Påståenden om djurs hälsa och välfärd vid marknadsföring

Informering om positiva egenskaper vid marknadsföring

Vid marknadsföring lyfts allt oftare fram sådana saker som hänför sig till djurens hälsa, välfärd och produktionsförhållanden. Livsmedelsverket anser att allt sådant arbete är viktigt som främjar djurens hälsa, djurens välfärd och en god skötsel av djuren och också att det är viktigt att dessa frågor hålls framme i offentligheten.

Informationen som tillhandahålls om ett livsmedel och produktionen av livsmedlet ska vara sanningsenlig och tydlig. Informationen ska vara lättbegriplig för den vanliga konsumenten. Informationen får inte vilseleda konsumenten. Vid marknadsföring får inte föras fram sådana saker som hänför sig till produktionsförhållandena, som inte existerar. Det är också dubiöst att berätta sådana saker, som i realiteten mycket sällan realiseras.

Livsmedelsverket anser att påståenden som hänvisar till djurens hälsa, djurens välfärd och djurhållningen är faktapåståenden och att det då måste bevisas att påståendena håller streck.

Marknadsföringen kan också livas upp med hjälp av säljfrämjande imageskapande framställningar vilkas sanningsenlighet inte behöver påvisas. Sådana är till exempel användning av bilder av hönor som spelar tennis eller det att kor kallas lyckliga. Också då sådana framställningar används förutsätts alltid att de allmänna kraven som ställs på djurhållningen uppfylls.

Marknadsföringen får inte vilseleda konsumenten

Det allmänna grundläggande kravet på all djurhållning är att djuren bör behandlas väl. Kraven i djurskyddslagstiftningen på till exempel djurhållningsplatsen, försorgen om djurens välfärd, utfodringen och vattnandet ska alltid uppfyllas.

Ett centralt grundläggande krav på hållandet av ekologiska djur är att djuret kan bete sig så arttypiskt som möjligt. Ekolagstiftningen förutsätter till exempel att djuren har mer utrymme och möjligheter att vistas utomhus.

Vid marknadsföring av livsmedel kan berättas om sådana produktionssätt och egenskaper, i fråga om vilka produkten avviker från andra motsvarande produkter. Så vilseleds konsumenten inte.

Om man i marknadsföringen för fram krav som hänför sig till djurhållandet och som alltid måste realiseras, ska man föra fram att kravet gäller all djurhållning. Om man i marknadsföringen understryker ett produktionsdjurs hälsa eller ett livsmedels egenskap som realiseras även i andra motsvarande produkter, ska man berätta det för konsumenten.

Marknadsföringspåståendet ”Antibiotikafritt – uppfött utan antibiotika”

Inget kött som är avsett att användas som livsmedel får innehålla rester av läkemedel och det säkerställs alltid med hjälp av tillräckligt långa karenstider efter läkemedelsbehandlingen. Sålunda innehåller saluhållet kött inte rester av antibiotika som kunde äventyra konsumentens säkerhet. Eftersom allt saluhållet kött ska vara antibiotikafritt vore det att vilseleda konsumenten att marknadsföra en produkt uttryckligen som antibiotikafri.

Ett företag kan ändå om man så vill i marknadsföringen berätta att antibiotika inte använts vid uppfödning av produktionsdjuren. Om användningen av antibiotika kan man enligt Livsmedelsverkets syn på saken säga till exempel på följande sätt:

  • ”Antibiotikafritt – uppfött utan antibiotika”

Detta marknadsföringspåstående förutsätter att antibiotika inte använts som läkemedel vid uppfödning av ett djur under hela dess livstid. Till fjäderfä har man ändå kunnat ge kockidiostater som klassificerats som tillsatsämnen i fodret och med vilka man förhindrar att encelliga parasiter av släktet Eimeria förökar sig.

Åtgärderna som främjar djurens välfärd som en del av kvalitetssystemet

Livsmedelsverket rekommenderar att välfärdskrav som överstiger de lagstadgade kraven och som förs fram i marknadsföringen bygger på kvalitetssystem. Då kan man verifiera att kraven realiseras. Kvalitetssystem är till exempel näringens certifierade kvalitetssystem och livsmedelskedjans nationella kvalitetssystem. Livsmedelsverket uppmuntrar näringsgrenen att ta fram system som verifierar djurens välfärd.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018