Lagstiftning som hänför sig till marknadsföring

Livsmedelslagen (23/2006), 9 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, artikel 16

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 7

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018