Förordningen om mikrobiologiska kriterier

Förordningen om mikrobiologiska kriterier (Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel, inkl. ändringar) riktar sig till företagarna. Enligt förordningen om mikrobiologiska kriterier ska livsmedelsbranschens företagare säkerställa, att livsmedlen uppfyller kriterierna förordningen. Trots att de mikrobiologiska kriterierna i förordningen främst är avsedda att användas inom egenkontrollen, tillämpas kriterierna också på de prov som tas inom myndighetstillsynen i syfte att verifiera att de kriterier som fastställts för företagen uppfylls. Provtagning och analys av proven är ändå bara ett av många tillsynsinstrument som kan användas för att säkerställa att lagstiftningens kriterier uppfylls.

Säkerhetskraven för livsmedel som ingår i förordningen om mikrobiologiska kriterier tillämpas på livsmedel som släppts ut på marknaden. Däremot tillämpas kriterierna för process hygien endast under tillverkningsprocessen. Enligt artikel 14 i den allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 ska livsmedel inte släppas ut på marknaden om de inte är säkra. Enligt tillsynsförordningen (EG) nr 882/2004 ska myndigheten också konstatera, att företagaren uppfyller gemenskapslagstiftningens kriterier. Därför ska myndigheten stoppa förekomsten av sådana livsmedel på marknaden, som inte är säkra, även om gemenskapslagstiftningen inte skulle innehålla några mikrobiologiska kriterier för den kombinationen av livsmedel och patogen det är fråga om.

Vi rekommenderar starkt, att tillsynsmyndigheten utför provtagningen i form av noggrant planerade projekt för att man ska få in adekvat information om de livsmedelsrelaterade riskerna i livsmedelskedjan. Projekten kan vara antingen uppföljnings- eller övervakningsundersökningar. Det rekommenderas att särskilt undersökningen av patogenförekomsten i livsmedel, produktionsmiljön och -utrustningen ska utföras i form av myndighetsprojekt.

Eviras anvisning 10502/1/sv (Mikrobiologisk provtagning och analys av livsmedel) riktar sig till livsmedelstillsynsmyndigheterna och dess syfte är att klarlägga hur de mikrobiologiska krav som i gemenskapslagstiftningen fastställts för livsmedel ska tillämpas vid myndighetstillsynen.

Eviras anvisning 10501/1/sv (Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005) är riktad till företagarna inom livsmedelssektorn. Anvisningen är också avsedd för de livsmedelsmyndigheter som övervakar att förordningen om mikrobiologiska kriterier iakttas.

 

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2019