Tillsyn över marknadsföringen

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tar inom sitt område hand om den tillsyn som avses i livsmedelslagen och som också inbegriper tillsynen över informationen som tillhandahålls om livsmedlen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utöver tillsyn över märkningarna på förpackningarna till livsmedlen och den information som tillhandahålls i marknadsföringsmaterialet eller på något annat sätt i marknadsföringssammanhang.

Om du uppdagar vilseledande eller osaklig marknadsföring av livsmedel, ska du informera livsmedelstillsynsmyndigheten i din egen kommun om saken. Kontaktinformationen finner du här.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har rätt att förbjuda en livsmedelsföretagare att fortsätta med marknadsföring som strider mot livsmedelsbestämmelserna eller att återuppta sådan eller med sådan jämförbar marknadsföring. Förbudet kan också meddelas temporärt och det är ändamålsenligt till exempel i sådana fall, då det till marknadsföringen hänför sig sådana faktorer, som kräver tilläggsutredningar innan det slutliga beslutet kan ges.

Då Livsmedelsverket meddelar ett marknadsföringsförbud kan verket också ålägga företagaren som förbudet gäller att inom utsatt tid lämna en rättelse till marknadsföringen, om det på grund av skadorna som marknadsföringen medför måste anses nödvändigt. Rättelsen kan meddelas bli genomförd i samma utsträckning som marknadsföringen genomförts. Livsmedelsverket kan också effektivera föreläggandet eller förbudet man meddelat med vite.

Övriga myndigheter

Tullen utövar tillsyn över påståendena som framförts i märkningarna på förpackningen till införda livsmedel.

På marknadsföringen av livsmedel tillämpas också konsumentskyddslagen (38/1978) och lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978). Tillsyn över marknadsföring som måste anses otillbörlig och annan marknadsföring som strider mot konsumentskyddslagen utövar Konkurrens- och konsumentverket (KKV).

Tillsynen över marknadsföringen av produkter som klassificerats som läkemedel tillfaller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Tillsynen över marknadsföringen av alkoholdrycker och alkoholhaltiga livsmedel jämte produkter och utrustning inom hälso- och sjukvården tillfaller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018