Särskilda villkor och avvikande hantering av kött

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

ASF-virus i livsmedel kan inte förstöras genom

 • frysning
 • rökning
 • salthalt i livsmedel
 • lågt pH-värde (t.ex. medwurst)

Villkor för transporter av svin, slaktkroppar och kött

Slakteriet ska ansöka om skriftligt tillstånd hos länsveterinären om transport av svin från en restriktionszon till sitt slakteri. Länsveterinären kan under vissa villkor tillåta transporter av svin, förutsatt att de bekämpningsåtgärder om vilka föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/14 och ändringarna av den vidtas. Länsveterinären kan bevilja tillstånd om det kan säkerställas att 

 • svinen inte kommer från en smittad gård eller en gård som misstänks vara smittad och att de antingen undersöks på ett adekvat sätt för att säkerställa frågan eller så att andra författningsenliga villkor iakttas i djurhållningen för att eliminera smittorisken
 • djuren kan transporteras från gården direkt till ett slakteri enligt särskilda transportvillkor (t.ex. försegling av transporten och desinficering av transportmaterielen)
 • köttet från slaktkropparna och de tillverkade produkterna behandlas på något av de särskilda sätt som nämns i detta avsnitt 
 • köttet från slaktkropparna och de tillverkade produkterna märks enligt myndigheternas anvisningar
 • slaktkropparna och köttet från dem förvaras, transporteras, behandlas och lagras så att de inte kommer i kontakt med produkter som uppfyller alla krav på djurhälsa (inklusive biprodukter).

Under ovan nämnda villkor kan länsveterinären godkänna transport och slakt. Ansökan och godkännandet ska göras skriftligen.

Slaktkroppar och kött kan transporteras från ett slakteri till en anläggning i köttbranschen, förutsatt att

 • företaget skriftligen har ansökt om tillstånd hos länsveterinären för transport av slaktkroppar eller kött från dem från ett utsett slakteri till sin anläggning
 • företaget skriftligen har ansökt om tillstånd hos länsveterinären för transport av kött från slaktkroppar till sin anläggning för särskild behandling

Ansökan och godkännandet ska göras skriftligen.

Länsveterinären fastställer villkoren för tillståndsbeslutet och säkerställer att iakttagandet av villkoren övervakas tillräckligt.    

Särskilda köttbehandlingsmetoder som anses vara effektiva

Följande fem behandlingar anses vara effektiva (jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/14, bilaga 1) för att eliminera eventuella svinpestvirus i kött. Livsmedelsverket ger vid behov sakkunnighjälp till länsveterinärer, övervakare av livsmedelslokaler och aktörer för att bedöma behandlingarnas effektivitet.

 • Värmebehandling i ett hermetiskt slutet kärl, F0-värde 3,00 eller mera,
  • Enligt Livsmedelsverkets tolkning: temperaturen i mittpartiet av produkten i ett hermetiskt slutet kärl ska vara 121,1 °C i tre minuter.
 • Värmebehandling vid minst 80 °C, som ska uppnås i hela det behandlade köttet,
 • Värmebehandling i en hermetiskt tillsluten behållare vid minst 60 °C i minst 4 timmar så att kärntemperaturen är minst 70 °C i minst 30 minuter,
  • Enligt Livsmedelsverkets tolkning: produkten ska upphettas i en hermetiskt tillsluten behållare vid minst 60 °C i minst 4 timmar och dessutom i en högre temperatur så att produktens innertemperatur är minst 70 °C i 30 minuter.
 • För benfritt kött, behandling genom naturlig jäsning och mognadslagring i minst nio månader som ger följande egenskaper: ett aW-värde på högst 0,93 eller ett pH-värde på högst 6,00,
 • Behandling av befria skinkor och länder genom naturlig jäsning och mognadslagring i minst 190 dagar (skinkor) eller 140 dagar (länder).

Livsmedelsverkets tolkning av termerna i förteckningen ovan

"Hermetiskt slutet kärl", till exempel

 • Helkonserv i metall.
 • Glasförpackning med metallock.
 • Artificiell tarm för korv tillverkad av plast som inte släpper igenom gaser eller vattenånga. Bägge ändor sluts med clips.
 • Plastfilm som används i sous-vide-produkter och som inte släpper igenom gaser eller vattenånga. Förpackningen förseglas omsorgsfullt genom upphettning.

Livsmedelsföretagare kan vända sig till leverantörer av förpackningsmaterial för att få information om lämpliga material. Kom också ihåg att be om materialets produktspecifikation antingen elektroniskt eller på papper.

"Hermetiskt sluten" (behållare), Livsmedelsverkets tolkning: förpackningen (behållaren) är sluten med lock eller slutare i metall, dvs. "clips" (korv) eller på något annat lika hermetiskt sätt eller genom försegling med plastfilm så att förpackningen är så tät att gaser och vattenånga i förpackningen inte tränger ut.

"Behandling genom jäsning och mognadslagring", Livsmedelsverkets tolkning: fermentering och torkning så att produktens pH sjunker till en fastställd nivå och produkten torkar. Livsmedel i vars tillverkning fermentering och torkning kan användas är till exempel

 • medwurst
 • helkött utan ben.

Övriga termer:

F0-värdet är steriliseringsprocessens mikrobiologiska destruktivitet uttryckt i tidsenheter (minuter) när temperaturen är 121,1 °C och jämförelseobjektet en mikrob, vars Z-värde är 10 °C.

 • F0-värde på 3,00 innebär att den del av produkten där temperaturen stiger långsammast under upphettning (i praktiken mittpunkten i t.ex. helkonserver) har behandlats tillräckligt för att uppnå samma eliminerande effekt på mikrober som genom snabb upphettning vid 121,1 °C i tre (3) minuter och sedan avkylning.

aW-värde (water activity), läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om faktorer som främjar mikrobers tillväxt i Fukt.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020