Biprodukter

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Det är viktigt att aktören vet vart biprodukterna av verksamheten normalt levereras och att de är lätta att spåra. Om ASF konstateras på en svingård eller ett slakteri eller om det är fråga om återkallelse av produkter förordnar tillsynsmyndigheterna även destruktion av biprodukterna.

Aktören ska beakta att svinbaserade biprodukter från restriktionszoner inte får levereras som foder (t.ex. för sällskaps- eller pälsdjur). I en sådan situation ska aktören också omedelbart informera de aktörer till vilka biprodukter levereras som foder och stoppa leveranserna.

Svinbaserade biprodukter från restriktionszoner klassificeras som biprodukter av klass 2. Från anläggningar inom livsmedelsbranschen kan de levereras till anläggningar som behandlar biprodukter av klass 2. Ta del av förteckningen över godkända och registrerade anläggningar som behandlar biprodukter här. Behandlingsanläggningen ska informeras om biprodukter från en anläggning inom livsmedelsbranschen kan ha kontaminerats av ASF-virus.

Kött, produkter och ytor som eventuellt kontaminerats av ASF-viruset hör till klass 2. Om anläggningen även behandlar annat än kött som eventuellt kontaminerats av ASF-viruset ska anläggningen säkerställa att biprodukter som hör till olika klasser förvaras så att de tydligt kan identifieras och separeras från varandra och när livsmedel insamlas. Kärl för insamling och förvaring av biprodukter som hör till olika klasser eller skickas till olika destinationer ska märkas på ett identifierbart sätt, till exempel med färg, text, koder eller typ av kärl.

När biprodukter transporteras ska biprodukternas klass anges på fordon, behållare, förpackning eller annat förpackningsmaterial till exempel på följande sätt: ”Klass 2, inte för utfodring av djur”.

Om verksamheten sker i en ASF-restriktionszon ska du se till att personalen inte tar med sig brosk, skinn eller motsvarande produkter som till exempel hundmat. Se till att djur, till exempel fåglar, inte sprider biprodukter i naturen.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020