Svinköttspartiernas spårbarhet

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Om svinpest konstateras på en svingård ska länsveterinären utreda om smittan kan ha spridits under den tidsperiod då den kan ha förekommit på gården. Om svin förts till slakterier under denna tidsperiod ska de livsmedel som tillverkats av svinköttet spåras. Livsmedelsverket förordnar att de spårade produkterna ska förstöras eller behandlas så att det sjukdomsalstrande viruset förstörs. Dessa livsmedel får inte släppas ut på marknaden. I sitt beslut beaktar Livsmedelsverket även animaliska biprodukter.

Beakta ASF-virusets inkubationstid som kan vara lång

I anslutning till utredningen bedömer länsveterinären tillsammans med Livsmedelsverket hur länge svingården sannolikt exponerats innan epidemin brutit ut (inkubationstid). Den uppskattade inkubationstiden för ASF-viruset anses vara högst 15 dygn, men enligt epidemiologiska utredningar och ytterligare undersökningar kan den också vara längre eller kortare. Det gäller att beakta att inkubationstiden kan vara lång när en aktör säkerställer om  

 • den har svinkött eller produkter som eventuellt kontaminerats av afrikansk svinpest, eller
 • den levererat svinkött eller produkter som eventuellt kontaminerats av afrikansk svinpest till marknaden.

Den tidsperiod under vilken en svingård uppskattas ha varit exponerad för sjukdomen beaktas när eventuella beslut om omfattningen av återkallelser av livsmedel och begränsningar fattas.

Spårbarhet

När en livsmedelsföretagare känner till spårbarhetsuppgifterna om animaliska livsmedel (se punkt a-h) blir det möjligt att tillräckligt exakt avgränsa och snabbt genomföra eventuella återkallelser av produkter som innehåller svinkött. Livsmedelsföretagare ska lämna uppgifter om animaliska livsmedel till den livsmedelsaktör till vilken livsmedlen levereras:

 • a) en exakt beskrivning av livsmedlet,
  • = utöver namn följande termer beroende på artikel, till exempel: djurart (obligatoriskt för kött), ursprungsland (obligatoriskt för kött som inte förpackats), förpackad, färdig, färsk, saltad, marinerad, djupfryst
  • information om eventuell särskild behandling på grund av ASF (se 'Särskilda villkor och särskild behandling av kött')
 • b) livsmedlets volym eller kvantitet,
 • c) namn på och adress till den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet,
 • d) namn på och adress till avsändaren (ägaren) om denna är någon annan än den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet,
 • e) namn på och adress till den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererat,
 • f) namn på och adress till mottagaren (ägaren) om denna är någon annan än den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererats,
 • g) referens som identifierar partiet eller försändelsen (beroende på vad som är tillämpligt), och
 • h) avsändningsdatum.

Dessutom är kontrollmärket, identifikationsmärke och uppgifterna om identifikationsmärket viktiga redskap med tanke på spårningen.

Aktören ska känna till svinköttets ursprungsland och kunna dokumentera det.

Så kallad "intern spårbarhet"?

Livsmedelsföretagaren ska också ha ett system med vars hjälp man med en tillräcklig precision kan koppla samman informationen om mottagna och expedierade partier. Systemet och förfarandet fastställs inte i lagstiftningen. Det viktiga är att informationen är tillgänglig, inte vilket system som används. Livsmedelsföretagaren avgör hur detaljerat systemet är med beaktande av verksamhetens karaktär, omfattning och konsekvenser.

Uppgifterna om den avsändande anläggningen ska finnas i uppgifterna om levererade livsmedel.

Lagstiftning

 

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020