Avfallshantering och avloppsvatten

  • Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Avfallshantering

Observera också avfallshanteringen. Se till att djur, till exempel fåglar, inte sprider avfall i naturen.

Avloppsvatten

Aktören ska bedöma riskerna relaterade till avloppsvatten, i synnerhet fast biomaterial i skölj- och tvättvatten och fettavskiljningsbrunnar.

Dessutom är det bra om aktören på förhand utreder vart avloppsvattnet från anläggningen leds och hur det behandlas. Eventuell smittorisk relaterad till avloppsvatten påverkas av anläggningens tekniska lösningar för hantering av avloppsvatten. Det rekommenderas att slakteriers beredskapsplan beaktar hanteringen av avloppsvatten och fast material.  

På slakterier där man slaktat svin från smittade gårdar vid tidpunkter då svinen kan ha varit smittade ska man bedöma om ASF-viruset kan spridas med avloppsvattnet. Vid behov instruerar länsveterinären aktören till exempel i fråga om tömning av fettavskiljningsbrunnar och leveranser av innehållet till behandling som eliminerar viruset.

Den mängd virus som eventuellt hamnar i avloppsvatten från andra anläggningar inom köttbranschen än slakterier (ursprunglig mängd virus och utspädning i vatten) orsakar enligt Livsmedelsverkets uppfattning inte i allmänhet en sådan smittorisk att avloppsvattnet borde behandlas på ett särskilt sätt i situationer där anläggningen behandlar kött från restriktionszoner eller när köttpartier återkallas.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020