkterna i den andra gruppen – exempelvis granskott, kåda, sprängticka och sav – behövs alltid tillstånd av skogsägaren. Vilken aktör som ska ansluta sig till ekokontrollen beror på vilken produkt det är fråga om.

MinSkog.fi

I Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi kan skogsägare enkelt och gratis ingå avtal med en så kallad disponent om att ansluta skogsfastigheter till ett ekouppsamlingsområde. När skogsfastigheterna i trakten är tillräckligt många börjar disponenten ansluta områdena till ekokontrollen.

Skogsbruk och ekoprodukter passar bra ihop

Skogsägarna kan fortsättningsvis sköta sin skog på det sätt de anser vara bäst. På ekouppsamlingsområdena kan man använda pergamentsvampslösning för att bekämpa rotticka, och skogen kan gödslas med träaska. Bara användningen av sådana bekämpnings- och gödselmedel som är förbjudna i ekoproduktionen ska anmälas på förhand i MinSkog.fi, för att disponenten ska kunna utesluta det behandlade området ur ekouppsamlingsområdet för en viss tid.

Vilt, fiskar och renar

Produkter som fås när vildlevande djur jagas och fiskas anses inte vara ekologiskt producerade. Renar och renköttsprodukter kan inte heller marknadsföras som ekologiska.

 

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2020