Eventuella återkallelser

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

För att förebygga spridning av sjukdomen ska sådana produkter som funnits på en kontaminerad gård eller kontaminerats av slaktkroppar, svinköttsprodukter som innehåller svinkött eller biprodukter från den kontaminerade gården spåras från slakterier, styckningsanläggningar och lager. Livsmedelsverket förordnar med stöd av djursjukdomslagen utifrån en fallspecifik riskbedömning destruktion av produkterna eller behandling av dem så att det sjukdomsalstrande viruset förstörs. I praktiken innebär detta återkallelse från livsmedelslokaler. Företaget kan dock utifrån sin riskbedömning besluta om återkallelse eller en mer omfattande återkallelse än vad Livsmedelsverket förordnar.

Åtminstone färskt och djupfryst svinkött och biprodukter ska återkallas. Utifrån riskbedömningen kan Livsmedelsverket förordna destruktion även av andra produkter, såsom förädlade köttprodukter.

Produkterna ska återkallas för att förhindra att sjukdomen sprids, inte för att livsmedlet är en säkerhetsrisk. Det är inte alltid nödvändigt att återkalla produkter från butiker och konsumenter. Livsmedelsverket informerar konsumenterna vid behov om hur de ska agera för att förhindra att sjukdomen sprids till exempel med avfallet.

Livsmedelsverket eller länsveterinären kan förordna om användning av produkter även om en ASF-epidemi bryter ut i ett annat EU-land och hotar att spridas i Finland via importerade livsmedel. Då kan Livsmedelsverket förordna destruktion, behandling av livsmedlen så att smittorisken elimineras, förvaring tills smittorisken har utretts eller återlämnande av dem till den ursprungliga medlemsstaten.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020