Att ansluta områden till kontrollen över ekouppsamling

Skogar och andra uppsamlingsområden kan anslutas till ekokontrollen på två sätt:

  • skogsägaren eller till exempel en ekogård ansluter sin skogsareal till ekokontrollen (grundmodellen)
  • disponenten för ett uppsamlingsområde ansluter områden som andra äger till ekokontrollen. Det här förutsätter att skogsägaren har godkänt anslutningen eller föreslagit för disponenten att skogen ska anslutas (disponentmodellen)

I vart och ett fall är det ett centralt krav att skogsägaren förbinder sig att iaktta villkoren för ekoproduktion i sin skog. Villkoren innebär bland annat att skogsägaren i fortsättningen inte använder sådana gödsel- eller bekämpningsmedel som är förbjudna i ekoproduktionen eller att hen gör en förhandsanmälan om behovet av att använda dem. Då återkallas godkännandet av området, och de områden som är tänkta att behandlas utesluts ur ekouppsamlingsområdena före behandlingen med förbjudna ämnen. En förbindelse har alltså ingen praktisk inverkan på konventionella skogsvårdsåtgärder.

Skogsägaren kan ingå en ekoförbindelse på två olika sätt:

  • På Livsmedelsverkets blankett: Anmälningsblankett 1 samt kompletteringsblankett 1c Uppsamlingsområde för ätliga vilda växter. Det här sättet är det vanligaste när det gäller ekogårdar och skogsfastigheter. I Livsmedelsverkets anvisning ”Allmänna anvisningar och villkor för växtproduktion” kallas det här grundmodellen.
  • Genom att ingå förbindelsen med disponenten direkt, eller i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi efter att ha loggat in i tjänsten. I den här modellen förbinder sig skogsägaren att iaktta villkoren och föreslår att hens skog ska anslutas till kontrollen. En så kallad disponent för uppsamlingsområdet sköter anslutningen. I Livsmedelsverkets anvisning kallas det här disponentmodellen.

Produkten inverkar på anslutningen till kontrollen

Produkter som omfattas av allemansrätten

I en ekoskog där disponentmodellen tillämpas kan uppköparföretag som är anslutna till ekokontrollen plocka produkter som omfattas av allemansrätten (till exempel bär, svamp, örter och blommor). Skogsägaren behöver inte ge något särskilt tillstånd till plockningen och inte heller vara ansluten till ekokontrollen.

Övriga produkter

Om plockningen kräver att markägaren har gett tillstånd, ska skogsägaren själv ansluta sig till ekokontrollen inom ramen för grundmodellen. Plockning av exempelvis granskott och sprängticka samt savtappning och uppsamling av kåda kräver tillstånd, och givande eller försäljning av ett sådant tillstånd anses vara lika med att produkten släpps ut på marknaden. Därför ska skogsägaren anmäla sitt område och sin verksamhet med tanke på kontroll.

Avgifter för att ansluta ett område

En avgift tas ut för kontrollen av ekouppsamlingsområden. Avgiften är 280–1 000 € per år beroende på verksamhetens omfattning.

I disponentmodellen betalar disponenten kontrollavgifterna, och det kostar inget för skogsägaren att förbinda sig att iaktta ekovillkoren.

Skogsägare som ansluter sig till kontrollen enligt grundmodellen betalar kontrollavgiften själva.

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2020