Ingrediensförteckningar för ekoprodukter

Då en aktör meddelar i varudeklarationen till de produkter han producerat eller framställt, att produkterna eller ingredienserna är ekologiska skall märkningarna också alltid ange kodnummer för den övervakningsmyndighet eller –inrättning under vilken aktören lyder. Ifrågavarande övervakningsmyndighet ombesörjer kontrollen av den aktör som står för ekomärkningarna.

Oförädlade ekojordbruksprodukter

Förpackningsmärkningarna för ekojordbruksprodukter behöver inte ange ingredienser ifall produkten består av en enda ingrediens och produktens försäljningsnamn är samma som namnet på ingrediensen.

Förädlade ekolivsmedel

Ingrediensförteckningarna för förädlade ekolivsmedel skall ange de ingredienser som är ekologiska. Ekoingrediensernas totala procentandel behöver inte meddelas eftersom minst 95 % av ingående jordbruksprodukter alltid är ekologiska.

Konventionella produkter som innehåller ekoingredienser

Man får uppge de ekologiska ingredienserna i varudeklarationen även om de ekologiska ingrediensernas andel av jordbruksingredienserna är mindre än 95%. Det handlar då inte om en ekoprodukt utan om ett konventionellt livsmedel, och därför skall tillhörande ingrediensförteckning ange de ekologiskt producerade ingrediensernas totalprocent av alla i slutprodukten ingående jordbruksprodukter. 

Ekouttryck får inte kombineras med naturproducerade ingredienser från jakt och fiske. Ifrågavarande ingredienser räknas inte som ekologiska produkter.