Frågor och svar om små och medelstora företag och sådana företags verksamhetsförutsättningar

Animaliska livsmedel

Enligt vilka principer får animaliska livsmedel levereras från en detaljhandelsbutik till en annan?
I detaljhandelsverksamheten inräknas till exempel personalrestauranger, restauranger, centralkök, detaljhandelsbutiker och grossister och på dem tillämpas kraven i förordning (EG) nr 852/2004.

Enligt förordning (EG) nr 853/2004 kan animaliska livsmedel levereras från en detaljhandelsbutik till en annan livsmedelslokal inom detaljhandeln tillämpande kraven i förordning 852/2004 då verksamheten är marginell, av lokal karaktär och begränsad. Som marginell verksamhet anses enligt Jord- och skogsbruksministerets livsmedelshygien 318/2021 27 § förordningen om leveranser som uppgår till högst 30 procent av den mängd animaliska livsmedel som detaljhandelsföretaget årligen levererar och överlåter eller 1000 kg om leveransmängderna är små. Verksamhet av lokal karaktär anses leveranser inom landskapet eller motsvarande område. Livsmedelslokalen skall ändå som huvudsysselsättning leverera livsmedel direkt till den slutliga konsumenten för att marginell, lokal eller begränsad leverans av livsmedel till andra livsmedelslokaler inom detaljhandeln skall vara möjlig enligt kraven i förordning 852/2004.

För storkök anses distributionsställena höra till samma detaljhandelsföretag, om överlåtelsen av animaliska livsmedel vid dem ingår i planen för egenkontroll hos det storkök som levererar maten.

Jag vill grunda en styckningsanläggning, från vilken jag skulle sälja kött till restauranger, detaljhandelsbutiker och lokala konsumenter. Hur skall jag gå till väga?

Då animaliska livsmedel hanteras i avsikt att leverera dem till detaljhandeln, behöver företagaren ha ett godkännande av myndigheterna för sin verksamhet. Godkännande myndighet är livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun, inom vilken verksamhetsstället ligger. Styckningsanläggningen godkänns som en anläggning. Ansökan om godkännande lämnas till myndigheten, som fattar ett beslut i frågan. Verksamheten kan inledas först då myndigheten gett ett godkännande beslut.

Kan jag säsongbetonat, en del av året, framställa köttförädlingsprodukter för konsumenters eget bruk av kött som dessa levererat i en liten godkänd köttproduktanläggning som jag äger? Köttet är inte besiktat.

En livsmedelslokal, i vilken livsmedel av animaliskt ursprung hanteras för utsläppande på marknaden, skall vara godkänd enligt gemenskapslagstiftningen (EG) nr 853/2004. Kött som hanteras och förvaras i en godkänd livsmedelslokal skall i regel vara besiktat.

Livsmedelslokalen behöver ändå inte vara godkänd, om syftet med verksamheten som idkas i lokalen endast är hantering av ett livsmedel som en konsument äger och livsmedlet returneras till konsumenten för att användas i hans eller hennes privathushåll. Hanteringen av livsmedel kan vara t.ex. rökning eller produktion av konserver av kött som konsumenten äger. Livsmedelsföretagaren skall lämna en anmälan om sådan verksamhet till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten inleds.

Företagaren kan avbryta verksamheten i en godkänd anläggning och idka anmälningsskyldig livsmedelslokalsverksamhet i anläggningens lokaler efter att anläggningsverksamheten avbrutits om det har överenskommits med den kommunala tillsynsmyndigheten. Företagaren skall lämna en anmälan om avbrottet till den myndighet som fattat beslutet om godkännande i tillräckligt god tid.

Åtminstone följande saker skall beaktas då verksamheten i en anläggning avbrutits och verksamheten fortsätter som sådan verksamhet som avses i 10 § 1 moment (registrerad livsmedelslokal) i livsmedelslagen:

  • Anläggningens råvaror och produkter får inte förvaras i anläggningens lokaler efter att verksamhet som skall anmälas inletts. Produkter får inte förvaras i separata fryslager eller andra separata rumslokaler, inte ens i frysboxar, i skåp eller på andra motsvarande förvaringsplatser efter att en anmälan lämnats om att verksamheten i anläggningen avbrutits. Livsmedel av animaliskt ursprung skall då levereras till en godkänd lageranläggning för lagring, om de inte levererats till detaljhandeln. Förpackningsmaterial, handlingar eller klistermärken försedda med anläggningens identifieringsmärkningar får inte förvaras i lokalerna efter att verksamheten i anläggningen avbrutits.
  • Då anläggningsverksamheten återupptas efter avbrottet skall i förväg överenskommas om detta med tillsynsmyndigheten och myndigheten skall inspektera anläggningen innan verksamheten inleds. Då får det i anläggningen inte finnas några sådana råvaror eller färdiga produkter, som hänför sig till verksamheten i en registrerad livsmedelslokal. Lokalerna skall rengöras omsorgsfullt. Innan anläggningsverksamheten inleds borde vid behov tas renhetsprover av lokalerna, utrustningen och redskapen för att konstatera effekten av rengöringen.
  • Företagaren skall förbinda sig till de restriktioner gällande verksamheten och produkterna, som gäller en registrerad livsmedelslokal. Produkter som framställts i en registrerad livsmedelslokal får enligt livsmedelslagen användas endast i privathushållet till den person som för sin räkning låtit framställa livsmedlet och sådana produkter får inte levereras till allmän konsumtion.

Vad menas med små slakterier?
Defitionen av ett litet slakteri kommer från EU-lagstiftningen. Ett litet slakteri är ett slakteri med slakt på deltid eller heltid, men inte varje arbetsdag i veckan. Det finns ingen övergripande maximal slaktmängden för ett litet slakteri. Små slakterier är godkända och övervalkad av Livsmedelsverket.  

Jag föder upp får och vill sälja fårkött från gården direkt till konsumenterna. Vilka tillstånd krävs? 
  Informationen finns på sidan Kotieläinten lihan myynti tuotantotilalta (översätts snart)

Får man använda insjövatten som hushållsvatten i fiskanläggningar?
Användning av insjövatten för hantering av fiskeriprodukter är tillåtet, om användningen av vattnet inte medför fara med tanke på livsmedlens säkerhet. Läs mera: Använding av havs- eller insjövatten i fiskbranschen pdf

Om fisk som saluhållits i detaljhandeln blir osåld, får den då rökas i butiken och därefter säljas till kunderna?
Fisk som saluhållits i en butik får rökas på ett rökningsställe i anslutning till butiken under förutsättning att fisken ännu har hållbarhetstid kvar och fortsättningsvis är oklanderlig till sin kvalitet.

Fisk får inte levereras från en butik till en anläggning för rökning.

Får en restaurang köpa fisk på torget?
En restaurang kan köpa fisken som används för matlagning i restaurangen på ett lokalt torg eller i en lokal detaljhandelsbutik. Man skall ändå se till att fiskens transporteras i rätt temperatur från inköpsstället till restaurangen.

En torghandlare kan sälja fisk till en annan detaljhandelsföretagare, såsom en restaurang, men mängden fisk som säljs på detta sätt är begränsad. Torghandlaren kan sälja per år 1000 kg och ännu därtill 30 % av den sammanlagda försäljningen av fiskeriprodukter till andra detaljhandelsföretagare.

Kan en detaljhandelsbutik eller restaurang köpa fisken direkt från fiskaren?
En detaljhandelsbutik eller restaurang kan köpa orensad fisk eller fisk som rensats ombord på ett fartyg direkt från fiskaren.

En fiskare som lämnat en anmälan om livsmedelslokal för sin verksamhet, kan leverera fiskeriprodukter till detaljhandelsbutiker och restauranger 1000 kg och ännu därtill 30 % av den sammanlagda försäljningen. Om produktionen är över 1000 kg per år, måste 70 % över 1000 kg produktion säljas direkt till konsumenter. Fiskaren kan sälja i livsmedelslokalen framställda fiskeriprodukter också på torget.

En fiskare som har en anläggning i fiskbranschen kan leverera fisk till detaljhandeln i obegränsad mängd.

Hur får man transportera färsk fisk?

Oförpackad färsk fisk ska tarnsporteras isad. Fiskaren kan själv transportera lådor med isad fisk till en livsmedelslokal, t. ex rastaurang, eller så kan transporten sskötas av någon annan person eller till exempel Matkahuolto.

Kan en restaurang rensa fisk?
En restaurang kan rensa fisk på en plats som reserverats och utrustats för det ändamålet, såsom ett bord reserverat för rensning av fisk. För rensningen behöver nödvändigtvis inte reserveras ett separat rum, men man skall kunna utföra rensningen så, att fisken och fiskrenset inte kommer i beröring med andra oförpackade livsmedel. Efter rensning skall rensplatsen rengöras omsorgsfullt innan annan verksamhet inleds. I omedelbar närhet av bordet som reserverats för rensning av fisk skall finans möjlighet till tvätt av händerna och arbetsredskapen.

Kan en restaurang sälja kräftor man kokat till en annan restaurang?
En restaurang kan sälja kräftor man kokat också till en annan restaurang utan godkänd anläggning i sådana fall, då största delen av de kokta kräftorna säljs serverade i den egna restaurangen och högst 30 % av kräftorna säljs för servering i andra lokala restauranger. Mängden kan vara större än 30 % av den totala mängden, om mängden kräftor som levereras annanstans är under 1000 kg i året.

Skall den som tillverkar sushi godkännas som anläggning?
Om tillverkningen av sushi inte sker i anslutning till en detaljhandelsplats, såsom en detaljhandelsbutik, en restaurang eller ett storkök, utan sushin levereras från tillverkningsplatsen till ett annat ställe för försäljning, skall tillverkningsplatsen vara en godkänd anläggning.

En butik eller restaurang som tillverkar sushi kan leverera sushiportioner till en annan detaljhandelsplats, om verksamheten är marginell, lokal och begränsad. Om tillverkningsplatsen inte är godkänd som anläggning måste huvuddelen av sushiportionerna (70 %)ändå säljas på den detaljhandelsplats, som tjänar som tillverkningsplats.

Övriga livsmedel

Kan en restaurang hantera jordiga rotsaker?
Ja. Jordiga rotsaker skall förvaras och hanteras på en för ändamålet reserverad och utrustad plats. Om det inte rör sig om ett separat rum, skall hanteringen av jordiga rotsaker tidsmässigt eller verksamhetsmässigt klart åtskiljas från övriga verksamheter i lokalen så, att nivån på hygienen hos andra samtidigt hanterade livsmedel inte äventyras.

Är det tillåtet att baka i en restaurang?
Ja, det är tillåtet att baka i en restaurang. I restaurangens kök skall finnas tillräckliga och korrekta utrymmen för sådan verksamhet eller annars skall verksamheten ordnas så, att all mat som tillreds i restaurangen är säker med tanke på konsumenten. Om man i restaurangen till exempel bakar glutenfria bakverk eller tillreder glutenfria rätter för personer med särskilda dietiska behov, skall man särskilt säkerställa att råvarorna är lämpliga för detta ändamål. Utöver det skall säkerställas att det inte i något stadium (lagringen av råvaror, matlagning eller servering) föreligger en risk att livsmedel som skall undvikas, såsom glutenhaltig spannmål, hamnar i den glutenfria produkten.

Får man i en restaurang baka djupfrysta halvfabrikat av piroger och pastejer också för försäljning i en intilliggande butik?
Det får man göra under förutsättning att verksamheten i restaurangen och de till buds stående lokalerna möjliggör försäljning av livsmedel också ut från restaurangen.

Får man använda porslinskärl på ett torgkafé?
Det får man. Torgkaféet skall ha eller ha tillgång till lokaler som krävs för rengöring av serveringskärlen. Alternativt kan användas engångskärl.

Måste restauranger ha en kundtoalett?
Det finns inga krav på kundtoaletter i livsmedelslagarna. Livsmedelsverket rekommenderar att kökspersonal har en egen separat toalett som inte används av kund. I princip rekommenderar vi inte delade toaletter för anställda och kunder i livsmedelslokalen. Delade toaletter har en högre risk för smittspridning från kunder till kökspersonal än om personal och kunder har egna separata toaletter. Det är vanligt att en restaurang har en kundtoalett eller om restaurangen ligger i ett köpcentrum använder restaurangkunder de offentliga toaletterna i köpcentret. 

Till vem kan man klaga, om man är missnöjd med livsmedelstillsynsmyndighetens beslut?
Enligt god förvaltningssed skall myndigheten alltid kunna förklara vilket lagrum beslutet bygger på. Det är särskilt viktigt i sådana fall, då kunden är av annan åsikt om hur den lagstiftning, som myndighetens beslut bygger på, skall tolkas. Om en företagare är missnöjd med myndighetens beslut, kan han överklaga beslutet i enlighet med de bifogade fullföljdsanvisningarna. Om en företagare misstänker att myndigheten handlat orätt i saken, kan han också klaga till en högre myndighet. Klagan över den kommunala tillsynsmyndigheten kan lämnas till regionförvaltningsverket.

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2021