Ordförklaringar

A

 

 B

 

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 K

 L

 M

 N

 

 O

 P

 

 R

 

 S

 

 T

U

 V

 Å

Ö

 

 

 

A

 

Allergen

En allergen orsakar en allergisk reaktion.

Allergener kan vara till exempel

pollen, mögelsporer, läkemedel (bland annat penicillin),

födoämnen (till exempel nötter, fisk, äggvita, mjölk).

Nästan alla födoämnen kan orsaka allergi..

 

Allergi

I matallergier orsakar en ingrediens i maten

en allergisk reaktion.

Den kan ge eksem, diarré, magknip,

klåda i munnen och svalgets slemhinnor, svullnad i svalget

eller rinnande näsa.

I svåra fall kan allergi vara livsfarligt

och kräver omedelbart snabba behandlingsåtgärder.

 

När det gäller barn orsakas allergi vanligtvis av mjölk,

spannmål, nötter/frön, ägg och fisk.

 

Vuxna får ofta symtom av överkänslighet

för vissa rotfrukter, frukt och kryddor.

Typiska orsaker till matallergi hos vuxna

är även nötter och fisk.

Nästan alla födoämnen kan orsaka en allergisk reaktion,

om en person har blivit överkänslig för maten i fråga eller dess ingredienser.

 

Andelsverksamhetsprincipen

Verksamhet enligt andelsverksamhetsprincipen betyder samarbetning med

andra producenter.

 

Animaliska biprodukter

Med animaliska biprodukter avses hela djurkroppar,

delar av kroppar och andra animaliska produkter som

inte är avsedda eller lämpliga som människoföda.

 

Biprodukter kan till exempel i en anläggning inom köttbranschen vara

kroppar eller dess delar i vilka man har konstaterat

en bakterie som sprider en sjukdom.

Därför används de inte som livsmedel.

Till biprodukter räknas även produkter som under hanteringen

har fallit ner på golvet och som inte får användas som livsmedel.

 

Biprodukter indelas i tre kategorier utifrån storleken på den risk som

de utgör för människors och djurs hälsa.

De ska samlas in, förvaras och märkas så att

de hålls separat från livsmedel.

 

Mer information på kraven i anslutning till biprodukter hittar du

bland de länkar som har samlats på webbsidan för denna utbildning.

 

Anmälan om kravuppfyllelse det vill säga handling eller dokument som påvisar kontaktmaterialens kravuppfyllelse

Dessa utgörs av handlingar som påvisar för vilket

bruk materialen och förnödenheterna lämpar sig för samt

enligt vilken lagstiftning de uppfyller kraven.

 

Anmälan om livsmedelslokal

En anmälan ska göras om inledande av verksamhet av en livsmedelslokal,

till exempel en restaurang.

Anmälan ska göras även om en betydande ändring i verksamheten,

avbrytande eller nedläggande av verksamhet eller byte av företagare.

Anmälan ska lämnas till livsmedelstillsynen i den kommun där lokalen är belägen.

 

Anmälan ska göras skriftligt eller elektroniskt

senast fyra veckor innan verksamheten inleds

eller betydande ändringar i verksamheten görs.

Mer information får du hos kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

 

Anmälan om primärproduktion

En anmälan om primärproduktion bör göras om

produktionsanläggningen där primärproduktion drivs.

Anmälan görs till kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn. 

För detta ändamål finns ett separat formulär.

 

Ansökan om godkännande

Verksamheten i en anläggning som hanterar

livsmedel av animaliskt ursprung före detaljförsäljning

får inledas när ett godkännande av myndigheten har fåtts.

Godkännande ansöks skriftligt.

 

I ansökan om godkännande ska man beskriva vilken typ av verksamhet

man vill inleda i anläggningen.

Dessutom ska man ange vilken typ av produktionslokaler man har.

 

När anläggningen uppfyller kraven i lagstiftningen,

godkänner myndigheten den med ett skriftligt beslut.

 

Arbetshygien

Produktion av livsmedel kräver god arbetshygien.

I den räknas god handhygien, bra hälsoläge och rena arbetskläder av

personalen, en fungerande renhållning av lokaler och redskap och

förebyggande av korskontamination.

 

Avvikelse

En avvikelse kan vara till exempel

en för hög temperatur i en kylutrustning.

Med egenkontrollen sköter du om att du upptäcker

avvikelser och korrigerar situationen.

Detta kan innebära till exempel att en kylanläggning

måste repareras och man är tvungen att förstöra livsmedlen

om avvikelsen har pågått länge.

  

B

 

Bajamaja

Bajamaja är en kemisk toalett som lämpar sig för utomhusbruk.

 

Bakterier

Bakterier är små organismer, det vill säga mikrober.

En del bakterier orsakar skada för människor, men

en del är nyttiga.

Bakterier finns nästan överallt: i vatten, på land,

människornas hud och tarmkanalen.

Vissa bakterier är besvärliga eller t.o.m. farliga,

eftersom de orsakar sjukdomar.

 

Beskrivning av egenkontrollen

Beskrivning av egenkontroll är till primärproduktion relaterad

beskrivning av den verksamheten och de arbetssätten som är

relevanta för säkerheten av livsmedelsproduktionen.

 

Bevattning ovanifrån

Vid odling ges bevattningsvatten till växter över grödan.

 

Bygglov

För alla nya byggnader samt större

totalrenoveringsprojekt behövs tillstånd.

Detta tillstånd är ett bygglov.

Tillstånd söks i första hand via en elektronisk tillståndstjänst

eller skriftligt av byggnadstillsynen i den kommun

där byggnaden som behöver tillståndet är belägen.

 

Byggnadstillsynen

Kommunens byggnadstillsyn beviljar bland annat

bygglov och åtgärdstillstånd samt övervakar

för sin del byggarbetet.

Där får man också hjälp och instruktioner

för byggande och reparation.

Varje kommun har en byggnadstillsyn.

 

D

 

Desinfektionsämnen

Desinfektionsämnen används för att bekämpa mikrober,

rengöra ytor samt för att sköta människors och

djurs hygien.

 

Företag i livsmedelsbranschen använder desinfektionsämnen till exempel

för att rengöra lokaler och utrustning efter att

de har tvättats med tvättmedel.

Dessutom används desinfektionsämnen för rengöring av händerna

efter att de har tvättats med tvål.

 

Djupfrysning

Djupfrysning är konservering av livsmedel genom att frysa ner det

så snabbt som möjligt.

Livsmedel djupfryses vanligtvis med en

anordning som är avsedd för ändamålet.

I allmänhet är det inte möjligt att djupfrysa livsmedel

i anordningar med mindre effekt, till exempel hushållsfrysar

eller andra förvaringsanordningar för djupfrysta varor.

 

Till följd av djupfrysning stannar tillväxten av

mikroorganismer som fördärvar livsmedel upp eller blir betydligt långsammare.

Efter djupfrysning ska temperaturen hållas på -18 °C eller

kallare i alla delar av livsmedlet.

 

Dokument som påvisar kontaktmaterialens kravuppfyllelse

det vill säga anmälan om kravuppfyllelse

Dessa utgörs av handlingar som påvisar för vilket

bruk materialen och förnödenheterna lämpar sig för samt

enligt vilken lagstiftning de uppfyller kraven.

 

E

 

E. coli-bakterie

Escherichia coli (E. coli) är en bakterie som påträffas

i tarmkanalen hos människor och djur.

Den kan hamna i maten till exempel genom en anställds

smutsiga händer.

En del av E. coli-bakterierna kan orsaka

matförgiftningar hos människor.

En sådan sjukdomsalstrare är EHEC-bakterien.

Den orsakar blodig diarré.

I synnerhet hos barn och åldringar kan den leda till

mycket allvarliga följder,

såsom störningar i njurfunktionen.

 

Egenkontroll

Egenkontrollen är företagarens

riskhanteringssystem för verksamheten.

 

Ekologiska produkter

Inom ekologisk produktion produceras produkter vars

tillverkningsmetoder inte är skadliga för miljön,

eller för människors, växters eller djurs

hälsa och välbefinnande.

 

Vid tillverkningen av ekologiska livsmedel har mängden av

bland annat tillåtna tillsatser och hjälpsubstanser inom tillverkningen

begränsats endast till de nödvändiga.

Användningen av till exempel artificiella färgämnen och

sötningsmedel har förbjudits.

 

Enterobakterier

En del av enterobakterierna kan orsaka tarmsjukdomar.

Enterobakterier är till exempel salmonella,

E. coli och yersinia.

Enterobakterieanalyser som har gjorts i laboratorium

kan användas för bedömning av hygienen.

 

F

 

Frysning

Med frysning avses en frysningsmetod som är lindrigare än djupfrysning

och som till exempel kan vara

betydligt långsammare än djupfrysning.

 

Förordningen om livsmedelsinformation

Med förordningen om livsmedelsinformation avses Europeiska unionens

förordning om lämnande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

I förordningen om livsmedelsinformation definieras vilka uppgifter

ska informeras för konsumenterna på

livsmedelsförpackningen eller på annat sätt. 

 

Officiellt är förordningen Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) N: o 1169/2011.

 

Förordningen om låg risk (förordningens nummer 1258/2011)

är en nationell handling av Finland.

I den definieras, hur mycket av din egen produktion du kan sälja med underlättade krav.

 

Förorening

Maten förorenas när något ämne som är skadligt för människan

eller något som orsakar matförgiftning eller fördärvning hamnar i maten.

Föroreningen kan ske till exempel direkt från ett livsmedel eller dess råvaror till ett annat.

Det kan ske via smutsiga arbetsredskap och -ytor eller via luften,

eller via de anställdas händer.

Grönsaker kan förorenas under odlingen av smutsigt vatten som använts för bevattning.

Droppsmitta i samband med hostning eller nysning

kan också orsaka förorening

 

G

 

Glas-gaffel-symbolen

När förpackningen eller produkten har en glas-gaffel-symbol

lämpar sig materialet för användning i livsmedel.

Glas-gaffel-symbolen anger att produkten uppfyller kraven

som ställs för förnödenheter och material

som kommer i kontakt med livsmedel.

 

H

 

Hantering

Hanteringen av ett livsmedel är till exempel klyvning,

kryddning eller tillredning av livsmedel.

Hanteringen av ett livsmedel i ett livsmedelsföretag kräver

hygienpass och en utredning över hälsotillståndet.

 

Till exempel serveringen av färdiga matportioner eller

överföringen av förpackade livsmedel från ett ställe till ett annat

utgör inte hantering som skulle kräva hygienpass eller

en utredning över hälsotillståndet.

 

Hjortdjur

Hjortdjur är bland annat älgar, rådjur och hjortar.

 

Hygien

Med hygien avses främjande och bevarande av hälsa.

Med god hygien säkerställer man i ett livsmedelsföretag att

mikrober, farliga kemikalier eller andra faktorer som orsakar sjukdomar

inte hamnar i maten.

Till god hygien hör till exempel tvätt av ytor och händer.

 

Hygiennivåer och -områden

Hygiennivåer och -områden bestäms enligt

vilken typ av arbetshygien och renlighet i lokalerna

de funktioner som utförs i lokalerna förutsätter.

 

Exempel på hygiennivåer i köttanläggningar:

 • Lokaler och områden med hög hygiennivå
  • hanteringslokaler för livsmedel som äts som sådana, såsom tillverkningslokal för köttfärs som är avsedd för biff tarta eller utrymme för skivning av skinkor.
 • Lokaler och områden med god hygiennivå
  • hanteringslokaler för oskyddade råvaror, såsom styckeri och tillverkningslokal för köttberedningar.
 • Lokaler och områden med neutral hygiennivå
  • till exempel förvaringsutrymmen för förpackade produkter och lastningsavdelning.
 • Smutsiga områden
  • till exempel avfallsrum och förvaringsutrymmen för biprodukter.

 

Hygienpass

Hygienpasset är ett intyg över kompetens.

Med hjälp av passet intygar du att du kan hantera

livsmedel hygieniskt.

Du behöver hygienpasset när du hanterar

oförpackade lättfördärvliga livsmedel

till exempel på ett café, en restaurang,

ett storkök, en livsmedelsaffär eller ett bageri.

 

Hälsoinspektör

Se "Livsmedelsinspektör".

 

I

 

Inledande kontroll

Det första kontrollbesöket som görs av kommunens livsmedelsinspektör

kallas för inledande kontroll.

Genom en inledande kontroll säkerställer inspektören att

lokaler och utrustning lämpar sig för verksamheten.

Samtidigt kontrolleras att verksamheten och

verksamhetens omfattning motsvarar anmälan.

Även planen för egenkontroll granskas

i samband med den inledande kontrollen.

 

Intolerans, det vill säga matintolerans eller matöverkänslighet

Matöverkänslighet som inte är allergi

kallas för matintolerans.

Till exempel laktos-intolerans beror på att

kroppen inte klarar av att spjälka mjölksocker, det vill säga laktos.

 

I celiaki orsakar äggviteämnet, glutenet, som finns i vete, råg och korn

en inflammationsreaktion på tunntarmens slemhinna,

vilket försvårar näringsämnenas absorption.

 

Iordningsställning

Iordningsställning av växter betyder till exempel avlägsnande av jord eller

den jordnära delen eller de översta bladen av växten. I vissa fall betyder det

tvättning av växterna och skärning av stora växter i delar.

 

K

 

Kondensvattenbassäng

Med en kondensvattenbassäng kan man hantera insamling och

bortföring av vattnet som kondenseras i nedkylda lokaler och på

nedkylningsanordningar.

 

Korskontamination

Korskontamination betyder att mikrober överförs från ett livsmedel till ett

annat, antingen via direkt kontakt eller indirekt, exempelvis genom händer

eller redskap.

 

Kvalitetsklassificering av hönsägg

Kvalitetsklassificering är en kontroll av hönsägg i ett äggpackeri.

Endast ägg av klass A kan köpas i affären.

 

Kylkedja

Kylkedja innebär att livsmedlets temperatur hålls

på tillräckligt låg nivå under hela färden från tillverkningsstället

via försäljningsstället ända fram till konsumentens kylskåp.

En obruten kylkedja är en av de viktigaste faktorerna

i produktionen och egenkontrollen av säker mat.

 

Köttberedningar

Med köttberedningar avses kött eller köttfärs som

har tillsatser av till exempel salt, tillsatser eller kryddor.

I allmänhet är avsikten att köttberedningar ska tillagas

innan de förtärs.

 

Köttprodukter

Med köttprodukter avses till exempel tillagade eller

torkade livsmedel, vars väsentliga

tillverkningsämne är kött eller organ.

Köttprodukter är till exempel korv, pålägg och

färdiga köttbullar eller lufttorkad skinka.

 

L

 

Lagakraftvunnen

En myndighets beslut har vunnit laga kraft, om

den tidsfrist som getts i beslutet

för begäran om omprövning eller överklagan

har gått ut.

 

Livsmedelshygien

Med livsmedelshygien avses alla åtgärder,

med hjälp av vilka man säkerställer livsmedlens säkerhet,

hälsosamhet och renhet från primärproduktionen till konsumtionen,

det vill säga från åkern till bordet.

 

Livsmedelsinspektör, livsmedelstillsynsmyndighet och livsmedelstillsyn

Kommunala livsmedelsinspektörer kan vara exempelvis veterinären,

hälsoinspektören eller en annan kommunal livsmedelsinspektör.

Livsmedelsinspektörerna arbetar för livsmedelstillsynsmyndigheterna,

till exempel miljöcentralerna.

 

Livsmedelstillsynens uppgift är att säkerställa livsmedlens

säkerhet och se till att den information som

lämnats om dem stämmer.

 

Största delen av livsmedelstillsynen sköts av kommunen.

Mindre kommuner har ordnat sin livsmedelstillsyn

tillsammans på separata samarbetsområden.

Livsmedelsverket ansvarar för tillsynen och köttinspektionen av slakterier och

anläggningar i samband med dem.

 

Livsmedelsgrupp

Livsmedel kan indelas i grupper enligt deras egenskaper.

Olika livsmedelsgrupper kan vara till exempel

rått kött och råa köttprodukter, rå fisk och råa fiskprodukter,

torra bageriprodukter och livsmedel som förtärs som sådana.

Det är viktigt att hålla isär olika livsmedelsgrupper så att

bakterier som orsakar till exempel matförgiftningar

eller allergener inte hamnar i maten.

 

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket planerar, styr,

utvecklar och verkställer livsmedelstillsynen nationellt.

Målet med Livsmedelsverket verksamhet är att

genom forskning och tillsyn säkerställa livsmedlens säkerhet

och kvalitet samt växters och djurs hälsa.

 

Lättfördärvliga livsmedel

Lättfördärvliga livsmedel är sådana

där bakterier som förstör livsmedlet och orsakar matförgiftning kan

föröka sig snabbt,

om de inte förvaras i rätt temperatur och under rätta förhållanden.

Till exempel kött, fisk, rivna morötter och färsk korv

är lättfördärvliga livsmedel.

 

Andra än lättfördärvliga livsmedel

kan hålla sig i rumstemperatur

i torra förhållanden t.o.m. långa tider.

Sådana är till exempel nötter, kryddor och mjöl.

 

M

 

Maskinurbenat kött

Maskinurbenat kött är köttämne som har separerats

från benet genom maskinell pressning.

Separationen görs efter att allt kött som skärs med kniv

först har avlägsnats från kroppen.

Maskinurbenat kött används vid sidan av annat kött

bland annat för tillverkning av korv och köttbullar.

 

Matförgiftning

Matförgiftning är ett insjuknande som förorsakats av

hushållsvatten eller livsmedel.

I allmänhet kallas en tarminflammation som förorsakats av mat

för matförgiftning.

Typiska symtom är diarré, illamående,

kräkningar och magsmärtor.

 

I värsta fall kan matförgiftningar leda till döden.

 

Medel som förbättrar livsmedel

Medel som förbättrar livsmedel avses tillsatser, aromer och enzymer

som används i livsmedel.

 

Tillsatser och enzymer tillsätts till exempel

för att förbättra livsmedlets hållbarhet eller

strukturen på livsmedlet.

Med aromer kan man också förbättra eller ändra

livsmedlets doft och smak.

 

Användningen av medel som förbättrar livsmedel ska uppfylla EU-lagstiftningens krav på

tillsatser, aromer och enzymer.

 

Mikrober

Med mikrober avses mikroorganismer,

som man inte ser med blotta ögat.

Mikrober är bakterier, virus, svampar det vill säga mögelsporer,

och jästsvampar samt parasiter, det vill säga urdjur, bandmaskar och rundmaskar.

Tillväxt som orsakats av mögelsporer och jästsvampar på livsmedlens ytor

är emellertid möjlig att urskilja med blotta ögat.

 

Mikrober som spritts till livsmedel kan orsaka

förorening av mat eller matförgiftning hos människor.

 

Mikrobiologiska analyser

Laboratorieundersökningar med vilka man säkerställer livsmedlens eller

råvarornas kvalitet, trygghet och hållbarhet.

 

Mikrobiologisk renhet

Ytan är mikrobiologiskt ren, om den inte har mikrober.

En yta som visuellt ser ren ut är nödvändigtvis

inte mikrobiologiskt ren.

Därför används till exempel i företag inom livsmedelsbranschen

utöver tvättmedel desinfektionsämnen.

Dessa dödar mikrober.

Mikrobiologisk renhet undersöks till exempel

med tester som utvecklats för detta ändamål.

 

Mikrovågsugn

Mikrovågsugnen är en hushållsmaskin som värmer upp

maträtter och drycker med hjälp av mikrovågor.

Mikrovågsugnen kallas också för

mikrougn och mikro.

 

Minimihållbarhetstid

Minimihållbarhetstiden, det vill säga bäst före-märkningen

avser den tidpunkt som livsmedlet med rätt förvaring

behåller de egenskaper som är typiska för det, till exempel smaken eller färgen. 

Produkten kan säljas eller användas ännu

efter denna tidpunkt under förutsättningen

att kvaliteten inte är väsentligt nedsatt.

 

Mögel

Mögel orsakar tillväxt på livsmedlens ytor

som förstör livsmedlet.

Det är möjligt att se mögel med blotta ögat.

Mögligt livsmedel får inte användas.

Ät inte och använd inte bröd om

det finns på mögel på ytan.

 

N

 

Närings-, trafik-och miljöcentralen

Närings-, trafik-och miljöcentralerna sköter

statens regionala verkställighets- och utvecklingsuppgifter i Finland.

Det finns 15 närings-, trafik- och miljöcentraler för vilka  

förkortningen NTM-centralen används.

Mer information och NTM-centralen i din region

hittar du på adressen www.ely-keskus.fi

 

O

 

Obehandlad mjölk

Obehandlad mjölk är husdjurens mjölk, som inte har upphettats

 över 40 ° Celsius och som inte behandlats på annat sätt.

Från obehandlad mjölk har man inte tagit bort något och inget har lagts till.

 

Obehandlad mjölk är också känd under namnet lantmjölk eller gammaldags mjölk.

 

P

 

Partiaffär, partihandel

Partihandeln säljer varor i stora mängder.

De säljer varor och tjänster för affärer,

restauranger samt andra företag.

 

Primärproduktion

Inom primärproduktionen produceras livsmedel och råvaror,

som skickas vidare till exempel

till butiker, för användning inom livsmedelsindustrin

eller direkt till konsumenter.

 

Primärproduktion utgörs till exempel av

mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödande av köttboskap,

odling av grönsaker och frukt samt spannmål som sker på lantgårdar.

Primärproduktion utgörs också av vilda produkter,

till exempel plockning av bär och svamp samt fiske och fiskodling.

 

Produkter från växtriket

Produkter från växtriket är produkter som fås av primärproduktion av

växter. Dessa kan användas för livsmedel som sådana eller efter en

tillverkningsprocess.

 

Prover på ytrenhet

Prover på ytrenhet tas till exempel på arbetsytor.

Med hjälp av dessa prover kontrollerar man

ytornas mikrobiologiska renhet.

 

Påskrift om hög salthalt

Om salthalten hos ett livsmedel överskrider en viss gräns,

ska förpackningen av livsmedlet märkas med texten

"kraftigt saltat" eller "innehåller mycket salt".

 

Kravet gäller för alla förpackade livsmedel samt för vissa oförpackade livsmedel, som

1) ostar,

2) korvar,

3) övriga uppskurna köttprodukter, samt

4) matbröd.

 

R

 

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket sköter verkställandet av Finlands lagstiftning,

samt styrnings- och tillsynsuppgifter.

Det finns sex regionförvaltningsverk,

dessutom har Åland ett eget förvaltningsverk.

För regionförvaltningsverket används förkortningen RFV.

Mer information och Regionförvaltningsverket i din region

hittar du på adressen www.avi.fi.

 

REKO-ringen för närproducerad mat

REKO-försäljningen är direktförsäljning till konsumenter via

distanskommunikationsmedel. REKO-ringar fungerar genom stängda

Facebook-grupper.

 

Risk för främmande föremål

Med risk för främmande föremål avses att det i livsmedlet hamnar

föremål eller material som inte hör dit,

såsom glas, metall eller

smycken som använts av personer som hanterar livsmedel.

 

Råmjölk

När till exempel en ko kalvat,

får man råmjölk från kon i några dagar.

Råmjölk säljs i allmänhet fryst

eftersom den då har bättre hållbarhet.

 

S

 

Salmonella

Salmonella är en tarmbakterie, som kan smitta

via förorenade livsmedel eller vatten

och orsaka matförgiftning.

 

Symtom på salmonellasmitta, det vill säga salmonellos kan vara

 • illamående
 • magsmärta
 • diarré
 • feber och
 • huvudvärk.

 

Salmonellasmitta kan orsaka även bestående skador,

såsom kraftig ledvärk.

Dessutom kan salmonella orsaka allvarliga sjukdomar,

till exempel blodförgiftning.

 

Salmonella sprider sig via rått eller

dåligt tillrett fjäderfäkött, griskött

eller via obehandlad mjölk samt grönsaker.

Salmonella kan spridas också via livsmedel som en livsmedelsarbetare som bär på smittan

förorenat.

 

Salmonellaundersökning

Ett salmonellaprov tas som en del av en hälsoundersökning av en

arbetstagare, om det är nödvändigt att försäkra att personen inte orsakar

risk för infektion i sitt arbete. I salmonellaundersökningen analyserar man

förekomsten av salmonellabakterier i avföringen.

 

Salmonellos, salmonellasmitta

Med salmonellos avses en sjukdom som

orsakats av salmonellabakterien.

Salmonellos är oftast en smitta i matsmältningskanalen

med diarré som symtom.

 

Sammansatta ingredienser

Med en sammansatt ingrediens avses ett annat livsmedel

som används vid tillverkningen av ett livsmedel.

Den innehåller fler än en beståndsdel.

Till exempel en broilerfilérulle som innehåller följande

sammansatta ingredienser: vitlöksfärskost och örtpesto.

 

Sista förbrukningsdag eller utgångsdatum

På förpackningen av ett mikrobiologiskt lättfördärvligt livsmedel

ska det i stället för minimihållbarhetstiden stå

sista förbrukningsdagen.

Med detta avses den tidpunkt fram till vilken det är tryggt att använda livsmedlet

då det förvarats rätt.

 

Livsmedlet får inte säljas efter sista förbrukningsdagen

och inte heller användas vid tillredningen av livsmedel som säljs eller serveras.

 

Skadedjur

Skadedjur är till exempel råttor, möss,

kackerlackor, flugor och silverfiskar.

Skadedjuren kan sprida sjukdomar samt förstöra

eller smutsa ned livsmedel eller deras förpackningar.

 

Slutsyn

I slutsynen kontrolleras att

byggnaden är förenlig med bygglovet och att

byggandet utförts i enlighet med lagstiftningen.

Ett inspektionsprotokoll görs upp av slutsynen.

Slutsynen ska ansökas under bygglovets giltighetstid.

 

Sous vide

Sous vide innebär att maten tillagas i en låg temperatur och lufttätt förpackat.

 

Spårbarhet

Spårbarhet innebär att

du ska kunna bevisa,

varifrån råvaror och övriga produktpartier anskaffats.

Du bör också veta vart

de framställda produkterna levererats.

 

 

T

 

 

Take away

Take away-portioner är portioner som

restaurangen förpackar åt kunden för att förtäras på annat håll.

 

Tidsmässigt hänseende och separation

Med tidsmässigt hänseende avses

att olika livsmedelsgrupper hanteras på samma arbetsytor eller med samma redskap,

men vid olika tidpunkter.

Tidsmässigt hänseende förutsätter

en omsorgsfull rengöring av ytor och redskap mellan de olika funktionerna.

 

Till exempel hantering av jordiga rotfrukter och rensning av fisk

ska tidsmässigt avskiljas från annan hantering,

om de inte kan hanteras på helt separata arbetsytor eller med separata redskap.

Ingredienser som även orsakar allergier och intolerans kan

med hjälp av tidsmässigt hänseende hållas isär från varandra och från livsmedel

för vilka de inte är avsedda för.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med funktionsnedsättning och

andra människor, som har svårigheter att röra sig

har en jämlik tillgång till byggnader och lokaler

samt till andra tjänster.

De ska också kunna fungera och

få service som alla andra.

 

Tillsatser, livsmedelstillsatser

Livsmedelstillsatser är ämnen som i allmänhet inte

förtärs som egentliga livsmedel.

De tillsätts i livsmedel till exempel för att

garantera hållbarheten eller för att bearbeta färgen.

Användningen av tillsatser ska uppfylla

kraven i EU-lagstiftningen.

 

Tillstånd för nya livsmedel

Det behövs ett tillstånd för nya livsmedel, om en produkt eller ingrediens

inte använts som livsmedel i EU-området

före maj 1997.

Tillstånd söks från Europeiska kommissionen.

Ansökan ska innehålla en utredning över säkerheten av

det nya livsmedlet eller ingrediensen.

 

Totalantal bakterier (det vill säga aeroba mikroorganismer)

Med totala antalet bakterier avses det totala antal bakterier

i livsmedel eller på ytor som kommer i kontakt med dem eller

på anordningar.

I det totala antalet bakterier ingår endast bakterier

som förökar sig i syrerika förhållanden.

 

Totalantalet bakterier ökar vanligtvis om

maten förvaras länge eller om den

förvaras i fel temperatur.

Bland de totala antalet bakterierna kan det finnas både

bakterier som fördärvar mat och bakterier som

orsakar matförgiftningar hos människor.

 

Trikin

Trikiner är små rundmaskar som

lever i värddjurets, till exempel svinets, muskel.

Även en människa kan få trikinsmitta om

man äter kött av ett smittat djur.

På slakterierna undersöks alla svin och hästar

för trikin.

Av vilt undersöks

björn, lodjur, vildsvin och säl.

 

U

 

Utredning över hälsotillståndet, salmonellakontroll, hälsokontroll

Anställda ska vid behov påvisa tillförlitligt att de inte är

smittade av salmonella.

När anställningsförhållandet inleds, utförs därför en kontroll av hälsotillståndet

hos företagshälsovården som ordnas av arbetsgivaren.

Vid behov görs också en salmonellaundersökning.

 

V

 

 

Valvira

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

styr, övervakar och sköter tillståndsförvaltningen

inom social-, hälso- och sjukvården i Finland,

alkoholförvaltningen och miljöhälsovården.

 

Vidareförädling

Genom vidareförädling producerar man livsmedel av produkter av

primärproduktion. Till exempel syrning, juicing och syltning hör till

vidareförädling.

 

Virus

Virusen är små organismer, som åstadkommer en infektion

till exempel i andningsvägarna eller tarmkanalen.

Virusen orsakar till exempel snuva, hosta, diarré eller uppkastningar.

 

Virus kan smitta till människan till exempel via mat

eller via ytor som människan rört.

 

VVS-ritningar

I VVS-ritningarna utreds vilka

värme-, vatten-och ventilationssystem som används i lokalen.

 

Å

 

Återkallelse, återtagning

Om det upptäcks att ett livsmedel inte uppfyller kraven för

livsmedelssäkerhet, ska produkten avlägsnas från marknaden.

För detta används benämningen återtagning.

 

Ö

 

Övervakare

Se "Livsmedelsinspektör".

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2021