Anmälan om anslutning till ekoövervakningen

Ekokontrollblankett 1 används för att anmäla om anslutning till ekoövervakningen. Därtill skall en kompletteringsblankett ifyllas som definierar den produktionsinriktning som är aktuell att anslutas till ekoövervakningssystemet. I fall aktören ifråga redan är ansluten till övervakningssystemet med någon produktionsinriktning räcker det med att fylla i en kompletteringsblankett.

Alla anmälningar skall även förses med en ekoplan. De som anmäler sig till övervakningssystemet för livsmedel bör foga ett högst tre månader gammalt utdrag ur handelsregistret till anmälan.

Bilagor till anmälan

  • kompletteringsblankett 1a-1h beroende på verksamhet som är avsedd att anslutas till övervakningssystemet
  • ekoplan
  • utdrag ur handelsregistret för den som anmäler sig till  livsmedelsövervakningen

Tillsynsmyndighet

Ansökningarna för jordbrukets del skall jämte bilagor tillställas den lokala ELY-centralen. Ansökan gällande uppsamlingsprodukter riktas till den ELY-central inom vars område uppsamlingsområdena befinner sig. Ansökningarna gällande ekologiska livsmedel, foder eller förökningsmaterial tillställes Livsmedelsverkets registreringskontor.

Inledande kontroll

Först gås anmälan jämte bilagor igenom och därefter företas en inledande kontroll hos aktören ifråga för att utröna dennes förutsättningar att leva upp till kraven inom ekologisk produktion. Rapporten över utförd begynnelsegranskning och anmälan ligger till grund för hur beslutet över anslutning till övervakningssystemet utfaller.

Handläggningstider

Aktörerna godkänns på basen av sin anmälan och en inledande kontroll som görs hos aktören. Man får bereda sig på att handläggningstiden för livsmedelstillsynen hos Livsmedelsverket är 1-3 månader från det datum då aktören har skickat in alla behövliga dokument till tillsynsmyndigheten. Tidvis uppstår det rusning, då många ansökningar inkommer samtidigt, därför är det bra att lämna in sin anmälan  i god tid före den planerade starten.

Kompletta anmälningar, med alla behövliga bilagor handläggs i den ordning som de inkommit. Den inledande kontrollen görs inte förrän alla behövliga uppgifter och bilagor har inkommit. Aktören ges en tidfrist inom vilken anmälan ska kompletteras. Tidsfristen kan förlängas på aktörens begäran. Om aktören väljer att inte komplettera sina uppgifter enligt instruktionerna inom rimlig tid kan Livsmedelsverket handlägga ärendet. I praktiken betyder detta att aktören inte godkänns.

Avgifter

Avgiften för behandlingen --- och den inledande kontrollen skall erläggas enligt den prislista som utfärdats för Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019