Plockning av ekoprodukter på ett område som anslutits till ekokontrollen

De vanligaste ekouppsamlingsprodukterna i Finland är skogsbär, björksav och vilda örter.

Sådana produkter som allemansrätten omfattar kan markägare eller uppköpare av uppsamlingsprodukter plocka själva eller ge i uppdrag åt andra att plock. Kommersiell ekouppsamlingsverksamhet förutsätter att företaget utarbetar en verksamhetsbeskrivning, alltså en ekoplan, och anmäler sig hos ekotillsynsmyndigheten. Företaget ska också förbinda sig att iaktta ekovillkoren. I beskrivningen ingår att uppsamlingsområdet och tidpunkten för plockningen anmäls i förväg.

Alla som är med på ett hörn när ekouppsamlingsprodukter hanteras – plockas, transporteras, fryses ned, rensas, förpackas, förädlas på annat sätt, köps upp eller exporteras – är länkar i en obruten kontrollkedja. Syftet med den är att garantera att kraven iakttas och att ekouppsamlingsprodukterna går att spåra. Alla ska förbinda sig att iaktta villkoren och ansluta sig till kontrollen. Det går att ansluta sig till kontrollen också via ett annat företag, exempelvis ett företag som köper upp uppsamlingsprodukter (huvudman), om det i ens egen verksamhet inte ingår att köpa upp produkter eller släppa ut dem på marknaden.

I den så kallade disponentmodellen kan en uppköpare av uppsamlingsprodukter plocka sådana produkter i ekoskogar som omfattas av allemansrätten. Då behöver skogsägaren varken ge ett särskilt tillstånd till plockningen eller själv ansluta sig till kontrollen.

Produkter som inte omfattas av allemansrätten

Om det i en skog plockas produkter som är sådana att plockningen kräver tillstånd av markägaren ska skogsägaren själv ansluta sin verksamhet och sitt område till ekokontrollen i enlighet med grundmodellen. För plockningen krävs tillstånd, och att ett sådant tillstånd ges eller säljs anses vara liktydigt med att produkter släpps ut på marknaden.

När tillstånd att plocka produkter som inte omfattas av allemansrätten ges eller säljs är det lika med utsläppande på marknaden, eftersom skogsägaren äger produkterna. Det enda undantaget från den här regeln gäller skogar som Forststyrelsen äger och som har anslutits till ekokontrollen. Där kan man med tillstånd av Forststyrelsen plocka också sådana produkter som inte omfattas av allemansrätten.

Kontroll

NTM-centralen svarar för att plockningen kontrolleras, när en skogsägare som hör till ekokontrollen själv plockar produkter i sin skog. När ett företag organiserar kommersiell plockning sköts plockningskontrollen av Livsmedelsverket.

Avgifter för kontroll av plockningsverksamhet

Tillsynen över verksamhet som en till ekokontrollen hörande aktör bedriver är en avgiftsbelagd offentligrättslig tjänst. Det betyder att företag som anmäler sig till ekokontrollen ska betala en kontrollavgift. Likaså kontrolleras verksamhet som en eventuell underleverantör bedriver, och avgift tas ut för det. Beroende på verksamhetens omfattning är avgiften 280–1 000 € per år.

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2020