Kostnader

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Kostnader och förluster orsakade av afrikansk svinpest ersätts inte ur statsmedel, om kostnaderna eller förlusterna har orsakats i samband med förädling eller tillverkning av livsmedel eller saluföring av andra produkter. Därför ansvarar livsmedelsföretagaren för kostnaderna för destruktionen av kött och produkter samt för kostnaderna för driftsavbrott, rengöring och desinficering av produktionslokaler samt övriga motsvarande åtgärder. Ersättning betalas inte heller för eventuellt produktionsbortfall eller produkter som destrueras.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020